مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر شکل گیری پدیده فراموشی سازمانی در سازمان‌های دولتی

اکبر حسن پور،؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی،؛ سیدجواد مرعشی

دوره 31، شماره 103 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-115

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2021.62268.3983

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی عوامل موثر بر شکل گیری پدیده فراموشی سازمانی در سازمانهای دولتی با استفاده از معادلات ساختاری بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی در شهر تهران بودند. ...  بیشتر