ا

پ

 • پژویان، جمشید کارایی دولت و خصوصی سازی [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 55-66]
 • پژوهی، محمدرضا حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 83-93]

ت

ر

 • رحمان سرشت، حسین چند روش طراحی استراتژی کلی برای سازمان های انتفاعی [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 10-53]
 • رحمان سرشت، حسین چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 85-132]

س

 • ساعتچی، محمود خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 123-142]
 • سعادت، اسفندیار بحثی بنیانی در تئوری عمومی مدیریت اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 1-20]

ط

 • طاعتی، آرام خصوصی سازی در هندوستان [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 67-82]

ق

 • قاسمی، حسن چالشهای رقابتی بازار واحد اروپا [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 77-100]

م

 • مجتهد، احمد تحقیقات و توسعه در کشورهای جهان سوم [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 37-60]
 • محمدزاده، عباس تغییر و تحول سازمانی به عنوان استراتژی توسعه [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 62-76]
 • مدنی، داود تئوری اقتضاء و تحقیقات کاربردی در مدیریت [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 101-122]
 • مرتضوی، شهرناز رضایت شغلی کارکنان ایرانی و ابعاد مدیریت پدرانه [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 13-22]
 • میرسپاسی، ناصر لزوم تقویت مهارتهای مدیریت رویکردی اقتضایی در انتخاب روش مناسب [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 11-33]
 • معمازاده، غلامرضا ایجاد دیدگاه شغلی مبتنی بر واقعیت ده انتخاب دشوار [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 95-120]
 • مفتخر، علی آیا شما یک استراتژیست هستید یا فقط یک مدیر؟ [دوره 2، شماره 8، 1371، صفحه 101-119]

و

 • وانسن، جان ایجاد دیدگاه شغلی مبتنی بر واقعیت ده انتخاب دشوار [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 95-120]
 • وزیری، حسین دیوانسالاریها و نقش آنها در حکومت [دوره 2، شماره 7، 1371، صفحه 73-94]

ه

 • هادی زنوز، بهروز نقش نواحی پردازش صادرات صنعتی در توسعه اقتصادی و گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 41-68]