مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

سردبیر


زهره دهدشتی شاهرخ استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت بازرگانی

دبیر تخصصی


مهدی یزدان شناس دانشیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر پورعزت استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


احمدعلی خائف الهی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار

اعضای هیات تحریریه


وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

سیاستگذاری

اعضای هیات تحریریه


زهره دهدشتی شاهرخ استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


سیدرضا سید جوادین استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

مدیریت نیروی انسانی و رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


میرعلی سیدنقوی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی طبرسا استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


اصغر مشبکی اصفهانی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


نور محمد یعقوبی استاد گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوجستان

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

مدیر داخلی


میترا امینی سپهر --

  • msqatu.ac.ir
  • 48392810

کارشناس نشریه


میترا امینی سپهر --

تاریخ

  • msqatu.ac.ir