مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

سردبیر


زهره دهدشتی شاهرخ استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت بازرگانی

 • zdehdashti33gmail.com
 • 48392845

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر پورعزت استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


احمدعلی خائف الهی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

سیاستگذاری

 • khasheiatu.ac.ir
 • 48392895

اعضای هیات تحریریه


زهره دهدشتی شاهرخ استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

 • zdehdashti33gmail.com
 • 48392845

اعضای هیات تحریریه


سیدرضا سید جوادین استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

مدیریت نیروی انسانی و رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


میرعلی سیدنقوی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی طبرسا استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

 • g_tabarsasbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اصغر مشبکی اصفهانی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

 • moshabakmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نور محمد یعقوبی استاد گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوجستان

مدیریت دولتی

 • yaghoubimgmt.usb.ac.ir
 • 09155409214

اعضای هیات تحریریه


رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

 • theory.managementyahoo.com
 • 48392873

مدیر داخلی


میترا امینی سپهر --

 • msqatu.ac.ir
 • 48392810

کارشناس نشریه


میترا امینی سپهر --

تاریخ

 • msqatu.ac.ir