دوره و شماره: دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 1-172 
2. طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد

صفحه 1-23

10.22054/jmsd.2017.8441

منصور مومنی؛ حسین صفری؛ محسن رستمی؛ امین مصطفایی؛ رضا سلیمانی دامنه