1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2017.11134

سیدعلی اکبر افجه


2. طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد

صفحه 1-23

10.22054/jmsd.2017.8441

منصور مومنی؛ حسین صفری؛ محسن رستمی؛ امین مصطفایی؛ رضا سلیمانی دامنه


3. تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

صفحه 25-60

10.22054/jmsd.2017.8442

بهروز رضائی منش؛ عقیل قربانی پاجی


4. طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی

صفحه 61-96

10.22054/jmsd.2017.8443

جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرامتی؛ علیرضا محمدی


5. تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

صفحه 97-123

10.22054/jmsd.2017.8444

امین نیک پور


6. تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

صفحه 125-144

10.22054/jmsd.2017.8445

فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر


7. تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

صفحه 145-166

10.22054/jmsd.2017.8446

داود حسین پور؛ فاطمه شمس