نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

   سکوت سازمانی و هویت سازمانی دو مفهوم چالش برانگیز برای سازمان ها محسوب می شود و هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان شهرداری بندرعباس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شهرداری مرکزی بندرعباس بوده که تعداد 80 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی چنی و سکوت سازمانی ونداین و همکاران می باشد که پس از اطمینان از روایی محتوی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند. جهت دستیابی به نتایج از نرم افزارهای SPSSو PLS استفاده شد و نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که هویت سازمانی با سکوت سازمانی رابطه ی مثبت معنادار دارد. نتایج آزمون فرضیه های فرعی نشان می دهد عضویت و وفاداری (مولفه های هویت سازمانی) با سکوت نوع دوستانه رابطه ی مثبت و معنادار و با سکوت مطیع و سکوت تدافعی رابطه ی معکوس دارند. هم چنین شباهت از مولفه های هویت سازمانی با سکوت تدافعی و سکوت مطیع رابطه ی مثبت و معنادار دارد اما با سکوت نوع دوستانه رابطه ی معناداری ندارد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Corporate Identity and Organizational Silence

نویسندگان [English]

  • Hesameddin Kamalzade 1
  • Fahime Liaghat 2

1 Assistant Professor of Community Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas

2 Master of Executive Management of Islamic Azad University, Bandar Abbas

چکیده [English]

Organizational silence and corporate identity are challenging concepts for organizations. The the purpose of this research is to investigate the relationship between organizational identity and the organizational silence of Bandar Abbas municipality staff. The research method is practical in term of purpose and  descriptive-survey and cross-sectional in term of data collection. Research statistical society consisted of Bandar Abbas central municipality staff which 80 people were selected as samples with simple random sampling. The research instruments include standard questionnaire of organizational identity by Cheny and standard questionnaire of organizational silence by Vandyne et al which were used after confirming content validity and reliability. To achieve the results SPSS and PLS software are used and the results of teasting hypothesis indicated that ther is a positive and meaningful relationship between organizational identity and organizational silence. The results of teasting subsidairy hypothesis indicated that membership and loyalty ( Elements of corporate identity ) to be positive and meaninigful conection between with prosocial silence and negative and meaninigful conection with acquiescent silence and defensive silence. Also there is a positive and meaninigful conection between Similarity with defensive silence and acquiescent silence but it is not meaninigful conection with prosocial silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate identity
  • Organizational silence
  • Defensive Silence
  • Prosocial Silence
  • Acquiescent Silence