عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یک واقعیت قطعی سازمانی آن است که امروزه سازمان ها بر خلاف گذشته در یک محیط پیچیده و پویا فعالیت می کنند. در چنین محیطی تغییرات سریع و شدیدی رخ می دهد و رقابت در این محیط پیچیده یک عنصر حیاتی است. یکی از مؤلفه های مهم برای ورود سازمان ها به عرصه های ملی و بین المللی و رقابت در این عرصه ها نیروی انسانی توانمند می باشد. این تحقیق بر اساس نظریه شناخت اجتماعی[1]، که سه دسته عوامل کلیدی فردی، گروهی و سازمانی را در موفقیت ادراک افراد از احساس توانمندی بیان کرده، شکل گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی این عوامل در توانمندسازی کارکنان در حوزه ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-همبستگی انجام شده است. بنابراین با تدوین پرسشنامه و انجام تجزیه و تحلیل های مختلف از جمله تکنیک حداقل مربعات جزئی[2]، توسط نرم افزارهای SPSS  و Smart PLS مشخص شد که بین عوامل سه­گانه ذکر شده و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.[1] Social cognitive theory


[2] Partial Least Squares

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key success Factors of Employees’ Empowerment in Cooperation

نویسندگان [English]

  • Seyed mohammad mirmohammadi 1
  • Davoud hosseinpour 2
  • Hamidreza ghasemi banabari 3
1 Professor of Public Administration, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor of Public Administration, Allameh Tabataba'i University
3 Master of Public Administration, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

It is definitely an organizational fact that today, unlike the past; organizations are operating in a complex and dynamic environment.In such an environment, rapid change and intense occurs and competition in a complex environment is a crucial element for any organization.Organizations to meet the global fields have to provide the tools and supplies needed for this competition which include capital, technology and human resources that the last one is most important.Certainly over the short term empower human resource cannot be achieved. Employee's empowerment is one of the important topics of interest to the attention of managers and employees.This research aims at empowering employees has been done in the ministry of Cooperation, Labour and Social Welfare and according to social cognitive theory, three key success factors in individual, team and organizational in the sense of understanding its capabilities are introduced.So the development of the questionnaire and analysis by SPSS software are found that there is a direct correlation between the three factors mentioned and employee empowerment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Individual factor
  • Group factor
  • Organizational Factor
  • cooperation
ابطحی، سیدحسین و سعید عابسی، (1386)، «توانمندسازی کارکنان» تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
آذر عادل مؤمنی، منصور، (1380)، «آمار و کارُبرد آن در مدیریت»، تهران: انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ پنجم.
محمدی، محمد، (1380)، ارزیابی راه های توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند، پایان نامه، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
صالحی صدقیانی، جمشید، ابراهیمی، ایرج، (1378)، آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2، تهران: نشر هستان، چاپ اول
رضوی، سید حسین، (1386)، تأثیر انواع هوش (ریاضی، عاطفی، فرهنگی و معنوی) بر توانمندسازی مدیران، پایان نامه، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 
Baruch Yehuda, (1998), Applying Empowerment: Organizational model International journal of career Development, vol.3. No.2
Chamberlin J, (1997), A Working Definition of Empowerment, psychiatric Rehabilitation Journal, vol.20.No.4.pp.43-46
Conger،J.A and Kanungo, R.N (1988), "The empowerment process: integrating theory and practice" .Academy of Management Review, Vol,13, pp471-482 .
Daniel, D.R. (1961), Management information crises. Harward business review 39. pp: 111-12
Fock,H.,etal., (2010),  The moderating effect of collectivistic orientation in psychological empowerment and job satisfaction relationship .Int .J.Hospitality Manage, doi: 10.1016 /j.ijhm. 2010. 08. 002
Hardy Cynthia & leiba, o, Sullivan sharon, (1998), The power behind Empowerment: Implications for Research & practice, Human Relation, vol.51.No4
Horrenkol Boy,c.K (1999), "Defining and measuring employee empowerment", Journal of applied behavioral science, Vol,35.
Jean-Se´bastien Boudrias, (2009), Employee empowerment From managerial practices to employees’ behavioral empowerment, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 30 No. 7, pp. 625-63
Koberage, C.S, Boss,R,Senjem, J.C and Goodman, E (1999), "Antecedents and outcomes empowerment", Group& organization   management, Vol,24.
Lawler, E, Moher man, S & Ledford, G, (1992), Employee Involvement & Total Quality Management, Sanfrancisco: Jossy Bass Publisher.
Nigel Nichelson, (1995), The Blackwell Encyclopedia Dictionary of organizational Behavior, Blackwell Business, USA.
Seung-Bum Yang, (2009), Employee empowerment and team performance Autonomy, responsibility, information, and creativity, Team Performance Management, Vol. 15 No. 5/6, pp. 289-301
Thomas،K.W and Velthouse, B.A. (1990), "Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation". Acad Manage Rev; 15(4):666–81
Tohidi Hamid, Mohammad Mehdi Jabbari, (2012), The aspects of empowerment of  human resources, Procedia - Social and Behavioral Sciences 31, 829 – 833.
Wilkinson, B,  (1998), " The floor politics of nem technology",  Heinemann,  Iodon
Wright Philip, C. (2007), Strategic performance Empowerment Model, Empowerment in Organizations Journal, vol. 6, No. 2, pp.57-65