تحلیل رابطه تاب آوری با ابعاد عجین شدن با شغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت، حسابداری دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تاب­آوری توانایی افراد برای مقابله با ریسک­ها و خطر­های موجود در محیط است، درواقع تاب‌آوری نوعی انعطاف ‌پذیری افراد در مقابل مشکلات محیطی است. علاوه بر این، امروزه کارکنان در سازمان‌ها تمایل بیشتری به مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان دارند. عجین شدن با کار نتایج مثبتی به همراه دارد و سبب می‌شود که کارکنان در سازمان مشارکت  بیشتری داشته باشند و در آن درگیر شوند و از عضویت در سازمان لذت ببرند. کارمندی که عجین شدن شغلی بالایی داشته باشد، از کار خود انرژی می­گیرد، خود را وقف کار می‏کند و به‌طور کامل جذب کار می­شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی میان تاب­‌آوری با ابعاد عجین شدن با شغل (انرژی گرفتن، وقف شدن، جذب شدن) می‌پردازد. بدین منظور 200 نفر از کارکنان سه دانشگاه دولتی ایران (شهید بهشتی تهران، علامه طباطبایی تهران، دانشگاه یزد) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌ شده و سپس با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد شاوفلی و بکر و  مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون CD-RISC مورد سنجش قرار گرفتند. این پژوهش به‌صورت توصیفی و با روش پیمایش، به‌وسیله پرسشنامه انجام شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری صورت گرفت که نشان داد میان تاب‌آوری و ابعاد عجین شدن با شغل رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Relationship Between resilience with Dimensions of Work Engagement

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alhosseini Almodarresi 1
  • Majid Firouzkouhi Berenjabadi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management, Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 MA in Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Resilience is defined as an individual’s ability to cope with current risks and dangers in the environment, in other words, this is a kind of flexibility in the face of environmental problems. In addition, nowadays employees are more willing to participate in organizational decisions and activities. Job involvement has positive results in organizations, and causes the employees have more participation and enjoy for being a member in organization. Employees with high job involvement, would take lot of energy, dedicate himself/ herself and absorb in his/ her work. This study scrutinize the relationship between resilience and dimensions of job involvement (Taking energy, dedicating and absorbing). For this purpose, 200 employees in three public universities of Iran (Shahid Beheshti University, Allameh Tabatabae'i and Yazd University)  are selected by convenience sampling. Then they are evaluated by the Shawfly and Becker questionnaire and the Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISK).  To analyze data Structural Equation Modeling is used and finally, the results show that there is a significance relationship between resilience and dimensions of job involvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • work engagement
  • university
  • Organization
اعرابیان، اقدس. (1395). تاب‌آوری. فصلنامه اطلاع‌رسانی آموزشی پژوهشی نواندیش سبز. 10(37-38). 43- 36.
ایارشی، احمد؛ حسینی، یعقوب. (1391). مدل­سازی معادلات ساختاری. جامعه شناسان، تهران.
حسینی قمی، طاهره. سلیمی بجستانی، حسین. (1391). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان، در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران. فصلنامه علمی پژوهشی. 1(4). 109-97.
رستگار، عباسعلی. موسوی داودی، سیّد مهدی. فرتاش، کیارش.(1392). بررسی تأثیر عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی. سال اول، شماره 4. 9-29.
قاسمی، وحید. (1389). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos graphics، جامعه شناسان، تهران.
قاضی طباطبایی، سید محمود. (1381). فرایند تدوین و اجرا و تفسیر ستاده­های مدل لیزرل: یک مثال عینی، دانشگاه تبریز، سالنامه پژوهشی، شماره یک، 85-125.
قلی پور، آرین. ( 1386).  مدیریت رفتار سازمانی(رفتار فردی). انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت).
مظفری ، محمدصادق. سهرابی شگفتی، نادره. سامانی، سیامک. (1390). نقش واسطه‌گری تاب‌آوری در ارتباط بین ابعاد دل‌بستگی و سلامت روان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. سال دوم، ویژه‌نامه نیمسال دوم .182-165.
نیازی تبار، مریم. حمیدی، مهرزاد. حسینی، سید عماد. (1392). ارتباط عوامل انگیزشی-بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان کمیتۀ ملی المپیک ایران. مطالعات مدیریت ورزشی. 5 (19). 51- 62.
Amoli, J., & Farhoomand, A. (1996). A structural model of end user computing satisfaction and user performance. Jornal of Information & Management. 30(2). 65-73.
Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2007). The job demands–resources model: State of the art. Managerial Psychology. 22(3). 309–328.
Bates, S. (2004). Getting engaged. HR Magazine. 49(2). 44-51.
Baumruk, R. (2004). The missing link: the role of employee Engagement in business success. Workspan. 47. 48-52.
Bonanno, G.A. (2004). Loss trauma and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events. American Psychologist. 59(1). 20–2.
Britt, T.W. Adler, A.B. Bartone, P.T. (2001). Deriving Benefits from Stressful Events: The Role of Engagement in Meaningful Work and Hardiness. Occupational Health Psychology. 6(1). 53-63.
Brunwasser, S.M. Gillham, J.E. Kim, E.S. (2009). A meta-analytic review of the penn resiliency program's effect on depressive symptoms. Psychology, Health & Medicine. 15(3). 266–277.
Brusseta,Xavier. Tellerb, Christoph. (2017). Supply chain capabilities, risks, and resilience. International Journal of Production Economics. 184 (2017) 59–68
Burton, N.W. Pakenham, K.I. Brown, W.J. (2010). Feasibility and effectiveness of psychosocial resilience training: a pilot study of the READY program. Psychology, Health & Medicine. 15(3). 266–277.
Christian, M. S. Garza, A. S. & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel Psychology. 64(1). 89–136.
Cohn, M.A. Fredrickson, B.L. Brown, S.L. Mikels, J.A. Conway, A.M. (2009). Happiness unpacked: positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion. 9(3). 361–368.
Connor, K. M. Davidson, J. R. T. (2003). Development of new resilience scale: the connorDavido.  Depression AND Anxiety. 18(2). 76–82.
Diener, E. Oishi, S. Lucas, R.E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: emotional and cognitive evaluations of life. Annual Reviews Psychology. 54(2003). 403–425.
Donnelley, RR. (2010). The Scottish Government: Equally well. Report of the Ministerial Task Force on Health Inequalities. The Scottish Government.
Evan, D. Morris, R. (2006). Workaholic or just hard worker?. University of Technology, Brisbane, Australia. 11(5). 394-417.
Feng Kong.  Xu Wang.  Siyuan Hu. Jia Liu. (2015). Neural correlates of psychological resilience and their relation to life satisfaction in a sample of healthy young adults. NeuroImage, 123(3). 165-172.
 
Fergus, S. Zimmerman, MA (2005). Adolescent resilience: a framework for understanding healthy development in the face of risk. Annu Rev Public Health. 26(6). 399-419.
Friedli, Lynne. (2009). Mental health resilience and inequalities. Denmark World Health Organisation.
 
Gable, Shelly L. Haidt, Jonathan. (2005). What (and why) is positive psychology. Review of General Psychology. 9(2). 103–110.
 
Ghorbannejad, Parisa. Esakhani, Ahmad. (2016). Capacity to engage: studying role of individual
differences in work engagement – evidences from Iran. Journal of Management Development. 35(9).1174-1183
 
Guskey, T. R. (1984). "The influence of change in instructional effectiveness upon the affective characteristics of teachers". American Educational Researc Journal. 21(2). 245–259.
Harter, James K. Schmidt, Frank L. Hayes, Theodore L. (2002). Business-Unit-Level Relationship between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A meta-analysis. Applied Psychology. 87(2). 268-279.
Haskett, ME. Nears K, Ward. CS, McPherson. (2006). Diversity in adjustment of maltreated children: Factors associated with resilient functioning. Clinical Psychology Review. 26(6). 796-812.
Hu, T. Zhang, D. Wang, J. (2015). A meta-analysis of the trait resilience and mental health. Personality and Individual Differences. 76. 18–27.
Kaplan HB. (1999). Toward an understanding of resilience: A critical review of definitions and models. In Resilience and development: Positive life adaptations. Edited by: Glantz MD, Johnson JR. New York Plenum. 17-83.
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Organizational Behavior. 23(6). 695-706.
Macey, William H. Schneider, Benjamin. Barbera, Karen M. Young, Scott A. (2009). Employee engagement: Tools for analysis, practice, and competitive advantage. Wiley Black well.
Martin, A. Marsh, H. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools. 43(3). 267-281.
Masten, A. (2007). Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth wave rises. Development and Psychopathology. 19(3). 921-930.
May, D.R. Gilson, R.L.  Harter, L.M. (2004). The Psychological Conditions of Meaningfulness, Safety and Availability and the Engagement of the Human Spirit at Work. Occupational & Organizational Psychology. 77(1). 11-37.
Meyer, J.P. Allen, N.J. (1991). A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review. 1(1). 61–89.
Mogaji, A. A. (2002). Job involvement and organizational climate. African Journal Online. 10(1). 44-5.
Nelson, D.L. Simmons, B.L. (2003). Health Psychology and Work Stress: A more Positive Approach. In J.C. Quick & L. Tetrick (Eds.). Handbook of Occupational Health Psychology. 97-117.
Perrin, T. (2006). Managing Global Pay and Benefits (2005-2006 Worldwide Total Remuneration Survey Report). Stamford, CT: Towers Perrin.
Plester, Barbara. Hutchison, Ann. (2016). Fun times: the relationship between fun and workplace
Engagement. Employee Relations. 38(3). 332-350.
Reis, Germano. Trullen, Jordi. Story, Joana. Perceived organizational culture and engagement: the mediating role of authenticity. Journal of Managerial Psychology. 13(6). 1091-1105.
Rich, B. L. Lepine, J. A. Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal. 53(3). 617–635.
Richman, A. (2006). Everyone wants an engaged workforce how can you create it. Workspan. 49. 36-39.
Rissanen, Hilkka. Luoma-Aho,Vilma. (2016). (Un) willing to engage? First look at the engagementtypes of millennials. Corporate Communications: An International Journal, 21(4), 500-5015.
Romans, Jay. Tobaben , Jeff. (2016). Our take: building engagement cultures. Strategic HR Review.15(2). 76-82.
Salgado, A. (2005). Métodos e instrumentos para medir la resiliencia: una alternativa peruana. Liberabit. Liberabit. 11(11). 41-48.
Seligman, M.E. Ernst, R.M. Gillham, J. Reivich, K. Linkins, M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education. 35(3). 293–311.
Schaufeli, W.B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Organizational Behavior. 25(3). 293–315.
Schaufeli, W.B. Bakker, A. (2003). Utrecht Work Engagement Scale, Preliminary Manual, Occupational Health Psychology Unit. Utrecht University.
Schaufeli, W. B. Salanova, M. (2007). Efficacy or inefficacy, that's the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs. 20(2). 177-196
Schaufeli, W.B. Taris, T.W. Van Rhenen, W. (2008). Workaholism, burnout and Engagement: Three of a kind or three different kinds of employee well-being. Applied Psychology. 57(2). 173-203.
Vanderbilt-Adriance, E. Shaw, DS. (2008). Conceptualizing and re-evaluating resilience across levels of risk, time, and domains of competence. Clinical Child and Family Psychology Review. 11(1-2). 30-58.
Villavicencio-Ayub, Erika. Jurado-Cárdenas, Samuel. Valencia-Cruz, Alejandra. (2014). Work Engagement and occuptional burnout: its relation to organizational socialization and psychological resilience. Behavior, Health & Social Issues. 6(2). 45-55.
Wilkinson, Suzanne. Yan Chang-Richards, Alice. Sapeciay, Zulkfli. Costello ,Seosamh B. (2016). Improving construction sector resilience. International. Journal of Disaster Resilience in the Built Environment. 7(2). 173-185.
Windle, Gill. Bennett, Kate M. Noyes, Jane. (2011). A methodological review of resilience measurement scales. Health and Quality of Life Outcomes. 9. 8.