مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات ترافیک شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیستم حمل و نقل یکی از بزرگترین، مهم ترین و حساس ترین سیستم های دولتی در تمامی کشورهای جهان می باشد، مدیریت و بهره وری این سیستم بسیار پرهزینه است و به دلیل ارتباط مستقیمی که میان آن و توده عظیم مردمی وجود دارد، از حساسیت فوق العادهای برخوردار می باشد. بنابراین یکی از دغدغه های اساسی تمامی متخصصان امور حمل و نقل استفاده از یکروش بهینه برای کاهش هزینه های سختافزاری و هزینه های نیروی انسانی، با توجه بهحساسیت های ایمنی، کیفیت و ... در این سیستم می باشد.
ایجاد یک سیستم اطلاعاتی استاندارد و با سازماندهی مشخص حاوی نوع، محل، مختصات،وضعیت فیزیکی و نیازهای نگهداری و تعمیراتی تجهیزات ترافیکی یکی از گامهای پر اهمیت در مدیریت سیستم حمل و نقل جاده ای جهت ارتقا ضریب ایمنی و بهینه سازی هزینه نگهداری و تعمیرات می باشد.
این مقاله یک روش علمی را که ترکیبی از یک مدل نگهداری و تعمیرات با مدل های ریاضی می باشد ارائه می دهد. برای تعیین درجه اهمیت تابلوهای ترافیکی، محل و مختصات و نوع خرابی هر کدام از آنها به عنوان تجهیزات ترافیک شهری راهکارهایی ارائه شده است. سپس یک بانک اطلاعاتی مناسب از لحاظ نوع و روابط میان داده های موجود و همینطور ساختار گزارش های مختلفی که می توان از آن دریافت نمود ارائه شده است. نتایج این تحقیق، متصدیان نگهداری و تعمیرات را در شناسایی زمان و نیازهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات ترافیکی مورد نظر یاری می نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban Traffic Asset Maintenance Management

نویسندگان [English]

  • hadi bagheri yazdi
  • seyed amir reza abtahi

چکیده [English]

Traffic Asset Maintenance Management is a strategic and systematic process of operating, maintaining, upgrading and expanding physical assets effectively throughout their life cycle. It helps governments achieve high performance and safety indexes, even though they spend a tight budget. Reaching to the confidential outputs would merge dangerous points or segments. With the engineering decisions, these points could be vanished. Traffic signs are various and have several usages, such as; warning, obligation, yield sing. Majority of signs have vital role in traffic control and safety. Therefore, with this importance, traffic signs should be organized and categorized in accurate data bank Data gathering is the most important part of traffic sign inventory. This article will outline a traffic asset maintenance management model. The data gathering method is advised for achieving our purpose easily, which is accurate and useful

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance Management
  • Urban Traffic Assets
  • Mobile mapping
  • Geographical information system(GJS)
  • Geographical Position System(GPS)
دوره 19، شماره 58
پاییز 1387
صفحه 73-90
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1395