توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله اساساً به توسعه ی راهبردی منابع انسانی می پردازد و سعی دارد بر این نکته تأکید ورزد که اقدامات پراکنده سازمان ها در زمینه ی توسعه ی منابع انسانی می تواند به گونه ی منظومه ای در راستای مأموریت و هدف های آنها گرد هم آید. پس از تشریح قلمرو توسعه ی منابع انسانی، شامل فرد، سازمان، ملی و فرا ملی، به ضرورت های جوز سازمانی مطلوب برای یادگیری پرداخته ایم تا بستر برنامه ریزی راهبردی برای توسعه ی منابع انسانی فراهم آید. در بخش اصلی مقاله، با اشاره ای مختصر به اصول بنیادی مدیریت راهبردی فرایند برنامه ریزی راهبردی برای توسعه ی منابع انسانی مطرح و در پی آن، الزامات و سیاست هایی که در این گونه برنامه ریزی دخالت دارند ارائه شده است.
در پایان، مدلی برای پرداختن به استراتژی های توسعه ی منابع انسانی پیشنهاد شده است که محورهای اصلی و فرعی آن عناصر یادگیری، رشد و بهسازی را در بردارد. پیام اصلی مقاله حاضر آن است که توسعه ی منابع انسانی زمانی موفق است که در راستای استراتژی های سازمان برنامه ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human resource development and strategic approach

نویسنده [English]

  • mohammad saebi

دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 135-148
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395