الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دنشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به منظور دستیابی به الگوی مناسبی برای آمیخته ی ارتباطات و پیشبرد در صنعت گردشگری ایران، چارچوب نظری فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر که محور اصلی فعالیت های گردشگری هستند مطالعه و بررسی می شود و تاثیر مجاری ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف بر این فرآیند، مورد آزمون و سنجش قرار میگیرد.
برای هر چه واقعی تر شدن آمیخته ی مورد نظر برای ایران، عمدتاً پاسخ های گردشگران اروپایی و امریکایی مسافر به ایران در فاصله ی زمانی شهریور ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۰ به مدت ۸ ماه به سؤال در مواردی از قبیل مجاری ارتباطی و منابع اطلاعاتی آنها برای تصمیم گیری در خرید سفر، محرک های اولیه برای انتخاب مقصد سفر، عوامل انگیزشی و ضدانگیزشی در انتخاب مقصد سفر، شیوه و دوره سفر آنان، انتظارات آنان از سفر انجام شده و رضایت و عدم رضایت آنان در سفر به ایران مدنظر قرار گرفت. پاسخ های گردشگران با استفاده از روش های مختلف آماری و نرم افزارهای مختلف تجزیه و تحلیل شد و دیدگاه گردشگران به خصوص در صورت تطبیق با یافته های پژوهشهای دیگر در طراحی الگوی پیشنهادی برای آمیخته ی ارتباطات و پیشبرد در ایران به کار گرفته شد.
یافته های این پژوهشی منتج به انجام تغییرات و اصلاحاتی در الگوی محرک - پاسخ (ب) رفتار خریدار سفر میدلتون شد و تحلیل های آماری پژوهش بیانگر آن است که منابع اطلاعاتی شخصی غیرقابل کنترل (ارتباطات دهان به دهان) یا تبلیغات مردمی، موثرترین مجرای ارتباطی و منبع اطلاعاتی در فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر و انتخاب مقصد آنان است. بر این اساس، آمیخته ی پیشبرد در خدمات گردشگری رتبه بندی و ضمن ارائه ی الگوی آمیخته ی ارتباطات و پیشبرد برای توسعه ی صنعت گردشگری در ایران، نظام ارتباطات بازاریابی در این صنعت بازسازی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model of Promotion Mix for the Islamic Republic of Iran Tourism

نویسندگان [English]

  • hoseyn rahman seresht 1
  • afsaane malkami 2

چکیده [English]

A model of promotion mix for the Islamic Republic of Iran tourism by the decision-making process of considering mainly western European and American tourism traveling to Iran. Intending to formulate a model of promotion mix for the incoming, mainly western European and American tourists to Iran, a sample of 422 people of the population of all the accessible tourism who visited Iran between September 1999 to March 2000 were drawn randomly. Five sets of questionnaires, which were prepared in English, French, German, Italian, and Spanish were administered to them. 28 of the 32 questions were closed and multiple-choice, the remaining four were open and descriptive. Approval or rejection of 8 hypotheses which had been drawn up to give a typical profile of the travel motives of the subjects were to be used to come up with the major’s variables needed for the formulation of the above model. The variables included those normally used in the promotion mix models,The variables included those normally used in the promotion mix models, namely; primary moves for the choice of a destination journey motivator’s, demotivating factors, types of communication channels, sources of information for deciding about a destination, mode of traveling, duration of travel and the like. Middleton’s (1994) model, though relatively old, seemed move exhaustive than the rival models. therefore, this became the basis of the analysis here and a map on which to construct the model. The findings of this research indicated that to be even more useful as a roadmap for people engaged in promotional activities, at least in this country, Middleton’s model need to contain more specific variables. Those findings fist, primary movers need to include both external and internal factors, communication channels must regards personal and impersonal aspects motivators, demotivators must be taken into account with communication processing when analysis consumer decision-making pross. The consumer response element must hold more components, and the after - purchase - behaveior of consumer must be considered more fully. Moreever, the finding that face - to - face personal saler efforts had a great influence on bring the subjects to Iran suggested that Kotler, et.al.'s (1999) marketing communication systems should be modified in the case of Iran. this papers concluded by giving suggestions to the practitioners as well as to researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Promotion mix
  • Tourism
دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 49-77
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395