تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژی های موثر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشضگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر در پی شناسایی برخی از موانع مهم رقابت شرکت های ایرانی فعال در بازارهای خارجی است تا بتواند استراتژی های بازاریابی موثر برای موفقیت آنها در بازارهای خارجی به عنوان پیش نیاز پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را بررسی نماید.
روش تحقیق، بررسی دیدگاه های شرکت ها و سیاست گذاران صادرات کشور می باشد. دویست شرکت ایرانی و دویست نفر دست اندرکار، کارشناس و متخصص به عنوان نمونه های آماری جامعه اول انتخاب گردیدند. در بررسی تطبیقی یکصد شرکت خارجی حاضر در نمایشگاه بیست و چهارم بازرگانی بین المللی تهران به عنوان نمونه آماری جامعه دوم انتخاب شدند.
یافته اصلی تحقیق وجود تفاوت بین دیدگاه های شرکت ها و سیاست گذاران در مورد موانع رقابت شرکت های ایرانی می باشد. به این جهت توصیه های تحقیق مقدمتا بر فهم مشترک مسئله و سپس ارائه راه کارهای استراتژیک برای رفع موانع رقابت شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی متمرکز شده است. به عبارت دیگر رابطه بنگاه – دولت در زمینه رقابت شرکت های ایرانی چندان مناسب و تقویت کننده قابلیت رقابت شرکت های ایرانی نیست.
 تحقیق حاضر، پیش نیاز پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را فهم مشترک بنگاه و سیاستگذار از موانع رقابت و سپس استراتژی های رفع موانع توسط سیاست گذاران و بنگاهها پیشنهاد کرده است. استراتژی های موثر بازاریابی شرکت ها و استراتژی های دولت به عنوان پیش نیاز مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competitive pressures in joining the World Trade Organization and effective strategies

نویسنده [English]

  • bahram rezazadeh

دوره 8، شماره 29.30
تابستان 1380
صفحه 89-116
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395