راهبرد ها، برنامه ها و راهکارهای تحقق امنیت شغلی مناسب در نظام اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امنیت شغلی دارای دو بعد عینی و ذهنی است. بعد عینی به عدم وجود عوامل تهدید کننده در سازمان و بعد ذهنی به احساس و ادراک از نبودن موانعی در جهت اشتغال در حال و آینده اشاره می کند. عوامل فردی، سازمانی و محیطی در تعیین سطح امنیت شغلی موثرند. امنیت شغلی بسیار زیاد و بسیار کم منجر به عملکرد ضعیف و غیر مولد است و حدی از امنیت شغلی مولد و مناسب خواهد بود که به افزایش عملکرد کمک نماید. در این مقاله انواع راهبردها، برنامه ها و راهکارهایی ارائه می شود که بر کنترل، کاهش و حذف عوامل تهدید کننده، اصلاح نگرش ها و باورهای ذهنی؛ و افزایش توان کارکنان برای کنترل و مقابله با عوامل تهدید کننده اثراتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies, procedures and methods, job security in organization

نویسنده [English]

  • seyed mohammad arbabi

چکیده [English]

Job security  is  considered  from  two points of view: subjective  and objective.  In an organization, objective view is considered with  threatening factors:  as  thought  subjective view regards  senses  and  feelings  (for  the  lack  of any obstacle  in  employment -  at present and  future).
Individual organizational, and  environmental factors  play a vital  role  in job security.  Joh security in extremes,  too  high  or  too  low, results  in  low performance  and  dysfunctional.
Different  strategies,  approaches and  procedures are  provided  by which  one can  impose a better control on  factors, weaken the threatening factors and improve the attitudes, as a result. employees might be enabled to challenge the  threatening factors.


دوره 8، شماره 29.30
تابستان 1380
صفحه 7-31
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395