سنجش و رتبه‏ بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

ارزیابی عملکرد، خود یکی از مقوله‌های مدیریت عملکرد شهری است و فرآیندی است که از طریق آن می‌توان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص میزان موفقیت ارائه خدمات شهری و چگونگی اجرا و انجام مؤثر فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های اجتماعی  ـ  فرهنگی شهرداری‏ها و توفیق پاسخگویی به انتظارات شهروندان به دست آورد. این مقاله برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی که هم اینک پس از استقرار آزمایشی، در شهرداری تهران عملیاتی شده و بصورت مکانیزه به اجرا درآمده است. هدف از اجرای این پروژه طراحی و استقرار آزمایشی نظام نوین ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی با استفاده از AHP  و آنتروپی در شهرداری تهران بوده است. مدل تحلیلی تحقیق با بهره‏گیری از مطالعات پایه، اکتشافی، میدانی و تطبیقی، طراحی و پس از تأیید، برای استقرار آزمایشی به کارگرفته شد. جامعه آماری پروژه تحقیقاتی را مدیران کل و کارشناسان ادارات کل و سازمان‏های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و نیز معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه تشکیل می‏دادند که از میان آنان در دو مرحله تعداد 196 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای و 60 نفر با استفاده از روش غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده‎های پژوهش با استفاده از روش گروه‎های کانونی و دو پرسش‏نامه جمع‏آوری شد. یافته‎های پژوهش براساس کاربرد آمار توصیفی نشان دهنده عارضه‏ها و شکاف‏های عملکردی در ابعاد ساختار سازمان، منابع، فناوری، ارزش‎ها، فرهنگ سازمانی و مدیریت می‏باشد. و عناصر درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شامل سیاست‎ها، اهداف، راهبردها، محیط، ارزش‏ها، ساختار، فناوری، منابع و سرمایه­ های انسانی، فرهنگ سازمانی، رهبری و مدیریت، فرایندها، رضایت مشتری، نتایج، اثربخشی و کارکردها شناسایی شدند. آزمون آماری  t و مقایسه و F در این رابطه تفاوت معنی داری میان نظرات مدیران و کارشناسان نشان نداد. با استفاده از فنون تصمیم‏گیری چند معیاره AHP و Anthropy نیز مشخص شد که در بخش ستادی به ترتیب اهمیت، عوامل و شاخص‏های مدیریتی، تخصصی، پشتیبانی و شهروندمداری و در بخش عملیاتی و اجرایی مناطق 22 گانه، عوامل و شاخص‏های تخصصی، مدیریتی،  شهروندمداری و پشتیبانی  بیشترین اولویت و ضریب ترجیحات را به خود اختصاص داده‏اند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment And Rating Socio - Cultural Affairs For Performance Appraisal Applying AHP & Anthropy Techniques (In Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

 • Seyed Hossein Abtahi 1
 • Kaveh Teymurnejad 2
 • Ahmad reza Sanjary 3

1 Ph.D. Professor,Allame Tabataba'i University

2 Ph.D. Assist Professor Shahid Sattari University.

3 Ph.D. Assist Professor Azad University

چکیده [English]

Performance appraisal is the key part of performance management in urban management and a process throughwhich we can get useful and beneficial information about acheivment of policies, putting plans into action, urban services and effectivness of activities such as: socio–cultural activities and accountability for citizen needs and expectations. The purpose of this paper based on a scietific, applied research project is: Designing And pilot study of assessment and rating performance appraisal system at Tehran Municipality Deputy for socio – cultural affairs applying AHP & Anthropy  techniques (Now, this project is operational and mechanized there) . First, the conceptual model has derived from and developed after using theoretical, explorative, comparative studies and reviewed of research literature. Afterward. the model was explained and confirmed, it is implemented. Research data were collected by means of FGD (Focus Group Discussion) and two quistionaires distributed among population, a random sample group of 196 managers and experts of departments and offices of deputy for socio-culture affairs and 60 socio-culture vice presidents of 22 districts of Tehran municipality. Data were analyzed basis quantitative and qualitative statistical methods. Results showed that there were performance gaps between desired and status que situations according organizational struture, resources, technologies, values, organizational culture and admimistration. Also founded that internal factors affecting on performance are: goals, policies, strategies, structures, processes, functions, human resources, management and leadership style. External factors affecting on performance  are: values, environment, technology, outputs, citizen satisfaction and effectivness. Applying inferential statistics t. test and ANOVA indicated that there were no significant relationship between managers and experts responses. using multi-dimensional decision techniques, AHP & Anthropy exclusively showed that management process, professional process, procurement process, citizenary process and their indices have high priority and are most important in the headquarters and staff, while professional process, management process, citizenary process, procurement process, and their indices have most preferences in the line and operational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance appraisal
 • Socio-cultural affairs
 • Indices
 • rating
 • assessment
 • Analytical Heirarchal Process
 • Anthropy
 • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1390
 • تاریخ بازنگری: 26 دی 1394
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1391