نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تدوین، اجرا وکنترل راهبرد سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت راهبرد است که ترکیب آنها موجب اثربخشی خواهد شد. اما مطالعات مختلف نشان می‏دهند که بسیاری از برنامه‏های تدوین شده به مرحله اجرایی نرسیده‏اند و یا آن که فقدان الگو و دید جامع به اجرایی شدن برنامه راهبرد باعث راکد ماندن آنها شده است. از این رو نیاز به بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال راهبردها از مرحله تدوین به مرحله عملیات در برنامه‏های راهبرد احساس می‎شود که مساله اصلی این تحقیق است. در واقع این تحقیق به دنبال شناسایی الگویی است که واسطه بین تدوین استراتژی سازمان و کسب و کار و عملیات باشد. به عبارت دیگر شرایط اجرایی شدن برنامه‏های راهبرد را در سازمان‏ها تعیین کنند. اجرایی شدن به معنای بسترسازی و مقدمه سازی برای انتقال از مرحله تدوین به مرحله عملیات است.
      در این تحقیق برای از روش نظریه داده بنیاد و برای طراحی الگو از چارچوب مدل پارادایم نظریه داده بنیاد اشتراس و کوربین استفاده  شده است. در جایی که مبانی نظری کافی وجود نداشته باشد استفاده از این روش توصیه شده است و از آنجا که اجرایی شدن برنامه‏های راهبرد فاقد مبانی نظری کافی می‏باشد لذا روش نظریه داده بنیاد برای این تحقیق انتخاب شد. مشارکت کنندگان در این تحقیق از سه سازمانی که دارای برنامه راهبرد مدون بوده و آن را اجرایی کرده بودند انتخاب شده‎اند. مشارکت کنندگان 23 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران تدوین کننده هستند که با آنها مصاحبه شده است و براساس آن نظریه و الگوی اجرایی کردن برنامه‏های راهبرد تدوین و طراحی شده است. الگوی طراحی شده نیز در نهایت به تایید مشارکت کنندگان و ناظرین (تعدادی از اساتید دانشگاه)  رسیده است.
     نظریه اجرایی شدن برنامه‏های راهبرد چرایی و علت اجرایی شدن برنامه‏های راهبرد را نشان می‏دهد. اجرایی شدن برنامه‏های راهبرد تابعی از تدوین مشارکتی، تعهد اجرایی مدیران، فضای سازمانی و عوامل درونی است. تدوین مشارکتی (مشارکت نیروی انسانی در تدوین، ایجاد انگیزه برای مشارکت، تشکیل کمیته‏های راهبری، تدوین کننده ماهر) شرط علی برای ایجاد تعهد اجرایی مدیران است. تعهد اجرایی (اعتقاد مدیران به برنامه، تعهد برای اجرای برنامه،تدوین مناسب، اهداف روشن، برنامه امکان پذیر)  مقوله محوری و مهم‎ترین عامل در اجرایی کردن برنامه های راهبرد است. فضای سازمانی (فرهنگ سازمانی، فرهنگ بومی یکسان، انتخاب دقیق کارکنان، ثبات مدیریت) به عنوان بسترحاکم به همراه عوامل درونی (استمرارآموزش‏های تخصصی و ایجاد آمادگی در کارکنان برای پذیرش استراتژی‏ها، ارتباطات،آموزش قبل از اجرا)  به عنوان شرایط مداخله‏گر به همراه تعهد اجرایی با تأثیر همزمان، شرایط را برای اعمال مدیریت تغییر (تغییرات ساختاری و فرایندی)  مهیا می‏کنند. پیامد مدیریت تغییر، اجرایی شدن برنامه‏های راهبرد است. نتیجه اجرایی کردن برنامه‏های راهبرد، تعریف پروژه‏های عملیاتی، ترسیم نقشه‏های راهبرد و یا اولویت‏بندی پروژه‏ها می‏باشد. سازمان‏ها با اجرای گام به گام این الگو می‏توانند برنامه‏های راهبرد را به مرحله عملیات منتقل نمایند و فاصله بین تدوین و عملیات را تکمیل کنند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model To Implement Of Strategic Plans

نویسندگان [English]

  • Nader Mazloomi 1
  • Ali Motevalli 2

1 Assistant of Management in Allameh Tabataba’i University

2 Ph.D. Strategic Management Student in Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Strategic management contains three major stages, planning, implementation, and control, assessment. Implementation the strategies is the general stage of strategic management. setting up a strategy which never gone to be Implemented, is a waste. So the next step after setting the strategy is implementation, to transform long strategies to short activities and optimal targets. The implementation stage is the most difficult stages, since the ideas and strategic approach should transform to the practice. Many strategy plans just documented in organizations but there is no implementation, because manager dose not focuses to the implementation as well as setting the strategy.
This paper emphases and focused to the specifications which can act as the variable to simplify implementation of strategies. In the other word the target of this study is to identify and determine suitable conditions in organizations to implement a strategy. In this paper two manufacturing companies (a public stock and a private stock) and a servicing company (private stock) is studied deeply and interviewed with more than 23 manager, advisor and, strategy planer across the companies. These companies had the documented strategy plan and implemented that strategy. Then by utilizing the fundamental Theory research methodology, the interviews texts were coded and various concepts and categories exported. These categories again approved by the interviewers and finally delivered a model base on the paradigm model framework. The constitutive factors of this model have shown how the strategic plans can implemented in a rational view.
Actually this model has shown the transformation stage of strategy plan to the practice. In the other word the model determines the suitable conditions for implementation of the strategy. Using this model can fill the gap between setting a strategy and to put it in practice and make it implementable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • implementation
  • Operation
  • Strategic management
  • Grounded Theory