نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره) دانشگاه ازاد اسلامی شهرری ، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی ،شهرری ، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش نگرش کارکنان استانداری تهران در ابعاد عجین‌شدگی شغلی و توانمندسازی کارکنان مبتنی بر مدل هی گروه است. این پژوهش کاربردی است و با روش پیمایشی- تحلیلی اجرا شد.جامعه پژوهش شامل کارکنان استانداری تهران بود که 350 نفر هستند.برای نمونه‌گیری از روش تصادفی- طبقه‌ای استفاده شد و 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و در نهایت 173 نفر در اجرای پژوهش مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل ارزشیابی هی گروه است. این پرسشنامه دو بُعد عجین‌شدگی شغلی و توانمندسازی کارکنان را در 49 گویه می‌سنجد.روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی بوده و پایایی آن نیز با استفاده از آماره ضریب آلفای کرونباخ(85/0)محاسبه و تأیید شد. داده‌های گردآوری شده براساس شاخص‌های میانگین و انحراف استاندار و آزمون دو جمله‌ای و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سطح عجین‌شدگی شغل و توانمندسازی کارکنان و تمامی مؤلفه‌های آن‌ها در استانداری تهران در سطح مطلوبی نیست و اثربخشی سازمان به شدت پایین است.براساس ماتریس اثربخشی مدل هی گروه، کارکنان معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، هماهنگی امور اقتصادی، هماهنگی امور عمرانی، سیاسی و اجتماعی، امنیتی و انتظامی در دسته کارکنان مضطرب قرار می‌گیرند که توانمندی و عجین‌شدگی پایینی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Attitude of Tehran Governorate Employees in the Dimension of Work Engagement and Employee Empowerment Based on Hay Group Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Safaei 1
  • Mir Mehrdad Peidaei 2

1 Master's student of the Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Yadgar Imam Khomeini Branch, Shahrari Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Yadgar Imam Khomeini Unit, Islamic Azad University, Shahrari, Tehran, Iran

چکیده [English]

The ongoing study seeks to assess the attitudes of Tehran Governorate employees regarding employee engagement and empowerment, utilizing the Hay-Group model. This research is characterized by its practical goal orientation and falls within the survey-analytical research framework. The study population comprises 350 employees of Tehran Governorate, with a stratified random sampling method employed to select a sample of 185 individuals, of which 173 ultimately participated. Data collection was conducted through a researcher-developed questionnaire based on the Hay-Group model, encompassing 49 items to measure employee engagement and empowerment dimensions. The questionnaire's validity was established through content validity, while its reliability was confirmed via Cronbach's alpha coefficient (0.85). Data analysis involved mean, standard deviation calculations, and binomial tests using SPSS software. Findings indicate that employee engagement and empowerment levels, along with all associated components within Tehran Governorate, are below desirable standards, reflecting a notably low organizational effectiveness. According to the Hay-Group model's effectiveness matrix, employees in deputy departments such as management and resource development, economic affairs coordination, civil, political, and social affairs coordination, as well as security and law enforcement, are categorized as anxious employees with limited capability and cohesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Engagement
  • Employee Empowerment
  • Employee Effectiveness
  • Hay group model
  • Tehran Governorate