نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی چگونگی پدیدآیی رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی با روش ISM انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان‌های دولتی هستند که تعداد 15 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه است. دراین پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و نرم‌افزار Maxqda و در بخش کمی بااستفاده از روش ISM تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش مشتمل بر شناسایی ابعاد و مولفه‌های چگونگی پدیدآیی رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی در چهار محور بسترهای شکل‌گیری رفتارهای انتقام‌جویانه، عوامل مداخله-جوی در رفتارهای انتقام جویانه، انواع رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی و پیامدهای رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی می‌باشد. درنهایت، نتایج پژوهش نشانگر آن است که پدیدآیی رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی، پیامدهایی از قبیل: ایجاد جو سازمانی سمی و آسیب زا، افزایش تعارض و تضاد سازمانی، افزایش اصطکاک سازمانی و رفتارهای غیرکارکردی و کاهش کارایی و بهره وری منابع انسانی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model of how revenge behaviors of human resources emerge with the ISM method

نویسندگان [English]

  • Ali Shariatnejad 1
  • Elahe Maneshdavi 2
  • Seyedeh Maryam Mousavi Zadeh 2

1 Assistant Professor, Management Department., Faculty of management, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 PhD Student in Human Resource Management, Faculty of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature and method. The statistical population of the research is the senior managers and human resource managers of government organizations, 15 of whom have been selected using a purposive sampling method. The data collection tool is a semi-structured interview in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part, In this research, the data were analyzed in the qualitative part using the content analysis method and Maxqda software, and in the quantitative part using the ISM method. The findings of the research include identifying the dimensions and components of the emergence of revenge behaviors of human resources in four axes, which are: platforms for the formation of retaliatory behaviors, intervening factors in revenge behaviors, types of revenge behaviors of human resources, and consequences of revenge behaviors of human resources. Eventually, the results of the research show that the emergence of revenge behaviors in human resources will have consequences such as: creating a toxic and harmful organizational atmosphere, increasing organizational conflict, increasing organizational friction and dysfunctional behaviors, and reducing the efficiency and productivity of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources
  • revenge
  • revenge behaviors
  • interpretive structural modeling