نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در دهه اخیر رهبری در کلاس جهانی به عنوان رویکردی نوین جهت ارتقای مزیت رقابتی سازمان ها، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه‌های مختلف را به خود جلب کرده است. مقالات بسیاری به مطالعه رهبری در کلاس جهانی در ادبیات سازمانی به ویژه مدیریت راهبردی و منابع انسانی پرداخته اند. اما تاکنون مرور جامعی از مطالعات مفهومی و تجربی با در نظر گرفتن ویژگی های اساسی و الگوهای این شایستگی و عوامل اثرگذار بر اثربخشی رهبری جهانی انجام نشده است. به همین جهت برای روشن کردن دانش این حوزه -شایستگی رهبران در کلاس جهانی- اثربخشی و نقش آن به عنوان سازه‌ای اثرگذار در ادبیات مدیریت و سازمان، این پژوهش به مرور جامع 68 مطالعه مفهومی و تجربی از سال 2000 تا 2022 پرداخته است و دو هدف عمده را دنبال می نماید: شناسایی مفهوم سازی های متفاوت شایستگی رهبران در کلاس جهانی و عوامل اثرگذار بر این مفهوم در زمینه مدیریت و سازمان. این مطالعه توصیفی و از لحاظ روش اجرا مطالعه مرور ادبیات به صورت نظام‌مند می باشد. شناسایی مفاهیم "رفتارهای رهبری تراز جهانی"، "وظابف رهبری تراز چهانی"، "روابط رهبری تراز جهانی"، "شیوه رهبری تراز چهانی" و "وظایف خارجی رهبری تراز جهانی" به همراه ابعادشان، از نتایج این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptualization of global leadership competency model by systematic review method

نویسندگان [English]

  • Hadi Rostami pashaei 1
  • Ali Rezaeian 2
  • Hasan Farsijani 3

1 Ph.D. student of Human Resources, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Central Tehran Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the last decade, world-class leadership as a new approach to improve the competitive advantage of organizations has attracted the attention of many researchers in different fields. Many articles have studied world-class leadership in organizational literature, especially strategic management and human resources. But so far, a comprehensive review of conceptual and empirical studies has not been done considering the basic characteristics and patterns of this competence and the factors affecting the effectiveness of global leadership. For this reason, in order to clarify the knowledge of this field - the competence of world-class leaders - its effectiveness and its role as an effective structure in the literature of management and organization, this research has comprehensively reviewed 68 conceptual and experimental studies from 2000 to 2022. It pursues two main goals: identifying different conceptualizations of competence of world-class leaders and factors affecting this concept in the field of management and organization. This descriptive study is a systematic literature review in terms of the implementation method. Identifying the concepts of "world-level leadership behaviors", "world-level leadership duties", "world-level leadership relationships", "world-level leadership style" and "external duties of world-level leadership" along with their dimensions are among the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence of leaders
  • world class
  • global leadership
  • systematic review