نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ مدیریت دولتی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ترکیب نتایج پژوهش‎های کمّی در حوزۀ روابط کارمند ـ سازمان بود. در این پژوهش، سازۀ "روابط کارمند ـ سازمان" به عنوان یک متغیر با ابعاد رضایت، اعتماد، تعهد و کنترل متقابل در نظر گرفته‎ شد. جامعۀ آماری پژوهش، مطالعات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در بازۀ زمانی 2014-2023 بود. با استفاده از پروتکل تعریف شده، در نهایت 41 فرضیه از 26 مطالعه برای نمونه انتخاب شد. داده‎های مستخرج از مطالعات منتخب، با روش فراتحلیل ارزیابی شد. با شناسایی مهم‎ترین پیشایندهای مرتبط با این سازه، اندازۀ اثر هر یک از پیشایندهای متغیر "روابط کارمند ـ سازمان" و اندازۀ اثرکلی آن‎ها، اندازه‎گیری شد. بر طبق نتایج پژوهش، پیشایندهای متغیر "روابط کارمند ـ سازمان" به ترتیب عبارتند از: ارتباطات متقارن، ارتباطات شفاف، ارتباطات رضایت‎بخش، رهبری توانمندساز، رهبری اصیل و ارتباطات دیالوژیک با اندازۀ اثر شدید؛ عدالت سازمانی، ارتباطات اصیل، ارتباطات پاسخ‎گویانه و رهبری تحول‎آفرین با اندازۀ اثر متوسط؛ و ساختار شخصیت سازمان با اندازۀ اثر ضعیف. اندازۀ اثر کلی تمامی پیشایندها در مدل اندازۀ اثر ثابت و اندازۀ اثر تصادفی به ترتیب عبارت است از: 629/0 و 626/0 که بیان‎گر اندازۀ اثر قوی پیشایندهای شناسایی شده برای ایجاد روابط کارمند ـ سازمان مطلوب در سازمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Researches on "Employee-Organization Relationship" and Its Antecedents

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alavi Matin 1
  • Abbasli Rastgar 2
  • Hasan Abedijafari 3
  • Mohsen Shafiei Nikabadi 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty pf Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Professor, Department of Business Management, School of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The aim of present study was to combine the results of quantitative researches in the field of employee-organization relationship. In this research, the structure of "employee-organization relationship" was considered as a variable with dimensions of satisfaction, trust, commitment and mutual control. The statistical population of the research was the studies indexed in the Scopus database in the period of 2014-2023. Using the defined protocol, finally 41 hypotheses from 26 studies were selected for the sample. Data extracted from selected studies were evaluated by meta-analysis method. By identifying the most important antecedents related to this structure, the effect size of each antecedents and their overall effect size were measured. According to research results, the antecedents of "employee-organization relationship" variable are respectively: symmetrical communication, transparent communication, communication satisfaction, empowering leadership, authentic leadership, and dialogic communication with strong effect size; organizational justice, communication authenticity, communication responsiveness, and transformational leadership with medium effect size; and the organization character construct with weak effect size. The overall effect size of all antecedents in the model of fixed effect size and random effect size is: 0.629 and 0.626 respectively, that shows the strong effect of the antecedents identified to create favorable employee-organization relationship in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "employee-organization relationship"
  • "organization-employee relationship"
  • "person-organization relationship"
  • "meta-analysis"
  • "systematic review"