نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ظهور کسب‌وکارهای پلتفرم باعث تعارض‌منافع بین بازیگران اقتصادی سنتی و جدید شده است لذا براساس نظریه‌های منفعت‌عمومی در جهت برقراری عدالت و رفاه عامه لزوم مداخله دولت و حل این تعارضات از طریق تنظیم‌گری برجسته می‌گردد. هدف پژوهش‌حاضر استخراج چالشها و راهکارهای تنظیم‌گری متناسب با اقتصادپلتفرم بویژه در حوزه روابط‌کار می‌باشد. جامعه مشارکت‌کنندگان شامل تمامی ذینفعان اقتصادپلتفرم می‌باشند که با نمونه‌گیری هدفمند گلوله‌برفی بیست‌وچهار نفر از آنان انتخاب شدند و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با این ذینفعان بویژه کارشناسان روابط‌کار، دانشگاهیان متخصص در زمینه حقوقی، اقتصادی، تنظیم‌گری و مدیران و کارگران پلتفرمهای حمل-ونقل جمع‌آوری گردید. باتوجه به رویکرداکتشافی پژوهش، روش تحلیل‌مضمون برای پاسخ به سوالات مورداستفاده قرارگرفت. مفاهیم مستخرج از مصاحبه‌ها شامل هشت مقوله اصلی چالشهای روابط‌کار بودند که عبارتنداز: ابهام در مفهوم مشاغل‌پلتفرمی؛ شکست بازار و ضرورت ورود دولت؛ ابهام در چگونگی تنظیم‌گری؛ ضرورت اصلاح قانون‌کار و ایجاد قانون خاص مشاغل‌پلتفرمی، کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران پلتفرمی؛ ضعف سیستمهای منابع‌انسانی؛ حمایت‌اجتماعی ضعیف از حقوق کارگران پلتفرمی؛ تسلط نظام سرمایه‌داری. همچنین پنج راهکار تنظیم‌گری روابط‌کار احصاء شدند که درنهایت سناریوی پنجم تحت عنوان مشارکت تمام ذینفعان در تنظیم‌گری اقتصادپلتفرم به دست اندرکاران و سیاستگذاران پیشنهاد گردید..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Solutions for Regulating Labor Relations in the Platform Economy: Iranian Ride-hailing Platform Business

نویسندگان [English]

  • Farideh Anvari 1
  • MirAli Seyyed Naghavi 2
  • Hossein Aslipour 3
  • Saeed Zarandi 4

1 Doctoral candidate of Allameh Tabatabai University

2 Professor Allameh Tabataba’i University

3 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The emergence of Platform Businesses (PBs) has caused a conflict of interest between traditional and new economic players, so, based on the public interest theories to establish justice, the need for government intervention through regulation is highlighted. The research purpose is to extract regulatory challenges and solutions to the PBs in the field of labor relations. The participant's community includes all the stakeholders of the PBs, 24 of which were selected by snowball sampling, and semi-structured interviews with labor relations experts, academics in legal, economic, and regulatory fields, managers, and workers of transportation platforms were conducted. Thematic Analysis method was used to answer the questions. Results showed 8 main categories of labor relations challenges, which are Ambiguity in the concept of PBs; Market failure and the necessity of government intervention; Ambiguity in how to regulate; Necessity of amending the labor law and creating a special law of PBs; Reducing the bargaining power of platform workers; Weakness of HR systems; Weak social protection of platform workers' rights; Domination of the capitalist system. Also, five solutions were extracted. The fifth scenario -participation of all stakeholders in regulating the labor relations of PBs - was proposed to the practitioners and policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • platform economy
  • regulation
  • labor relations
  • platform businesses