نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

2 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

غیبت ذهنی کارکنان پدیده ای منفی است که می تواند سازمان ها را با چالش هایی بسیار در راستای دستیابی به مزیت رقابتی مواجه سازد. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی الگوی پیشایندها و پیامدهای غیبت ذهنی کارکنان در ایران طراحی و اجرا شده است. این مطالعه، پژوهشی کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. نتایج نشان می دهد پیشایندهای غیبت ذهنی کارکنان در ایران می توانند در دو سطح فردی (با دو مولفه عوامل نگرشی- ادراکی و عوامل رفتاری- عملکردی) و سازمانی (با سه مولفه عوامل مربوط به ماهیت شغل، عوامل مربوط به محیط شغل و ضعف فرایندهای داخلی سازمان) مورد مطالعه قرار گیرند. یافته ها همچنین حاکی است، پیامدهای غیبت ذهنی کارکنان در ایران نیز می تواند در دو سطح فردی (با دو مولفه پیامدهای نگرشی- ادارکی و پیامدهای رفتاری- عملکردی) و سازمانی (با دو مولفه پیامدهای کوتاه‌مدت و پیامدهای بلندمدت) در مورد مطالعه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern of the antecedents and Consequences for employees mental absence in Iran using meta- synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Hadi Teimouri 1
  • Ali Asghar Mobasheri 2

1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 PhD student in organizational behavior and human resource management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Employees mental absent is a negative phenomenon which can make organizations face many challenges in order to achieve a competitive advantage. Therefore, the aim of the this study is to designing a pattern for antecedents and consequences of employees mental absence in Iran. This study conducted using the meta- synthesis method as a qualitative research. The results show that the antecedents of employees mental absence in Iran can be studied in to two individual (with two components of attitudinal-perceptual factors and behavioral-functional factors) and organizational levels (with three components of factors related to the nature of the job, factors related to the job environment and the weakness of internal processes of the organization). The findings also indicate that the consequences of employees mental absence in Iran can be mentioned in to two individual (with two components of attitudinal-perceptual consequences and behavioral-functional consequences) and organizational levels (with two components of short-term consequences and long-term consequences).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "employees mental absence"
  • "antecedents"
  • "Consequences"
  • " Meta-Synthesis"