نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر موضوع تصمیم‌گیری تحت تأثیر همدوسی امواج مغزی و امواج قلبی بر اساس هر یک از مؤلفه‌های هوش هیجانی مایر و سالووی (1998) چگونگی همدوسی EEG و ECG را بر اساس علم عصب‌شناختی و نوروکاردیولوژی تشریح کرد و سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران را بر اساس مدل اسکات و بروس (1995) بررسی نموده و نتایج آن را ارائه داد. نمونه پژوهش حاضر، 30 نفر از مدیران سازمان‌های دولتی و غیردولتی بخش کشاورزی استان گیلان بودند که به‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو موقعیت آرامش و تصمیم‌گیری با ابزار نوروفیدبک، بیوفیدبک پروکامپ 2 در حال اجرای آزمون ارزیابی تصمیم‌گیری CGT نرم افزار CANTAB امواج مغزی و امواج قلبی آن‌ها به‌طور هم‌زمان از ناحیه CZ مغز و نواحی مثلثی اطراف قلب توسط نرم افزار بایوگراف نسخه 6 ثبت شد. نتایج نشان داد همدوسی امواج EEG و ECG در زمان انجام استراحت و تکلیف شناختی در سبک‌های مختلف تصمیم‌گیری و مؤلفه‌های هوش هیجانی تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند و هیچ‌یک از سبک‌های تصمیم‌گیری دارای همبستگی معناداری بین امواج مغزی و امواج قلبی در دو حالت آرامش و تصمیم‌گیری نبودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the coherence of brain waves and heart waves of managers in decision-making activities based on the components of emotional intelligence

نویسندگان [English]

 • Marzieh Farrokhi Rad 1
 • Saeed Baghersalimi 2
 • Mohammad Reza Azadehdel 3

1 Ph.D. student,, Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University,,Rasht,, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht,, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, R asht Branch, Islamic Azad University, Rasht,, Iran

چکیده [English]

The present study explained the issue of decision-making under the influence of the coherence of brain waves and heart waves based on each of the components of emotional intelligence of Mayer and Salovey, how the coherence of EEG and ECG is based on neuroscience and neurocardiology, and the decision-making styles of managers based on based on Scott and Bruce's model and presented its results. The sample of the present study was 30 managers of governmental and non-governmental organizations in the agricultural sector of Gilan province who voluntarily participated in this research and in two situations of relaxation and decision-making with Neurofeedback tool, Biofeedback Procomp 2 while running the CGT decision evaluation test of CANTAB software, brain waves and their heart waves were simultaneously recorded from the CZ area of the brain and the areas around the heart by Biograph version 6 software. The results showed the coherence of EEG and ECG waves. During rest and recognition tasks There were significant differences in different decision-making styles and emotional intelligence components, and none of the decision-making styles had a significant correlation between brain waves and heart waves in two states of relaxation and decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • coherence
 • EEG and ECG signals
 • decision making
 • emotional intelligence
 1. بهلولی، حمید، غفاری، مصطفی. (1399). درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاست‌گذار: مغز، ذهن و تصمیم. سیاستگذاری عمومی، 6(3)، 33-57. Doi: 10.22059/JPPOLICY.2020.79516
 2.  شیرزاد، منصور، ابویی اردکان، محمد، علی نظری، محمد، قلی پور، آرین (1398). بررسی عصب‌شناختی مغز رهبران سازمانی در فعالیت مرتبط با تفکر استراتژیک: چگونه برای مطالعه و آزمایش با ابزار الکتروآنسفالوگرافیکی، تکالیف شناختی طراحی کنیم؟  مدیریت بازرگانی، (39). 10.22059/jibm.2018.263731.3178
 1. ولیان، علیرضا، مظلومی، نادر. (1398). چارچوب نظری پژوهشهای تصمیم‌گیری در اجرای استراتژی با رویکرد علوم اعصاب شناختی. شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه الزهراء، انجمن علوم مدیریت ایران.
 2. Jolatan, N. Ku, Y. Liu, M. Hu, Y. Bodner, M. Grabner,H. Fink, A. (2019). Reflection enhances creativity: Beneficial effects of idea evaluation on idea generation. Brain and Cognition, 103, 30-37.

http://dx.doi.org/10.1016/j.bandc.2016.01.005

 1. M.S, Chung, H. Lee, Y. (2019). The effect of cognitive-behavioral group therapy on the self-esteem, depression, and self-efficacy of runaway adolescents in a shelter in South Korea. Appl Nurs Res, 18(3), 160-6. doi: 10.1016/j.apnr.2004.07.006.
 2. Lee, H. C. (2020). The effect of beta blockade on stress-induced cognitive dysfunction in adolescents. Clinical pediatrics, 30(7), 441-445. doi: 10.1177/000992289103000706
 3. Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence. Emotional development and emotional intelligence. Educational implications, 3, 31. https://doi.org/10.1177/001698629904300208
 4. McCraty. (2015).The Heary has its own Brain and consciousenss. In DJANUARY Meditation science.
 5. Natelson, B.H. (Feb 1985). Neurocardiology An interdisciplinary area for the 80s. Neurol, 42(2), 84-178. doi: 10.1001/archneur.1985.04060020096022.
 6. Qudusi, M.R. Mahmoudi, J. Musa Khani, M. & Jafari, M. (2016), Presenting the framework of knowledge governance in social networks. Bi-Quarterly Journal of Scientific Information Management, 5(1), 15-39. 22034/aimj.2019.96045
 7. E. (2018). tackling creativity at its roots: Evidence for different patterns of EEG alpha activity related to convergent and divergent modes of task processing. International Journal ofPsychophysiology, 84, 219–225. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2012.02.012
 8. Scott, S.G. & Bruce, R.A. (1995). Decision-making style: the development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55, 818-831. DOI:1177/0013164495055005017