نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه روند پژوهش‌ها پیرامون مفهوم رهبری، با استفاده از روش تحلیل و نقشه‌برداری علم‌سنجی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پایگاه‌های داده حاصل از جستجو و فهرست‌بندی بوده و روش تجزیه تحلیل، ابزارها و نقشه های علم‌سنجی با استفاده از نرم افزارهای R بوده است. تعداد مقالات مورد بررسی، 2178 مقاله منتشر شده در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی 1992 تا 2022 است. پس از استخراج و خوشه‌بندی مقالات، نام‌گذاری هر خوشه بر اساس پارامترهای مهم کلیدواژگان پرتکرار هریک انجام شد و بر این اساس خوشه های 1 الی 6 که بر اساس متوسط سن مقالات مرتب شدند با عناوین "سبکهای رهبری مبتنی بر رشد و یادگیری"، "سبکهای رهبری مبتنی بر نقشهای عمومی رهبر"، "سبکهای رهبری مبتنی بر توزیع قدرت"، " سبکهای رهبری مبتنی بر رفاه پیروان"، " سبکهای رهبری مبتنی بر اخلاق" و " سبکهای رهبری مبتنی بر رفتارهای غیراخلاقی حامی سازمان" نام‌گذاری شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Leadership styles: Examining the past, present and explaining the future with a scientometric approach in R software

نویسندگان [English]

  • Gholamali Tabarsa 1
  • Neda Ssalimi 2
  • Mohammadreza Mohajernia 2
  • Mohammadhossein Esnaashari 2
  • Mehran Badin Dahesh 3

1 Professor of Public Administration Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Ph.D Student in Public Administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The goal of the current research is to study the research process around the concept of leadership and leadership style, using the method of analysis and Scientometrics mapping. This research is descriptive-analytical and has been carried out with a Scientometrics approach. The tool of data collection was the databases resulting from searching and cataloging, and the method of analysis was scientific tools and maps using R software. The number of reviewed articles is 2178 published in the Web of Science database between 1992 and 2022. The extracted articles were classified into six clusters based on the clustering method of bibliographic pairs. The naming of the clusters was done based on the important parameters of the frequent keywords of each, and based on this, clusters one to six, which were sorted based on the average age of the articles, were named "leadership styles based on growth and learning", "leadership styles based on The general roles of the leader", "leadership styles based on power distribution", "leadership styles based on the welfare of followers", "leadership styles based on ethics" and "leadership styles based on unethical pro-organizational behaviors" were named.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership styles
  • Sientometric
  • bibliography
  • Text mining