نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت عملیات فناوری اطلاعات، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق پاسخ به ریسک جبران خدمات منابع انسانی در صنعت بیمه ایران می باشد. با مطالعه نظام مند ادبیات تحقیق و مصاحبه با 15 نفر برمبنای نمونه گیری گلوله برفی، نسبت به شناسایی ریسک هایجبران خدمات منابع انسانی اقدام و بعد از غربالگری بر مبنای دلفی فازی، نسبت به پاسخ به ریسک، با روش نگاشت شناختی فازی اقدام گردید. انعطاف ناپذیری جبران خدمات، مرکزی‌ترین عنصر نگاشت شناختی ریسک جبران خدمات منابع انسانی صنعت بیمه ایران شناسایی گردید. در گام بعدی اثر سیاست های مختلف کنترل ریسک در عناصر نگاشت، در سه دسته سناریو بررسی گردید. بعد از کنترل یک عامل به‌عنوان عنصرکلیدی و عدم تأثیرگذاری آن در کل نگاشت، نهایتا با سیاست کنترل عناصر کلیدی نگاشت، هفت عنصرکلیدی دارای بیشترین درجه مرکزیت شامل انعطاف ناپذیری جبران خدمات، عدم رضایت کارکنان، عدم شفافیت، نابرابری داخلی و خارجی، عدم همراستایی پرداخت و عملکرد، عدم تعادل بین مشوق های کوتاه و بلندمدت و عدم جبران رفتارهای فرانقش کارکنان انتخاب و با هدف کنترل کامل این عناصر در بردار حالت اولیه، مقادیر متناظر با این عناصر معادل صفر در نظر گرفت. نتایج بیانگر آن است که با کنترل عناصر کلیدی نگاشت، نگاشت کل دچار تغییراتی می‌شود و ریسک جبران خدمات کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human resource compensation risk responding: using the fuzzy cognitive mapping technique

نویسندگان [English]

  • Akbar Hassanpoor 1
  • Reza Yousefi zenouz 2
  • Hossein Safari 3
  • Tohid Ghujali 4

1 Department of Human Resource Management, Khwarazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Operations Management and Information Technology, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 PhD in human resource management, Khwarazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The research purpose is responding to the human resources compensation risk in Iran's insurance industry. By systematically studying the literature and interviewing 15 experts based on the snowball sampling , risks were identified and after screening based on the fuzzy Delphi, Fuzzy cognitive mapping has been used to respond to risk. the inflexibility of compensation was identified as the most central element of the cognitive risk mapping. In the next , the effect of different risk control policies on map elements was investigated in three scenarios. After controlling one factor and its lack of influence on the whole map, finally with the policy of controlling the key elements , seven key elements with the highest degree of centrality include inflexibility of compensation, lack of employee satisfaction, lack of transparency, internal and external inequality, and non-alignment of payment. And performance, the imbalance between short and long-term incentives and the non-compensation of extra-role behaviors of employees selected and with the aim of fully controlling these elements, values corresponding to these elements were considered equal to zero in the initial state vector. results show that by controlling key elements of mapping, whole mapping undergoes changes and risk of human resources compensation is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource risk
  • human resource risk management
  • compensation risk response
  • fuzzy cognitive mapping