نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صعتی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

ننوآوری مدل کسب‌وکار یک موضوع برجسته در حوزه مدیریت است. این مفهوم برای توسعه‌دهندگان محصولات پیچیده دفاعی نیز دارای اهمیت روزافزونی است. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار روابط پیشران‌های درون‌سازمانی نوآوری مدل کسب‌وکار در سازمان‌های توسعه‌دهنده محصولات پیچیده دفاعی است. پس از شناسایی پیشران‌ها، با مشارکت 12 نفر از خبرگان که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، با بهره‌گیری از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری چارچوب روابط پیشران‌های درون‌سازمانی نوآوری مدل کسب‌وکار برای سازمان‌های یادشده، طراحی شد. پیشران‌های مرتبط با "حکمرانی و سیاست‌ها" و "رهبری سازمانی" (در سطح اول)، مهم‌ترین پیشران‌های مطرح در این چارچوب شناخته شدند که به‌واسطه تأثیرگذاری بر پیشران‌های "سرمایه‌های انسانی" و "منابع مالی و دارایی‌ها" (در سطح دوم)، بر سایر پیشران‌های موجود در سیستم تأثیر می‌گذارند. در سطح سوم پیشران‌های مرتبط با "تحقیقات، دانش، نوآوری‌های فناورانه و محصولی" ، " تولید و عملیات" ، شبکه تأمین و همکاری‌ها" و " بازار و مشتری" قرار گرفتندکه با فعال شدن پیشران‌های سطوح 1 و 2 بر"خلق ارزش برای ذینفعان" اثر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction Framework of Internal Drivers of Business Model Innovation for Developers of Complex Defense Products

نویسندگان [English]

 • Morteza Maroufani Asl 1
 • Golamreza Tavakoli 2
 • Hasan Farsijani 3
 • Mohammad Hossin Karimi Gavareshiki 4

1 PhD Student, Department of Industrial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Malik Ashtar University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Malik Ashtar University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Business model innovation is a prominent topic in the field of management. The importance of this concept for complex defense product developers is also increasing. This study analyzes the relationships structure of "internal drivers of business model innovation" for developers of complex defense products. After identifying the drivers, with the participation of 12 experts - who were selected through purposive sampling - and using the method of interpretive structural modeling, the framework of relationships "internal drivers of business model innovation" for these organizations, designed. Drivers related to "governance and policies" and "organizational leadership" (at the first level) were identified as the most important drivers in this context, which, affect other drivers by influencing the drivers of "human capital" and "financial resources" (at the second level). At the third level were the drivers related to "Research, Knowledge, Technological and Product Innovations", "Production and Operations", "Supply and C
Introduction
The business model innovation drivers have been introduced as one of the main streams of research in business model innovation. However, not much knowledge has been developed regarding these drivers. The few kinds of research conducted in the field of innovation drivers of business models have mainly investigated the external drivers of business model innovation. Also, the studies conducted in this field often focus on service companies and organizations active in the mass production of consumer products. However, no comprehensive study has been observed in the field of innovation drivers of business models of organizations developing complex products, especially in the defense industry - which has different conditions. The environment of this industry has changed in recent years. The drivers of the strategic environment of the defense industries have made this industry, based on the logic of knowledge-based defense, put a set of transformational programs on its agenda. In order to overcome the challenges caused by the transformations mentioned above, the open innovation strategy has been placed on the agenda of industrial organizations and scientific-research centers affiliated whit the Ministry of Defense. Ignoring the business models of the mentioned organizations will make it challenging to realize the mentioned strategy. Therefore, identifying the drivers of business model innovation and analyzing the structure of relationships between them is essential for organizations, as mentioned earlier. The relevant literature has not yet been clarified for developers of complex products and technology-oriented organizations. Also, there is a gap regarding identifying and comprehensively analyzing business model innovation drivers. The current research aims to comprehensively identify the internal drivers of business model innovation and analyze their relationships with developers of complex defense products.
Materials and Methods
This study is mixed research, and in terms of its purpose, it is applied research. The study data was collected in 1400. The statistical population of the research was experts aware of the opportunities and challenges of developing complex defense products, including senior managers, middle managers, senior experts, and university professors who participated in different stages of the study. For the validity of the research results, qualitative research approaches were used. Using at least three data sources (based on the triangulation approach); long-term involvement of researchers with the research environment; The collaborative nature of the research and receiving the opinions of the participants in the focus groups and reaching a consensus in all stages of the research has achieved the accuracy and scientific validity of the research results. In addition, the validity of the questionnaires was content validity and face validity, and the questionnaires were approved by experts after their design. Also, the parallel method using peer tests was used to check the reliability of the interpretive structural modeling questionnaire. In different steps of the research, in order to collect and analyze the required data, several methods have been used:
The first step: the triangulation approach, was used to identify the drivers; In this regard, the following four activities were carried out: The first activity: identifying the drivers by examining the background of the research; In this activity, by reviewing articles published in prestigious international journals, 29 drivers were extracted from 45 selected articles. The second activity: more than ten organizational strategic documents published in the last ten years at the policy level were reviewed. Using the qualitative content analysis method, 41 drivers (having common drivers with the results of the first activity) were identified. The third activity: 8 focus groups were formed with the participation of 81 experts who were purposefully selected, and 41 drivers (having common drivers with the results of the first and second actions) were also included in this activity (using the qualitative content analysis method) was extracted. The fourth activity: the theme analysis method, was used to summarize the results of the three actions and extract the drivers according to the local conditions of the defense industry. Second step: The fuzzy Delphi method was used in two steps to screen and confirm the identified drivers. At this stage, 26 experts were selected purposefully in the policy-making layer of the mentioned industry. Third step: determine the structure of relationships and interactions; the interpretive structural modeling approach was used with the participation of 12 professors and experts at the policy level.
 
Discussion and Results
In the identification section: 54 drivers in 8 main business dimensions of organizations developing complex defense products, including: "governance and policies,"; "organizational leadership,"; "human capital,"; "financial and economic resources,"; "knowledge, research, technological and product innovations"; "production and operations"; "supply network and collaborations" and "market and customer" were identified. In the relationship framework design section, Using the interpretative structural modeling method, the relationship framework of intra-organizational drivers of business model innovation for the mentioned organizations was designed in three levels. The drivers related to "governance and policies" and "organizational leadership" at the first level are the most critical drivers in this framework, which by influencing the drivers of "human capital" and "financial and economic resources" at the second level on other drivers in affect the system. In the third level, there are drivers related to "knowledge, research, technological and product innovations," "production and operations," "supply network and collaborations," and "market and customer." With their activation, more value is created for stakeholders.
Even though the identified drivers are distributed in all the main dimensions of the business model of the mentioned organizations, the drivers related to the components of "governance and policies," "knowledge, research, technological and product innovations," as well as "supply network and cooperation" are more prominent in the mentioned organizations compared to other service and mass production organizations.
Based on the findings of this research, the policymakers of the organizations mentioned above will be able to make strategic decisions more confidently about the issues and challenges of the business model innovation of the respective organizations. A similar study has not been conducted on complex defense product developers. This limitation makes it difficult to compare the results. However, the findings of this study are consistent with studies conducted in small service organizations, mass production organizations, and some large organizations. It should be noted that most previous studies have investigated the effect of a single driver.
Conclusions
In this research, the internal drivers of business model innovation for developers of complex defense products were comprehensively identified, and the structure of relationships between them was designed. The comprehensiveness, variety, and number of drivers identified, as well as the research context (including developers of complex defense products), distinguish this study from previous studies. In this study, while summarizing the results of previous studies, new drivers (25) have been identified that were not mentioned in previous studies. This research showed that the internal drivers of business model innovation for developers of complex defense products with the ISM approach are placed on three levels. In this leveling, drivers related to "governance and policymaking" and "organizational leadership" were at the lowest level. It means that in the business model innovation process of the mentioned organizations, attention to the relevant drivers is a priority. Addressing other drivers will not be very effective without paying attention to the mentioned drivers. A comprehensive awareness of these drivers and the relationships between them helps policymakers adopt more effective policies and decisions in the business model innovation of the mentioned organizations. Conducting more exploratory studies in organizations developing complex products may lead to identifying new drivers.
ooperation Network" and "Market and Customer". These drivers affect the "creation of value for stakeholders" by activating Level 1 and 2 drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interaction framework
 • internal drivers
 • Business model innovation
 • Complex defense products
 • Interpretive Structural Modeling (ISM)
 1. دیلمی عضدی، آرمان و همکاران (1399). مفهوم­پردازی سازگاری الگوی کسب­وکار و پیشران های محیطی آن در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 19(41)، 13ـ 37. https://civilica.com/doc/1267831  
 2. صفدری رنجبر، مصطفی و همکاران (1395). پیشران‌های کسب و ایجاد قابلیت‌های فناورانه ساخت محصولات و سامانه‌های پیچیده در بنگاه‌های متأخر: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (OTC). مدیریت نوآوری، 5 (3)، 1 ـ 26.
 3. فرتوک­زاده و همکاران (1391). الگوی توسعه صنعت و فناوری در ایران، هسته­های کوچک ـ شبکه­ی بزرگ، درس­هایی از صنایع دفاعی و الگوسازی برای صنعت نفت، مجله بهبود مدیریت، 6(3)، 60 ـ97. https://civilica.com/doc/1470324
 4. Acha, V., Davies, A., Hobday, M., & Salter, A. (2004). Exploring the capital goods economy: complex product systems in the UK. Industrial and Corporate Change13(3), 505-529. https://doi.org/10.1093/icc/dth020
 5. Andreini, D., & Bettinelli, C. (2017). Business model definition and boundaries. Business model innovation: from systematic literature review to future research directions, 25-53. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53351-3_2
 6. Andries, P., Debackere, K., & Van Looy, B. (2013). Simultaneous experimentation as a learning strategy: Business model development under uncertainty. Strategic entrepreneurship journal7(4), 288-310. https://doi.org/10.1002/sej.1170
 7. Aspara, J. Lamberg, J.A. Laukia, A. & Tikkanen, H. (2013). Corporate business model transformation and inter-organizational cognition: The case of Nokia. Long Range Planning, 46 (6), 459–474. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2011.06.001
 8. Berglund, H., & Sandström, C. (2013). Business model innovation from an open systems perspective: structural challenges and managerial solutions. International Journal of Product Development, 18(3-4), 274-285. https://doi.org/10.1504/IJPD.2013.055011
 9. Bock, A. J., Opsahl, T., George, G., & Gann, D. M. (2012). The effects of culture and structure on strategic flexibility during business model innovation. Journal of Management studies49(2), 279-305. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2011.01030.x
 10. Bocken, N. M., & Geradts, T. H. (2020). Barriers and drivers to sustainable business model innovation: Organization design and dynamic capabilities. Long Range Planning, 53(4), 101950. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101950
 11. Bouncken, R. B., Lehmann, C., & Fellnhofer, K. (2016). The role of entrepreneurial orientation and modularity for business model innovation in service companies. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 8(3), 237-260. https://doi.org/10.1504/IJEV.2016.078973
 12. Brettel, M., Strese, S., & Flatten, T. C. (2012). Improving the performance of business models with relationship marketing efforts–An entrepreneurial perspective. European Management Journal30(2), 85-98. https://doi.org/10.1016/j.emj.2011.11.003
 13. Brenk, S., Lüttgens, D., Diener, K., & Piller, F. (2019). Learning from failures in business model innovation: solving decision-making logic conflicts through intrapreneurial effectuation. Journal of Business Economics, 89(8), 1097-1147. https://doi.org/10.1007/s11573-019-00954-1
 14. Buliga, O., Scheiner, C. W., & Voigt, K. I. (2016). Business model innovation and organizational resilience: towards an integrated conceptual framework. Journal of Business Economics, 86(6), 647-670.https://doi.org/10.1007/s11573-015-0796-y
 15. Cao, L. (2014). Business model transformation in moving to a cross-channel retail strategy: A case study. International Journal of Electronic Commerce18(4), 69-96. https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415180403
 16. Carayannis, E. G., Sindakis, S., & Walter, C. (2015). Business model innovation as lever of organizational sustainability. The Journal of Technology Transfer, 40(1), 85-104. https://doi.org/10.1007/s10961-013-9330-y
 17. Cavalcante, S. (2013). Understanding the impact of technology on firms’ business models. European Journal of Innovation Management16(3), 285-300. https://doi.org/10.1108/EJIM-10-2011-0085
 18. Cavalcante, S. A. (2014). Designing business model change. International Journal of Innovation Management18(02), 1450018. https://doi.org/10.1142/S1363919614500182
 19. Colovic, A. (2022). Leadership and business model innovation in late internationalizing SMEs. Long Range Planning, 55(1), 102083. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2021.102083
 20. Chesbrough, H. (2006). Open business models: How to thrive in the new innovation landscape. Harvard Business Press.
 21. Chesbrough, H. & Schwartz, K. (2007). Innovating business models with co-development partnerships. Research-Technology Management,50(1),PP,55-59.https://doi.org/10.1080/08956308.2007.11657419
 22. Dalby, J. Lueg, R. Nielsen, L. S. Pedersen, L. & Tomoni, A. C. (2014). National culture and business model change—A framework for successful expansions. Journal of Enterprising Culture, 22, 463–483. https://doi.org/10.1142/S0218495814500198
 23. Denicolai, S. Ramirez, M. & Tidd, J. (2014). Creating and capturing value from external knowledge: The moderating role of knowledge intensity. R&D Management, 44, 248–264.https://doi.org/10.1111/radm.12065
 24. Dickson, M. A., & Chang, R. K. (2015). Apparel manufacturers and the business case for social sustainability. New Business Models for Sustainable Fashion: A Special Theme Issue of The Journal of Corporate Citizenship (Issue 57)57, 55. https://www.jstor.org/stable/jcorpciti.57.55
 25. Doz, Y. L., & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic agility: A leadership agenda for accelerating business model renewal. Long range planning43(2-3), 370-382. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.006
 26. França, C. L., Broman, G., Robert, K. H., Basile, G., & Trygg, L. (2017). An approach to business model innovation and design for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production, 140, 155-166. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.124
 27. Foss, N. J., & Saebi, T. (2017). Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go?. Journal of management43(1), 200-227. https://doi.org/10.1177/0149206316675927
 28. Casadesus‐Masanell, R., & Zhu, F. (2013). Business model innovation and competitive imitation: The case of sponsor‐based business models. Strategic management journal, 34(4), 464-482. https://doi.org/10.1002/smj.2022
 29. Gambardella, A., & McGahan, A. M. (2010). Business-model innovation: General purpose technologies and their implications for industry structure. Long range planning43(2-3), 262-271. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.009
 30. Gärtner, C., & Schön, O. (2016). Modularizing business models: between strategic flexibility and path dependence. Journal of Strategy and Management9(1), 39-57. https://doi.org/10.1108/JSMA-12-2014-0096
 31. Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., & Lozano-Quilis, J. A. (2020). Customer relationship management: digital transformation and sustainable business model innovation. Economic research-Ekonomska istraživanja33(1), 2733-2750. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1676283
 32. Hobday, M. Davies, A. Prencipe, A. (2005).Systems integration: a core capability of the modern corporation. Industrial and corporate change. Oxford University Press 14(6).PP, 1109-1143. https://doi.org/10.1093/icc/dth080
 33. Hock-Doepgen, M., Clauss, T., Kraus, S., & Cheng, C. F. (2021). Knowledge management capabilities and organizational risk-taking for business model innovation in SMEs. Journal of Business Research130, 683-697. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.12.001
 34. Huang, H. C., Lai, M. C., Kao, M. C., & Chen, Y. C. (2012). Target costing, business model innovation, and firm performance: An empirical analysis of Chinese firms. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration29(4), 322-335. https://doi.org/10.1002/cjas.1229
 35. Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. (2008). Reinventing your business model. Harvard business review86(12), 50-59.
 36. Lindgren, P., Taran, Y., & Boer, H. (2010). From single firm to network-based business model innovation. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management12(2), 122-137. https://doi.org/10.1504/IJEIM.2010.034417
 37. Maglio, P. P., & Spohrer, J. (2013). A service science perspective on business model innovation. Industrial Marketing Management42(5), 665-670. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.05.007
 38. Miller, K., McAdam, M., & McAdam, R. (2014). The changing university business model: a stakeholder perspective. R&D Management44(3), 265-287. https://doi.org/10.1111/radm.12064
 39. Nielsen, C. & Montemari, M. (2012). The role of human resources in business model performance: the case of network-based companies. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 16(2), pp.142–164. https://doi.org/10.1108/14013381211284254
 40. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013). Designing business models and similar strategic objects: the contribution of IS. Journal of the Association for information systems14(5), 237.https://doi.org/10.17705/1jais.00333
 41. Pittaway, J. J., Autio, E. T., Rejeski, D., & Penttila, M. Strategic Governance for Industry Ecosystem Growth: Research in Progress. Academy of Management Global Proceedings, 2018, Vol. Surrey, No. 1, 167. https://doi.org/5465/amgblproc.surrey.2018.0167.abs
 42. Ritala, P., & Sainio, L. M. (2014). Coopetition for radical innovation: technology, market and business-model perspectives. Technology Analysis & Strategic Management, 26(2), 155-169. https://doi.org/10.1080/09537325.2013.850476
 43. Storbacka, K., Frow, P., Nenonen, S., & Payne, A. (2012). Designing business models for value co-creation. In Special issue–Toward a better understanding of the role of value in markets and marketing(Vol. 9, pp. 51-78). Emerald Group Publishing Limited.https://doi.org/10.1108/S1548-6435(2012)0000009007
 44. Sun, Y., Gong, Y., Zhang, Y., Jia, F., & Shi, Y. (2021). User‐driven supply chain business model innovation: The role of dynamic capabilities. Corporate social responsibility and environmental management28(4), 1157-1170. https://doi.org/10.1002/csr.2128
 45. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long range planning43(2-3), 172-194. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003
 46. Wirtz, B. W., Pistoia, A., Ullrich, S., & Göttel, V. (2016). Business models: Origin, development and future research perspectives. Long range planning49(1), 36-54. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.04.001
 47. Wu, J., Guo, B., & Shi, Y. (2013). Customer knowledge management and IT-enabled business model innovation: A conceptual framework and a case study from China. European management journal31(4), 359-372. https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.02.001
 48. Wu, L., Liu, H., & Bao, Y. (2022). Outside-in thinking, value chain collaboration and business model innovation in manufacturing firms. Journal of Business & Industrial Marketing37(9), 1745-1761. https://doi.org/10.1108/JBIM-03-2021-0189
 49. Yuana, R., Prasetio, E. A., Syarief, R., Arkeman, Y., & Suroso, A. I. (2021). System Dynamic and Simulation of Business Model Innovation in Digital Companies: An Open Innovation Approach. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity7(4), 219. https://doi.org/10.3390/joitmc7040219
 50. Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent developments and future research. Journal of management37(4), 1019-1042. https://doi.org/10.1177/0149206311406265