نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صعتی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.66682.4116

چکیده

ننوآوری مدل کسب‌وکار یک موضوع برجسته در حوزه مدیریت است. این مفهوم برای توسعه‌دهندگان محصولات پیچیده دفاعی نیز دارای اهمیت روزافزونی است. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار روابط پیشران‌های درون‌سازمانی نوآوری مدل کسب‌وکار در سازمان‌های توسعه‌دهنده محصولات پیچیده دفاعی است. پس از شناسایی پیشران‌ها، با مشارکت 12 نفر از خبرگان که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، با بهره‌گیری از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری چارچوب روابط پیشران‌های درون‌سازمانی نوآوری مدل کسب‌وکار برای سازمان‌های یادشده، طراحی شد. پیشران‌های مرتبط با "حکمرانی و سیاست‌ها" و "رهبری سازمانی" (در سطح اول)، مهم‌ترین پیشران‌های مطرح در این چارچوب شناخته شدند که به‌واسطه تأثیرگذاری بر پیشران‌های "سرمایه‌های انسانی" و "منابع مالی و دارایی‌ها" (در سطح دوم)، بر سایر پیشران‌های موجود در سیستم تأثیر می‌گذارند. در سطح سوم پیشران‌های مرتبط با "تحقیقات، دانش، نوآوری‌های فناورانه و محصولی" ، " تولید و عملیات" ، شبکه تأمین و همکاری‌ها" و " بازار و مشتری" قرار گرفتندکه با فعال شدن پیشران‌های سطوح 1 و 2 بر"خلق ارزش برای ذینفعان" اثر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction framework of internal drivers of business model innovation for developers of complex defense products

نویسندگان [English]

  • Morteza Maroufani Asl 1
  • Golamreza Tavakoli 2
  • Hasan Farsijani 3
  • Mohammad Hossin Karimi Gavareshiki 4

1 PhD Student, Department of Industrial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Malik Ashtar University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Malik Ashtar University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Business model innovation is a prominent topic in the field of management. The importance of this concept for complex defense product developers is also increasing. This study analyzes the relationships structure of "internal drivers of business model innovation" for developers of complex defense products. After identifying the drivers, with the participation of 12 experts - who were selected through purposive sampling - and using the method of interpretive structural modeling, the framework of relationships "internal drivers of business model innovation" for these organizations, designed. Drivers related to "governance and policies" and "organizational leadership" (at the first level) were identified as the most important drivers in this context, which, affect other drivers by influencing the drivers of "human capital" and "financial resources" (at the second level). At the third level were the drivers related to "Research, Knowledge, Technological and Product Innovations", "Production and Operations", "Supply and Cooperation Network" and "Market and Customer". These drivers affect the "creation of value for stakeholders" by activating Level 1 and 2 drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction framework
  • internal drivers
  • Business model innovation
  • Complex defense products
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)