نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف گونه‌شناسی همراستایی انواع اشتباهات کارکنان و یادگیری از آن‌ها با رویکرد بازاریابی داخلی انجام شده است. بدین منظور نگارندگان به بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه اشتباهات کارکنان و نحوه یادگیری از آن‌ها با رویکرد بازاریابی داخلی در سازمان‌ها برآمده‌اند و سپس بر اساس ماتریس بازاریابی داخلی و تلفیق آن با نوع شناسی اشتباهات به چارچوبی تحلیلی دست یافته‌اند. در نهایت جهت سنجش صحت چارچوب مذکور، از روش دلفی برای اطلاع از نظرات خبرگان استفاده گردیده است. خبرگان که از متخصصین و اندیشمندان حوزه منابع انسانی بودند با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که اشتباهات کششی و شلخته با روش‌های بازاریابی تراکنشی همسو هستند به این شکل که اشتباهات کششی با یادگیری انرژی‌زا و اشتباهات شلخته با یادگیری کدگشایی همسویی دارند. همچنین مشخص گردید اشتباهات لحظه‌ای و پر مخاطره با روش‌های بازاریابی رابطه‌ای همسو هستند به این شکل که اشتباهات لحظه‌ای با یادگیری پراکنشی و اشتباهات پرمخاطره با یادگیری مبتنی بر اختیاردهی همسویی دارند. با توجه به یافته‌های حاصل از اجماع خبرگان می‌توان نتیجه گرفت که بین گونه‌های مختلف اشتباهات کارکنان و بازاریابی داخلی همراستایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alignment Model of Mistakes of the Internal Marketing Types and Employees Mistakes based on Logic of Typology

نویسندگان [English]

  • Alireza Koushkie Jahromi 1
  • Moein Abdolmohamad Sagha 2
  • Saeed Zarandi 3

1 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Master of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Public Administration Department of Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

This study aims to present a typology of alignment of the employee mistakes types’ and learning from them with the internal marketing approach. The authors review the literature and in-depth overview of the theoretical foundations in the area of employees' mistakes and how to learn from them with an internal marketing approach in organizations. And then, based on the mutual orientation of the internal marketing matrix and combining it with employee mistakes typologies have achieved an analytical framework. Finally, the Delphi method has been used to inform the opinions of the experts to measure the correctness of the framework. Experts who were human resource experts and scholars were selected by Purposive sampling method. The findings showed that stretch and sloppy mistakes are in line with transactional marketing methods, in such a way that stretch mistakes with energising and sloppy mistakes are associated with code breaking. The aha-moment and high-stakes mistakes are in line with relational marketing methods, There are aha-moment of diffusing and the high-stakes mistakes with authorising. Considering the findings of the consensus of the experts, it can be concluded that there is an alignment between different types of employee mistakes and internal marketing approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mistake
  • Error
  • Learning
  • Change
  • Human Resources
  • Alignment