نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2022.66456.4113

چکیده

چالش‌های محیط زیستی و اجتماعی باعث شده است که توجه بر توسعه پایدار بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه انسان، هم هدف توسعه، و هم عامل توسعه است، لذا یکی از مهمترین عوامل تحقق پایداری، عامل انسانی می‌باشد. همچنین، سازمان‌ها با چالش جدید تحولات دیجیتالی روبرو شده‌اند، به همین دلیل موضوع مدیریت منابع انسانی دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفته است. اینکه مدل مدیریت منابع انسانی چگونه باشد، که هم به رعایت الزمات پایداری متعهد بوده و هم از تحولات دیجیتال بیشترین و بهترین بهره‌برداری مثبت را داشته باشد، موضوع این پژوهش است. همچنین برای اینکه مدیریت منابع انسانی با توجه به دو چالش پایداری و تحول دیجیتال موفق عمل نماید، نیازمند قابلیت‌های پویای جدید انسانی پایدار/ دیجیتال، می‌باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته مبتنی بر 6 روش تحقیق شامل: فراترکیب ، تحلیل تماتیک ، مدل ساختاری-تفسیری ، نگاشت رتبه‌ای خوشه‌ای ، دیمتل ، فرایند تحلیل شبکه بوده و مدل نهایی شامل 3 رویکرد، 3 وجه و 9 بعد ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Digital Sustainable Human Resource Management Model: Based on Dynamic Capabilities

نویسنده [English]

  • Mohammad Kargar Shouraki

PhD student in management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Environmental and social challenges have drawn considerable attention to sustainable development. Given the fact that human being is both the goal of and the factor of development, the human factor is considered as one of the most significant factors in attaining the highest level of sustainability. Digital transformation also represents a fresh challenge for organizations, which is the reason behind the special attention to digital human resource management. Thus, the present study aims to propose a model of human resource management to achieve the positive outcomes of digital transformation according to the sustainability criteria. The need to expand the sustainable/digital dynamic capabilities of human resource management is also felt to become successful at facing the challenges of sustainability and digital transformation. The study applies a combination of six research methods including Meta-Synthesis, Thematic Analysis, Interpretive Structural Model (ISM), Cognitive Rating Cluster Map, DEMATEL, and Analytic Network Process (ANP), and it represents the final model with 3 approaches, 3 aspects and 9 dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sustainable Human Resource Management"
  • "Digital Human Resource Management"
  • "Sustainable Dynamic Capabilities"
  • "Digital Dynamic Capabilities"