نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چالش‌های محیط زیستی و اجتماعی باعث شده است که توجه بر توسعه پایدار بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه انسان، هم هدف توسعه، و هم عامل توسعه است، لذا یکی از مهمترین عوامل تحقق پایداری، عامل انسانی می‌باشد. همچنین، سازمان‌ها با چالش جدید تحولات دیجیتالی روبرو شده‌اند، به همین دلیل موضوع مدیریت منابع انسانی دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفته است. اینکه مدل مدیریت منابع انسانی چگونه باشد، که هم به رعایت الزمات پایداری متعهد بوده و هم از تحولات دیجیتال بیشترین و بهترین بهره‌برداری مثبت را داشته باشد، موضوع این پژوهش است. همچنین برای اینکه مدیریت منابع انسانی با توجه به دو چالش پایداری و تحول دیجیتال موفق عمل نماید، نیازمند قابلیت‌های پویای جدید انسانی پایدار/ دیجیتال، می‌باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته مبتنی بر 6 روش تحقیق شامل: فراترکیب ، تحلیل تماتیک ، مدل ساختاری-تفسیری ، نگاشت رتبه‌ای خوشه‌ای ، دیمتل ، فرایند تحلیل شبکه بوده و مدل نهایی شامل 3 رویکرد، 3 وجه و 9 بعد ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Digital Sustainable Human Resource Management Model: Based on Dynamic Capabilities

نویسنده [English]

  • Mohammad Kargar Shouraki

PhD student in management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Environmental and social challenges have drawn considerable attention to sustainable development. Given the fact that human being is both the goal of and the factor of development, the human factor is considered as one of the most significant factors in attaining the highest level of sustainability. Digital transformation also represents a fresh challenge for organizations, which is the reason behind the special attention to digital human resource management. Thus, the present study aims to propose a model of human resource management to achieve the positive outcomes of digital transformation according to the sustainability criteria. The need to expand the sustainable/digital dynamic capabilities of human resource management is also felt to become successful at facing the challenges of sustainability and digital transformation. The study applies a combination of six research methods including Meta-Synthesis, Thematic Analysis, Interpretive Structural Model (ISM), Cognitive Rating Cluster Map, DEMATEL, and Analytic Network Process (ANP), and it represents the final model with 3 approaches, 3 aspects and 9 dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sustainable Human Resource Management"
  • "Digital Human Resource Management"
  • "Sustainable Dynamic Capabilities"
  • "Digital Dynamic Capabilities"
احمدبیگی، علیرضا؛ مسعود، احمدی؛ ضامنی، فرشیده. (1400). طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, 19(43), 37-48.‎
اسداله نیا، سمانه؛ هنرمند عظیمی، مرتضی؛ بافنده زنده، علیرضا؛ رحمانی، کمال الدین (1399). ارائه مدل کسب و کار سبز صنعت لبنیات. مدیریت فردا. سال نوزدهم. شماره 65
بردبار، عارفه؛ عبدالوند، ندا؛ غنبر طهرانی، نسیم؛ رجائی هرندی، سعیده(1398). ارائه مدل کسب وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران. مدیریت بازرگانی، 11(4)،  918-895.
پورابراهیمی، علیرضا؛ دهبسته، کبری؛ افشار کاظمی، محمدعلی؛ والمحمدی، چنگیز (۱۳۹۹). طراحی مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری بلاکچین در کشورهای در حال توسعه با استفاده از متد کیفی تحلیل محتوا (مطالعه موردی در اپراتور تلفن همراه ایران). بهبود مدیریت، ۱۴ (۴۸)، ۱۵۱-۱۷۳.
جلالی فراهانی؛ موسی خانی؛ الوانی و کاظمی. (1400). طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار همسو با حکمرانی مطلوب پایدار در نظام اداری ایران. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی, (1), 88-111.
حساس یگانه، یحیی؛ باباجانی،جعفر؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ آرین پور،آرش.(1397). مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره 27
رضایی،ذبیح الله؛ میریزدی،سید محمود؛ (1400). پایداری کسب و کار در ایران. تهران. انتشارات بورس. چاپ اول
رضایی، ذبیح الله؛ دوانی، غلامحسین.(1396). پایداری کسب و کار- عملکرد، رعایت مقررات حسابدهی و گزارشگری یکپارچه؛ انتشارات کیومرث؛ چاپ اول.
رشیدی، محبوبه؛ قیطرانی،  فاطمه (1399). مدلهای کسب و کار و قالبلیت های پویا. نشریه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. شماره 34 (جلد چهارم)
زاهدی، شمس السادت؛ دانائی فر، حسن. (1379). پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و توسعه). دوره 7 شماره 27-28.
سلطانی،مرتضی؛ طهماسبی آقبلاغی، داریوش(1399). تبیین نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با فین تک‌ها در کارایی با میانجیگری تحولات فناورانه و بانکداری دیجیتال. مدیریت بازرگانی، 12(3)، 832-800.
شهابی، وحید؛ آذر،عادل؛ فائزی،فرشاد و فلاح شمس، میر فیض(1400). مدل‌سازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، دوره8، شماره2، پیاپی10،2-1.
شیرمحمدی، علیرضا؛ وفایی، فرهاد؛ نمامیان، فرشید؛ تابان، محمد(1399). طراحی الگوی پایدار کسب و کار در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 12(3)، 627-651.
طلوعیان، غلامعباس. (1400). مرور نظام مند مبانی مدیریت منابع انسانی پایدار. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 5(56), 150-176.‎
عبدی، مصطفی؛ کردستانی، غلامرضا و رضازارده، جواد(1398). طراحی الگوی گزارشگری پایداری شرکت‌ها. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی.11 (4)، 23-44.
کیانی، عزت الله؛ رنگریز، حسن؛ احمدی، کیومرث. (1399). طراحی مدلی برای تبیین مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های دولتی ایران. علوم اجتماعی،14(1)، 70-100.
ملک زاده، غلامرضا؛ صادقی، صدیقه. (1396). راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان داده. رشد فناوری، 13.
نمکی، زهره؛ داودی، سید محمد رضا؛ آقاسی، سعید. (1400). ارائه و تبیین مدل عملکرد سازمانی مبتنی‌بر وضعیت دیجیتالی سازمان در دوران کرونا با رویکرد داده بنیاد در وزارت صمت. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و توسعه). دوره 30 شماره 102.
Abdi, Mostafa; Kordestani, Gholamreza and Rezazarde, Javad (1398). Designing of Corporates’ Coherent Sustainability Reporting Model. Journal of Financial Accounting Research.11 (4), 23-44. [In Persian].
Ahmadbeighi, Ahmad; Massoud, Ahmadi; Zameni, Farshideh. (1400). Designing a comprehensive model of sustainable human resource management system in order to develop the automotive industry. Industrial Technology Development Quarterly, 19 (43), 37-48. [In Persian].
Aluchna, Maria; Rok, Boleslaw. (2018). Book: Sustainable Business Models (Moratis, Lars; Melissen, Frans; O. Idow; Samuel) (pp.41-62).
Amladi, P. (2017). HR’s guide to the digital transformation: ten digital economy use cases for transforming human resources in manufacturing. Strategic HR Review.
Anikin, V. (2017). Human Capital: Genesis of Basic Concepts and Interpretations. JOURNAL OF ECONOMIC SOCIOLOGY-EKONOMICHESKAYA SOTSIOLOGIYA, 18(4), 120-156.
Assadollah Nia, Samaneh; Honarmad Azimi, Morteza; Bafandeh Zendeh, Alireza; Rahmani, Kamaluddin (1399). Provide a green business model for the dairy industry. Management Farda. Nineteenth year. Issue 65. [In Persian].
Aust, I., Matthews, B., & Muller-Camen, M. (2020). Common Good HRM: A paradigm shift in Sustainable HRM? Human Resource Management Review, 30(3), 100705.
Barykin, S., Kalinina, O., Aleksandrov, I., Konnikov, E., Yadikin, V., & Draganov, M. (2020). Personnel Management Digital Model Based on the Social Profiles’ Analysis. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(4), 152.
Bombiak, E., & Marciniuk-Kluska, A. (2019). Socially responsible human resource management as a concept of fostering sustainable organization-building: Experiences of young Polish companies. Sustainability11(4), 1044.
Bondarouk, T., Ruël, H., & Parry, E. (2017). Electronic HRM in the smart era. Emerald Publishing Limited.
Bordbar, Arefeh; Abdulvand, Neda; Ghanbar Tehrani, Nasim; Raja'i Harandi, Saeedeh (1398). Presenting a social trade business model for the tourism industry in Iran. Business Management, 11 (4), 918-895. [In Persian].
Brenner, B. (2018). Transformative sustainable business models in the light of the digital imperative—A global business economics perspective. Sustainability10(12), 4428.
Bush, J. T. (2020). Win-Win-Lose? Sustainable HRM and the promotion of unsustainable employee outcomes. Human Resource Management Review, 30(3), 100676.
Chan, J. K. L., Stephen, S. G. A., & Andi Kele, A. T. (2021). Exploring Sustainable Human Resource Practices and Framework in Star-Rated Hotels. Sustainability, 13(16), 9024.
Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., & Hock, M. (2019). Strategic agility, business model innovation, and firm performance: an empirical investigation. IEEE transactions on engineering management.
Črešnar, R., & Nedelko, Z. (2020). Understanding future leaders: How are personal values of generations Y and Z tailored to leadership in industry 4.0? Sustainability, 12(11), 4417.
Czachorowski, Karen V. (2021). Cleaning Up Our Act: Systems Engineering to Promote Business Model Innovation for the Offshore Exploration and Production Supply Chain Operations. Sustainability. Su13042113.
Di Fabio, A., & Peiró, J. M. (2018). Human Capital Sustainability Leadership to promote sustainable development and healthy organizations: A new scale. Sustainability, 10(7), 2413.
Djuraeva, L. (2021). Importance of the Innovative Business Models for the Future Success of the Company. In SHS Web of Conferences (Vol. 100, p. 01013). EDP Sciences.
Erkmen, T., Günsel, A., & Altındağ, E. (2020). The role of innovative climate in the relationship between sustainable IT capability and firm performance. Sustainability, 12(10), 4058.
Fellenstein, J., & Umaganthan, A. (2019). Digital Transformation: How enterprises build dynamic capabilities for business model innovation: A multiple-case study within the logistics and transportation industry.
Geldres-Weiss, Valeska V.; Gambetta, Nicolás; Massa, Nathaniel P.; Geldres-Weiss, Skania L. (2021). Sustainability. Su13031065.
Ghobakhloo, M. (2020). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of cleaner production252, 119869.
Hassas Yeganeh, Yahya; Babajani, Jafar; Taqvi Fard, Mohammad Taqi; Arianpour, Arash. (1397). Sustainable business performance model in Iran; Journal of Management Accounting and Accounting Knowledge, Year 7, No. 27. [In Persian].
Hossain, M. (2021). Frugal innovation and sustainable business models. Technology in Society, 64, 101508.
Hronová, Š. & Špaček, M. (2021). Sustainable HRM Practices in Corporate Reporting. Economies, 9(2), 75.
Hussain, T., Edgeman, R., Eskildsen, J., Shoukry, A. M., & Gani, S. (2018). Sustainable enterprise excellence: Attribute-based assessment protocol. Sustainability, 10(11), 4097.
Inigo, E. A., Albareda, L., & Ritala, P. (2017). Business model innovation for sustainability: Exploring evolutionary and radical approaches through dynamic capabilities. Industry and Innovation24(5), 515-542.
Jalali Farahani; Musa Khani; Alwani, Seid Madi; and Kazemi, Abolfazl. (1400). Designing a model of sustainable human resource management in line with sustainable sustainable governance in the Iranian administrative system. Resource Management in Police Journal of the Management Dept, (1), 88-111. [In Persian].
Jørgensen, S., & Pedersen, L. J. T. (2018). RESTART sustainable business model innovation (p. 253). Springer Nature.
Khodaei, H., & Ortt, R. (2019). Capturing dynamics in business model frameworks. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(1), 8.
Kiani, Ezatullah; Rangriz, Hassan; Ahmadi, Kiomars (1399). Designing a model to explain sustainable human resource management in Iranian government organizations. Social Sciences, 14 (1), 70-100. [In Persian].
Kotarba, M. (2018). Digital transformation of business models. Foundations of Management10(1), 123-142.
Lakshmi.R, Vasantha; Kennedy, Hanuman S. (2018). Sustainable Business Model: A Theoretical Framework for Manufacturing Firms. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) PP—01-04.
Lee, J., Kim, S., Lee, J., & Moon, S. (2019). Enhancing employee creativity for a sustainable competitive advantage through perceived human resource management practices and trust in management. Sustainability, 11(8), 2305.
Leleux, B., & Van der Kaaij, J. (2018). Winning sustainability strategies: Finding purpose, driving innovation and executing change. Springer.
Li, S. L., Sun, F., & Li, M. (2019). Sustainable human resource management nurtures change-oriented employees: Relationship between high-commitment work systems and employees’ taking charge behaviors. Sustainability, 11(13), 3550.
Low, S., Ullah, F., Shirowzhan, S., Sepasgozar, S. M., & Lin Lee, C. (2020). Smart digital marketing capabilities for sustainable property development: A case of Malaysia. Sustainability, 12(13), 5402.
Malekzadeh, Gholamreza; Sadeghi, Siddiqa. (1396). Human resource management strategy in the digital age based on big data. Technology growth, 13. [In Persian].
Malik, S. Y., Hayat Mughal, Y., Azam, T., Cao, Y., Wan, Z., Zhu, H., & Thurasamy, R. (2021). Corporate Social Responsibility, Green Human Resources Management, and Sustainable Performance: Is Organizational Citizenship Behavior towards Environment the Missing Link? Sustainability, 13(3), 1044.
Manzoor, F., Wei, L., Bányai, T., Nurunnabi, M., & Subhan, Q. A. (2019). An examination of sustainable HRM practices on job performance: An application of training as a moderator. Sustainability, 11(8), 2263.
Margherita, E. G., & Bua, I. (2021). The role of human resource practices for the development of Operator 4.0 in Industry 4.0 organisations: a literature review and a research agenda. Businesses, 1(1), 18-33.
Martins, J. M., Aftab, H., Mata, M. N., Majeed, M. U., Aslam, S., Correia, A. B., & Mata, P. N. (2021). Assessing the Impact of Green Hiring on Sustainable Performance: Mediating Role of Green Performance Management and Compensation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11), 5654.
Mazur, B., & Walczyna, A. (2020). Bridging sustainable human resource management and corporate sustainability. Sustainability12(21), 8987.
Muhic, M., & Bengtsson, L. (2019). Dynamic capabilities triggered by cloud sourcing: a stage-based model of business model innovation. Review of Managerial Science, 1-22.
Namaki, Zohreh; Davoodi, Sayyed Mohammad Reza; Aghasi, Saeed. (1400). Presenting and explaining the organizational performance model based on the digital status of the organization In the Corona era with the foundation data approach in the Ministry of Silence. Management Studies in Development and Evolution. 30(102). [In Persian].
Obaya, M., Robert, V., Lerena, O., & Yoguel, G. (2020). Dynamic capabilities in the software and information services industry. A case-study analysis in Argentina from a business model perspective. Innovation and Development10(1), 89-116.
Oláh, J., Aburumman, N., Popp, J., Khan, M. A., Haddad, H., & Kitukutha, N. (2020). Impact of Industry 4.0 on environmental sustainability. Sustainability12(11), 4674.
Palm, K., Bergman, A., & Rosengren, C. (2020). Towards More Proactive Sustainable Human Resource Management Practices? A Study on Stress Due to the ICT-Mediated Integration of Work and Private Life. Sustainability, 12(20), 8303.
Parakandi, M., & Behery, M. (2016). Sustainable human resources: Examining the status of organizational work–life balance practices in the United Arab Emirates. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 1370-1379.
 
Piwowar-Sulej, K. (2021). Human resources development as an element of sustainable HRM–with the focus on production engineers. Journal of cleaner production278, 124008.
Poorebrahimi, Alireza; Dehbasteh, Kobra; Afshar Kazemi, Mohammad Ali; Valmohammadi Emamchaei, Changiz (1399). Designing a business model based on blockchain technology in developing countries using a qualitative method of content analysis (a case study on Iran's mobile operator). Management Improvement, 14 (48), 151-173. [In Persian].
Rajput, S., & Singh, S. P. (2020). Industry 4.0 model for circular economy and cleaner production. Journal of Cleaner Production277, 123853.
Rashidi, Mahboubeh; Gheitaran, Fatemeh (1399). Business models and dynamic templates. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting. No. 34 (Volume 4). [In Persian].
Rezaei, Zabihollah; Mirizadi, Seyed Mahmoud; (1400). Sustainability of business in Iran. Tehran. Exchange Publications. First Edition. [In Persian].
Rezaei, Zabihollah; Davani, Gholam Hossein. (1396). Business stability - performance, compliance with integrated accounting and reporting rules; Kiomars Publications; First Edition. [In Persian].
Romero, M. C., Lara, P., & Villalobos, J. (2021). Evolution of the business model: Arriving at open business model dynamics. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity7(1), 86.
Scavarda, A., Daú, G., Scavarda, L. F., & Goyannes Gusmão Caiado, R. (2019). An analysis of the corporate social responsibility and the industry 4.0 with focus on the youth generation: A sustainable human resource management framework. Sustainability11(18), 5130.
Shahabi, Vahid; Azar, Adel; Faezi, Farshad and Fallah Shams, MirFeyz (1400). Modeling the Impact of Corona Outbreak on Acceptance and Development of Digital Banking. Consumer Behavior Studies, Volume 8, Number 2, Consecutive 10,2-1. [In Persian].
Sharma, R., Jabbour, C. J. C., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2020). Sustainable manufacturing and industry 4.0: what we know and what we don't. Journal of Enterprise Information Management.
Shirmohammadi, Alireza; Vafae, Farhad; Namamian, Farshid; Taban, Mohammad (1399). Developing a Business Sustainability Model in the Supply Chain Using the Meta-Synthesis approach. Business Management, 12 (3), 627-651. [In Persian].
Soltani, Morteza; Tahmasebi Aghbelaghi, Dariush (1399). Explaining the Role of Tejarat Bank's Strategic Alliance with FinTechs in Efficiency Mediated by Technological Developments and Digital Banking, Journal of Business Management 12 (3), 832-800. [In Persian].
 
Stahl, G. K., Brewster, C. J., Collings, D. G., & Hajro, A. (2020). Enhancing the role of human resource management in corporate sustainability and social responsibility: A multi-stakeholder, multidimensional approach to HRM. Human Resource Management Review, 30(3), 100708.
Stankevičiūtė, Ž. Staniškienė, E., & Ciganė, U. (2020). Sustainable HRM as a Driver for Innovative Work Behaviour: Do Respect, Openness, and Continuity Matter? The Case of Lithuania. Sustainability, 12(14), 5511.
Strohmeier, S. (2020). Digital human resource management: A conceptual clarification. German Journal of Human Resource Management34(3),
Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. Long range planning51(1), 40-49.
Toloyian, Gholamabbas. (1400). Systematic review of the basics of sustainable human resource management. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 5 (56), 150-176. [In Persian].
Ukko, J., Nasiri, M., Saunila, M., & Rantala, T. (2019). Sustainability strategy as a moderator in the relationship between digital business strategy and financial performance. Journal of Cleaner Production, 236, 117626.
Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. Journal of Business Research, 122, 889-901.
Vicente, A. R. P., Ferasso, M., & May, M. R. (2018). Dynamic capabilities development and business model innovation: Evidences from IT industry in an emerging country. International Journal of Business Innovation and Research17(2), 226-248.
Vidmar, D., Marolt, M., & Pucihar, A. (2021). Information Technology for Business Sustainability: A Literature Review with Automated Content Analysis. Sustainability, 13(3), 1192.
Vraňaková, N., Gyurák Babeľová, Z., & Chlpeková, A. (2021). Sustainable Human Resource Management and Generational Diversity: The Importance of the Age Management Pillars. Sustainability, 13(15), 8496.
Warner, K. S., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. Long Range Planning, 52(3), 326-349.
Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading digital: Turning technology into business transformation. Harvard Business Press.
Westerman, J. W., Nafees, L., & Westerman, J. (2021). Cultivating Support for the Sustainable Development Goals, Green Strategy and Human Resource Management Practices in Future Business Leaders: The Role of Individual Differences and Academic Training. Sustainability (2071-1050), 13(12).
Whysall, Z., Owtram, M., & Brittain, S. (2019). The new talent management challenges of Industry 4.0. Journal of Management Development.
Willard, M., & Hitchcock, D. (2015). The business guide to sustainability: Practical strategies and tools for organizations. Third ED., Routledge.
Yang, M.; Evans, S.; Vladimirova, D.; Rana, P. (2017). Value uncaptured perspective for sustainable business model innovation. Journal of Cleaner Production, 1794e1804.
Zaborovskaia, O., Nadezhina, O., & Avduevskaya, E. (2020). The Impact of Digitalization on the Formation of Human Capital at the Regional Level. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(4), 184.
 Zahedi, Shamssada; Danaeifard, Hassan. (1379). The New Paradigm: From Development Administration to sustainable Development Administration. Management Studies in Development and Evolution. 7(27-28). [In Persian].
Ziyadin, S., Suieubayeva, S., & Utegenova, A. (2019, April). Digital transformation in business. In International Scientific Conference “Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends, New Opportunities” (pp. 408-415). Springer, Cham.
Zhao, F., Kusi, M., Chen, Y., Hu, W., Ahmed, F., & Sukamani, D. (2021). Influencing Mechanism of Green Human Resource Management and Corporate Social Responsibility on Organizational Sustainable Performance. Sustainability, 13(16), 8875.