نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر دیلم، ایران

10.22054/jmsd.2022.65295.4072

چکیده

پدیدة ارتباط هراسی یک الگوی رفتاری است که موجب گرایش افراد به برقراری ارتباط توأم با اضطراب می‌شود و یک احساس مداوم ترس و تنش در مورد یک عمل یا ادراک از یک رویداد اجتماعی را به همراه دارد که منجر به نتایج شغلی و سازمانی مخربی می‌شود. هدف این مطالعه شناسایی پیشایندها و نتایج وقوع پدیده ارتباط هراسی است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی تجربی و مشارکت کنندگان آن، کارکنان کمیته امداد امام خمینی «ره» استان‌ فارس هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌های کیفی به شیوة مصاحبة نیمه ساختار یافته با سوالات باز از 21 تن تا مرحلة اشباع نظری گردآوری شد و با رویکرد دیکلمن و همکاران (1989)، و نرم افزار NVIVO 12 تحلیل گردید. نتایج بیانگر وجود شش عامل (ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مدیران، عوامل شغلی، عوامل محیطی، عوامل ،سازمانی و خانوادگی) به عنوان پیشایند‌های وقوع ارتباط هراسی است که مخرب‌های رفتاری فردی و سازمانی را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Phenomenon of Communication Apprehension in Employees by the use of Empirical Phenomenology

نویسندگان [English]

  • Reza Zare 1
  • Alireza fathizadeh 1
  • Mohammad Safari 2

1 Department of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Ph.D., Department of Public Administration, Bandar Deylam Branch, Islamic Azad University, Bandar Deylam, Iran.

چکیده [English]

The phenomenon of communication apprehension is a behavioral pattern that persuades people to tend to communicate with anxiety and it is along with a constant feeling of fear and tension about an action or perception of a social event which leads to destructive professional and organizational results. The purpose of this study is to identify the incidents and consequences of communication apprehension phenomenon. The research strategy, was empirical phenomenology and its participants are the staff of Imam Khomeini Relief Committee in Fars province who were selected using purposeful sampling method. Qualitative data was collected through semi-structured interviews with open-ended questions from 21 individuals to theoretical saturation stage and was analyzed by the approach of Diekelmann et al (1989) and NVIVO 12 software. The results indicate the existence of six factors (personal characteristics, managers’ characteristics, job factors, environmental factors, and organizational and family factors) as the incidents for the occurrence of communication apprehension that has individual and organizational behavioral destructive factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication apprehension
  • Organizational communication
  • Empirical Phenomenology
  • Imam Khomeini Relief Committee