نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایر ان

10.22054/jmsd.2022.64866.4060

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقش حمایت سرپرست ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده با نقش میانجی جو رابطه‌ای بر بروز رفتارهای پیشگامانه می‌پردازد. با توجه به رویکرد کمی تحقیق، محققین با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد به میدان مطالعه یعنی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام جهت توزیع و جمع‌آوری سنجة مورد نظر گام نهادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی رویکرد کمترین مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد کلیة روابط مسیر ترسیم‌شده در مدل مفهومی مورد تأیید واقع گردیده‌اند. بر این اساس، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده در بروز رفتارهای پیشگامانه و جو رابطه‌ای اثر مثبت و معنادار دارند. همچنین جو رابطه‌ای بر پیدایی رفتارهای پیشگامانه کارکنان شرکت تأثیر مثبت و معنادار می‌گذارد. سرانجام، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده از طریق متغیر میانجی جو رابطه‌ای بر ظهور رفتارهای پیشگامانه اثر مثبت و غیرمستقیم دارد. نتایج این تحقیق در حوزة بازتاب رفتارهای پیشگامانه در محیط سازمان نوآوری‌های داشته و به مدیران و کارکنان در درک و معرفی این‌گونه رفتارها و موجدات آن به عنوان محرک کنش پیشگامانه یاری خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perceptions of the Supportive Role Supervisor and Coworker in Proactive Behavior

نویسندگان [English]

  • Seyed Najmoudin Mousavi 1
  • Hamed Ghasempour 2
  • Ali Shariatnejad 3

1 Associate Prof, Department of Business Management, Lorestan University, Khoramabad,Iran

2 PhD student in Public Administration, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Lorestan University, Lorestan, IRN

چکیده [English]

the researchers used standard questionnaires that had already been approved for their reliability and validity to the study field, ie Ilam Power Distribution Company to distribute and collect the desired meter. Data analysis was performed using structural equation modeling based on the least squares approach using Smart PLS software. The results showed that all the relationships of the drawn path have been confirmed in the conceptual model. Accordingly, perceived organizational support and the support of perceived colleagues have a positive and significant relationship in the occurrence of pioneering behaviors and atmosphere. Also, the relationship atmosphere has a positive and significant effect on the emergence of pioneering behaviors of the company's employees. Finally, perceived organizational support and perceived peer support through the relationship variable have a positive and indirect effect on the emergence of pioneering behaviors. The results of this research will have innovations in the field of reflecting pioneering behaviors in the organization environment and will help managers and employees in understanding and introducing such behaviors and their causes as motivators of pioneering action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptions Supportive Supervisor
  • Perceptions Supportive Coworker
  • Proactive Behaviour
  • Relational Behaviour
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت کاربرد نرم‌افزار SmartPLS، تهران: نگاه دانش.  
داوری، علی، رضازاده، آرش. (1396). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: جهاد دانشگاهی.
قاسم‌پور، حامد، ویسه، صیدمهدی. (1399). تأثیر فرهنگ جهادی و اخلاق کار اسلامی بر بهره‌وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام). فرهنگ ایلام، 21 (66 و 67)، 33-7.
قاسم‌پور، حامد؛ شیری، اردشیر، یاسینی، علی. (1400). فهم پدیده ناتوانی آموخته‌شده و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن در سازمان‌های دولتی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 12 (2)، 52-76.
کهربایی، سارا؛ مرتضوی، سعید؛ شیرازی، علی؛ خوراکیان؛ علیرضا. (1400). رفتار پیشگامانه، مفهومی نوین در بعد رفتار سازمانی در سازمان‌ها (شناسایی پیشایندهای رفتار پیشگامانه با استفاده از روش مرور نظام‌مند). مطالعات رفتار سازمانی، 10 (2)، 46-1.
محسنین، شهریار، اسفیدانی، محمدرحیم(1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS. تهران: مهربان نشر.
Azar, A., Ghollamzadeh, R., Ghanavati, M. (2012). Path-Structural Modeling in Management SmartPLS Application. Tehran: Negahdanesh. (in Persian)
Batistic, S., Černe, M., Kaše, R., Zupic, I. (2016). The role of organizational context in fostering employee proactive behavior: The interplay between HR system configurations and relational climates, European Management Journal, 34(5) DOI:10.1016/j.emj.2016.01.008
Bi, Yanzhao; Zhang, Jie; Nie, Qi; Wang, Miaomiao. (2021). Do adaptable employees always display high performance? Dual roles of proactive behavior and self-construal. Social Behavior and Personality: an international journal, 49 (8): 1-16.
Caniëls, M. C. J., Baaten,  S M. J. (2019). How a Learning-Oriented Organizational Climate is Linked to Different Proactive Behaviors: The Role of Employee Resilience. Social Indicators Research, 143, 561-577. https://doi.org/10.1007/s11205-018-1996-y
Chamberlain, L. J., & Hodson, R. (2010). Toxic work environments: What helps and what hurts. Sociological Perspectives, 53, 455-477
Crouse, Sarah. (2020).  Supervisor and Coworker Support: Their Moderating Roles on the Relationship Between Diversity Climate Perceptions and Retention-Related Outcomes. Master's Theses. 5142. DOI: https://doi.org/10.31979/etd.vjed-8b4f
Davari, A., Rezazadeh, A. (2014). Structural equation modeling with PLS software. Tehran: Jahad. (in Persian)
DeConinck, J. (2010). The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees' level of trust, Journal of Business Research, 63 (12), 1349-1355.
Dysvik., Kuvaas, B . (2012). Perceived supervisor support climate, perceived investment in employee development climate, and business‐unit performance. The Journal of Human Resource Management, 51(5), 651-664.
Ghasempour, H., Vieseh, S. M. (2020). Impact of the Model of Jihadist Culture and Islamic Labor Ethics on Human Resource Efficiency (the case of University of Ilam Employees). Ilam Culture, 21 (66): 7-33. (in persian)
Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I, L. (2002). Perceived Supervisor Support: Contributions to Perceived Organizational Support and Employee Retention, Applied Psychology, 87 (3): 73-565.
Erkutlu, H. and Chafra, J. (2012). The impact of team empowerment on proactivity: the moderating roles of leader’s emotional intelligence and proactive personality. Journal of Health Organization and Management, 26(5), 560-577.
Gok, S., Karatuna, I., & Karaca, P. O. (2015). The role of perceived supervisor support andorganizational identification in job satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 177, 38–42. doi:10.1016/j.sbspro.2015.02.328
Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-Fit Indices for Partial Least Squares Path Modeling. Computational Statistics, 28(2), 565-580. https://doi.org/10.1007/s00180-012-0317-1.
Kim, Jinhee., Lee,  Soojin,. Gukdo Byun (2020). Building a Thriving Organization: The Antecedents of Job Engagement and Their Impact on Voice Behavior. Sustainability, 12, 7536; doi:10.3390/su12187536
Kahrobaei, S., Mortazavi, s., Shirazi, a., Khorakian, a. r. (2021). Proactive Behavior, A New Concept in Organization’s Behavior Dimension in Iran’s Organizations. Organizational Behavior Studies Quarterly, 2 (38): 1-46. (in Persian)
Kim, Seonjo & Ishikawa, Jun (2021). Contrasting Effects of “External” Worker’s Proactive Behavior on Their Turnover Intention: A Moderated Mediation Model. Behav. Sci, 11(5), 70; https://doi.org/10.3390/bs11050070
Kong, Yangtao; Li, Mingjun. (2018). Proactive personality and innovative behavior: The mediating roles of job-related affect and work engagement, Social Behavior and Personality: an international journal, 46 (3), 431-446.
Korulczyk, T., Cooper-Thomas, Helena D. (2020). Person–Supervisor Fit and Proactive Behavior and Unethical Behaviors, Organizational Research Methods, 16(2), 270–301. https://doi.org/10.1177/1094428112470848
Loi, R, Ao, O., Xu, A. (2014). Perceived organizational support and coworker support as antecedents of foreign workers’ voice and psychological stress, International Journal of Hospitality Management, 36, 23-30.
Mcormic, B. W., Guay, R, P., Colbert, A, E., Stewart, G, L. (2019).  Proactive personality and proactive behaviour: Perspectives on person–situation interactions, Occupational and Organization Psychology, 92 (1), 30-51.
Mohsenin, S., Esfedani, M, R. (2017). Structural equations based on the partial least squares approach using Smart-PLS software: educational and practical. Tehran: Mehrban.  (in Persian)
Ohly, S., Fritz, C. (2010).Challenging the status quo: What motivates proactive behaviour?, Occupational and Organization Psychology, 80 (4), 623-629.
Ozbozkurt, O B., Yesilkus, F, Korkmazyurek, H. (2021). Analyzing the relationship between structural empowerment and perceived supervisor support, Journal of Transnational Management, 26:1, 4-17, DOI: 10.1080/15475778.2021.1885900
Rochford, K., Kendall, L, D. (2016). Relational climate, product innovation, and the mediating role of OCB-Voice, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, (1):16090. DOI:10.5465/AMBPP.2016.16090abstract
Sloan, M,. M. (2012). Unfair Treatment in the Workplace and Worker Well-Being: The Role of Coworker Support in a Service Work Environment. Work and Occupations, 39(1) 3–34
Sloan, M. (2012). Unfair Treatment in the Workplace and Worker Well-Being: The Role of Coworker Support in a Service Work Environment. Work and Occupations, 39(1) 3–34.
Tariq Maan., A, Abid, G., Butt.,  H, Ashfaq., F, Ahmed., S. (2020). Perceived organizational support and job satisfaction: a moderated mediation model of proactive personality and psychological empowerment. Future Business Journal, 6, 21. https://doi.org/10.1186/s43093-020-00027-8
Trang Nguyen, Thi Nhu, Thi Hong Thai Bui, Thi Hong Hanh Nguyen(2020). Improving employees’ proactive behaviors at workplace: The role of organizational socialization tactics and work engagement, Journal of Human Behavior in the Social Environment, 31 (6), 673-688.
Turner, N.; Chmiel, N.; Hershcovis, M.S.; Walls, M. (2010). Life on the line: Job demands, perceived co-worker support for safety, and hazardous work events. J Occup Health Psychol, 15, 482–493.
Yang, W., Hao, Q., Song, H. (2020). Linking supervisor support to innovation implementation behavior via commitment: The moderating role of coworker support. Journal of Managerial Psychology, 35(3), 129-141. https://doi.org/10.1108/JMP-04-2018-0171.
Zhao, B., Menglian, S., Yunpeng, H, Ping, L. (2021). Proactive personality and employee outcomes: The moderating role of team autonomy. Social Behavior and Personality: an international journal, 49 (8), 1-11.