نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایر ان

10.22054/jmsd.2022.64866.4060

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقش حمایت سرپرست ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده با نقش میانجی جو رابطه‌ای بر بروز رفتارهای پیشگامانه می‌پردازد. با توجه به رویکرد کمی تحقیق، محققین با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد به میدان مطالعه یعنی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام جهت توزیع و جمع‌آوری سنجة مورد نظر گام نهادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی رویکرد کمترین مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد کلیة روابط مسیر ترسیم‌شده در مدل مفهومی مورد تأیید واقع گردیده‌اند. بر این اساس، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده در بروز رفتارهای پیشگامانه و جو رابطه‌ای اثر مثبت و معنادار دارند. همچنین جو رابطه‌ای بر پیدایی رفتارهای پیشگامانه کارکنان شرکت تأثیر مثبت و معنادار می‌گذارد. سرانجام، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده از طریق متغیر میانجی جو رابطه‌ای بر ظهور رفتارهای پیشگامانه اثر مثبت و غیرمستقیم دارد. نتایج این تحقیق در حوزة بازتاب رفتارهای پیشگامانه در محیط سازمان نوآوری‌های داشته و به مدیران و کارکنان در درک و معرفی این‌گونه رفتارها و موجدات آن به عنوان محرک کنش پیشگامانه یاری خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Perceptions of the Supportive Role Supervisor and Coworker in Proactive Behaviour; The Mediating Role of Relational Behaviour

نویسندگان [English]

  • Seyed Najmoudin Mousavi 1
  • Hamed Ghasempour 2
  • Ali Shariatnejad 3

1 Associate Prof, Department of Business Management, Lorestan University, Khoramabad,Iran

2 PhD student in Public Administration, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Lorestan University, Lorestan, IRN

چکیده [English]

the researchers used standard questionnaires that had already been approved for their reliability and validity to the study field, ie Ilam Power Distribution Company to distribute and collect the desired meter. Data analysis was performed using structural equation modeling based on the least squares approach using Smart PLS software. The results showed that all the relationships of the drawn path have been confirmed in the conceptual model. Accordingly, perceived organizational support and the support of perceived colleagues have a positive and significant relationship in the occurrence of pioneering behaviors and atmosphere. Also, the relationship atmosphere has a positive and significant effect on the emergence of pioneering behaviors of the company's employees. Finally, perceived organizational support and perceived peer support through the relationship variable have a positive and indirect effect on the emergence of pioneering behaviors. The results of this research will have innovations in the field of reflecting pioneering behaviors in the organization environment and will help managers and employees in understanding and introducing such behaviors and their causes as motivators of pioneering action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptions Supportive Supervisor
  • Perceptions Supportive Coworker
  • Proactive Behaviour
  • Relational Behaviour