نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ،گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری ،رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

3 استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/jmsd.2022.57755.3841

چکیده

این پژوهش ، یک مطالعه آمیخته – اکتشافی واز بعد هدف ، کاربردی - توسعه‌ای است و هدف آن شناسایی مولفه ها، شاخص‌ها، سنجه هاجهت ارزیابی سرمایه فکری درشرکت های دانش بنیان می‌باشد. در بخش کیفی با کمک مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته به ارزیابی عمیق‌تر ادراک و نگرش جامعه هدف پرداخته شد. علاوه بر آن از طریق بررسی ادبیات تحقیق (مطالعه زمینه‌ای) اطلاعات لازم در رابطه با اهداف پژوهش کسب شد و از طریق روش دلفی و پرسشنامه خبرگی توسط ۱۲ نفر از اساتید و صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مدل مفهومی تایید و پرسشنامه جهت آزمون، نهایی گردید. در بخش کمی پژوهش، داده‌های حاصل از بخش کیفی در قالب یک پرسشنامه تدوین و توسط 153 نفر از مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری پردیس تهران تکمیل گردید ونهایتاً 4 مولفه سرمایه انسانی -سرمایه ساختاری -سرمایه ارتباطی ـ سرمایه نوآوری و ۱۷ شاخص و ۷۸ سنجه‌های مرتبط با آن شناسایی و طبقه‌بندی شدند و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری روابط بین مولفه‌ها مورد سنجش و تایید نهایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Intellectual Capital Evaluation Model in Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • MirAli Seyyed Naghavi 1
  • Mohamad Khosravi 2
  • Hamed Dehghanan 3
  • Vahid Nasehifar 4

1 Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University

4 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

This research is a mixed-exploratory and goal-oriented, applied-developmental study and its purpose is to identify components, indicators, metrics to evaluate intellectual capital in knowledge-based companies. In the qualitative section, with the help of Semi-structured interviews, a deeper assessment of the perception and attitude of the target community was conducted. In addition, the necessary information about the research objectives was obtained by reviewing the research literature (field study) and through Delphi method and expert questionnaire by 12 professors, experts and managers of knowledge-based companies, the conceptual model was approved and the questionnaire was finalized for testing. . In the quantitative part of the research, the data obtained from the qualitative part were compiled in the form of a questionnaire and completed by 153 managers of knowledge-based companies located in Tehran Science and Technology Park. Finally, four components of human capital - structural capital - communication capital - innovation capital and 17 The index and 78 related metrics were identified and classified and the relationships between the components were evaluated and finalized using the structural equation model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Evaluation
  • Knowledge-Based Companies
  • Innovation
  • Structural Equations