نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

کارکنان به‌عنوان سرمایه‌ اصلی در جهت تحقق اهداف و رسالت سازمانی می‌باشند که نبود ارتباطات مناسب و متعاقباً طردشدگی کارکنان و انزوا و سرخوردگی آنان منجر به پیامدهای مخرب و نامطلوب در سازمان‌های دولتی می‌گردد. پژوهش حاضر، اثر رهبری اقتدارمأب بر طردشدگی منابع انسانی با نقش میانجی فرسودگی احساسی را تحلیل و بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. برای سنجش متغیرهای رهبری اقتدارمأب، طردشدگی، فرسودگی احساسی از پرسشنامه‌های ونگ و همکاران (2019)، جیانگ و همکاران (2011) و سوآلقا (2017) استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی صوری و آلفای کرونباخ (82/0) تأیید گردید. جامعه آماری شامل سازمان‌های دولتی شهرستان خرم‌آباد می‌باشند که 121 نفر از کارکنان آنها به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌ها از طریق الگوریتم مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. تحلیل نتایج در سطح اطمینان 95% بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رهبری اقتدارمأب بر طردشدگی و فرسودگی احساسی می‌باشد. به‌علاوه، تحلیل مسیر غیر‌مستقیم گویای نقش میانجی فرسودگی احساسی در تأثیر رهبری اقتدارمأب بر طرد‌شدگی است. به‌عنوان یک نتیجه کلی، رهبری اقتدارمأب یکی از عوامل زمینه‌ساز فرسودگی احساسی و طردشدگی کارکنان در سازمان‌های دولتی قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the effect of authoritarian leadership on human resource ostracism with mediating role emotional burnout (case study: government agencies)

نویسندگان [English]

  • hojjat vahdati 1
  • Maryam Moumeni 2

1 Associate Professor, Department of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 PhD Student, Public Administration - Human Resources, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

Employees are the main capital in order to achieve the goals and mission of the organization that the lack of proper communication and subsequent ostracism of employees and their isolation and frustration leads to dwstructive and undesirable consequences in government agencies. The study analyzes the effect of authoritarian leadership on the ostracism of human resources with the mediating role of emotional burnout. The peresent esearch is a descriptive- survey research in terms of applied purpose and in terms of method and nature. To measure the variables of authoritarian leadership, ostracism, and emotional burnout from the questionnaires of Wong et al (2019), Jiang et al (2011) and Swalqa (2017) was used. Validity and reliability of the questionnaires were confirmed through face validity and Coronbach’s alpha (0.82). The statistical population includes government agencies of Khorramabad city that 121 employess have been selected as a sample. Data analyzed through structural equation modeling. Analysis of rsults at %95 confidence level indicates a positive and significant effect of authoritarian leadership on ostracism and emotional exhaustion. Indirect path analysis reveals the mediating role of emotional burnout in the influence of authoritarian leadership on ostracism. As a general result, authoritarian leadership is considered as one of the underlying factors of emotional burnout and consequently ostracism of employees in government agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authoritarian leadership
  • human resource ostracism
  • emotional burnout
  • government agencies