نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه کارآفرینی،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد علی آبادکتول ،دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری و مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

آشفتگی‌های موجود در محیط کسب و کارها منجر به تغییرات غیر قابل پیش‌بینی شده است که از یک طرف باعث ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب ارزش و از طرفی دیگر مزیت‌های رقابتی شرکت‌ها را دچار مشکل کرده است و در برخی مواقع منجر به از بین رفتن آن‌ها شده است. در چنین فضایی سازمان‌های موفق و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان به دنبال آن هستند که از کارآفرینی راهبردی یعنی بهره‌برداری از مزیت‌های رقابتی فعلی و کشف نوآوری‌هایی که مزیت رقابتی آینده را رقم می‌زنند، به عنوان عاملی در دستیابی به موفقیت استفاده کنند. ضرورت وجود فعالیت‌های مدیریت راهبردی و کارآفرینی به شکل همزمان در قالب کارآفرینی راهبردی منجر به تاثیرگذاری معنادار در موفقیت شرکت، می‌شود. این تحقیق از روش فراترکیب به شناسایی شاخص‌های کارآفرینی راهبردی پرداخته که منجر به شناسایی70 کد، 16 مفهوم و 6 مقوله گردیده است و با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری آنها را سطح‌بندی نموده است نتیجه حاصل از نظرات خبرگان در رویکرد ساختاری تفسیری بدین صورت بوده است که عوامل محیطی در سطح چهارم، عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه در سطح سوم و عوامل فردی و اجتماعی کارآفرینانه در سطح دوم و در سطح اول فرصت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and leveling of strategic entrepreneurship indicators

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Amini 1
  • Majid Nasiri 2
  • Parviz Saeidi 3
  • Ebrahim Aabbasi 4

1 PhD Student, Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Ali Abadktol Branch, Islamic Azad University, Ali Abadktol, Iran

2 Assistant Professor of Accounting and Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

3 Associate Professor of Accounting and Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

4 Associate Professor, Department of Management, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The turmoil in the business environment has led to unpredictable changes that, on the one hand, have created new opportunities to gain value and, on the other hand, have hampered companies' competitive advantages and, in some cases, led to their disappearance. In such an environment, successful organizations, especially knowledge-based companies, seek to use strategic entrepreneurship, that is, taking advantage of current competitive advantages and discovering innovations that determine future competitive advantage, as a key factor in achieving success. The need for strategic management and entrepreneurship activities simultaneously in the form of strategic entrepreneurship leads to a significant impact on the success of the company, the development of competitive advantages, effective allocation of resources in proportion to current and future activities. This research has used the meta-combined method to explain and identify the indicators of strategic entrepreneurship which has led to the identification of 70 codes, 16 concepts and 6 categories and has leveled them using the interpretive structural modeling method. It has been the case that environmental factors at the fourth level, organizational factors, economic factors and innovative factors at the third level and individual and social factors at the second level and entrepreneurial opportunities and capabilities at the first level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic entrepreneurship
  • Competitive Advantage
  • Strategic management
  • Meta-analysis
  • Interpretive Structural Modeling
موسی خانی،مرتضی؛ماشااله. (1396)، الگوی کارآفرینی استراتژیک: مطالعه موردی وزارت نیرو، پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی،3(7)، 171-200.
احمدپور داریانی، احمد.(1386)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران:  پردیس 57، چاپ اول.
ابراهیم پور، حبیب؛ حبیبیان، سجاد؛ جانعلی زاده چوبستی، معصومه و دهقانی، علیرضا(1391). الگوی جامعی از کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای نوپا، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر.
اسدی سی سخت، کیهان؛ طالبی، کامبیز و حسینی، سیدرسول،(1396). راهبردهای کارآفرینانه راهبردهای کارآفرینانه: مفهوم پردازی و ارائه تعریف جدید و ارتباط آن با کسب و کار، کارآفرینی در کشاورزی، 4(2)، 61-72.
طالبی، کامبیز؛ سخدری، کمال؛ تازیکه، مهیا.(1397)، بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر رشد کسب و کارها، همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، تهران
فلاح، محمدرضا. (1398)، ارائه چارچوبی برای باز تولید سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب، مطالعات مدیریت( بهبود و تحول)، 28(93)، 161-203.
ناصحی فر، وحید؛ حسن زاده، ژاله فرزانه، (1396)، تاثیر گرایش کارآفرینی سازمانی بر صادرات کارآفرینانه، مطالعات مدیریت( بهبود و تحول)، 27(89) ، 145-170.
شول، عباس؛ مزروعی نصرآبادی، اسماعیل، (1396)، تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری: تبیین نقش میانجی یادگیری بین سازمانی، مطالعات مدیریت( بهبود و تحول)، 28(84)، 125- 152.
حسین پور، داود؛شمس، فاطمه، (1394)، تاثیر رفتار سازمانی و ابعاد آن بر مزیت رقابتی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(86) ، 145-166.
Kuratko, D. F., Audretsch,D. B. (2009). Strategic entrepreneurship: explpring different perspectives of an emerging concept. Entrepreneurship Theory and Practice,33(1), 1-17.
Ireland, R.D; Hitt, M.A. and D.G. Simon (2003), “A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct And Its Dimensions”, Journal of Management, 29(6),963-89.
Webb, J.W., Ketchen, D.J., & Ireland, R.D. (2010). Strategic entrepreneurship within family controlled firms: Opportunities and challenges. Journal of Family Business Strategy, 1(2), 67-77.
Akman , G. & Yilmaz ,C.(2008).Innovative capability, innovation strategy and market orientation : An empirical analysis in Turkish software industry . International Journal of Innovation Management , 12(1),69-111.
Kyrgidou, L.P., and Hughes, M. (2010). Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions. European Business Review, 22(1), 43-63.
Ireland ,R.D. and Webb.J.W.(2007)," Strategic entrepreneurship: creating competitive advantage through streams of innovatin". Business Horizons, 50(1), 49-59.
Kraus, Sascha, Kauranen,Ilkka, Reschke Carl Henning (2011)," Identification of domains for a new conceptual model of strategic entrepreneurship using the configuration approach". Management Research Review ..34 (1). 58-74.
Mosakhani, M. (2017). Strategic Entrepreneurship Model: Case study of the Ministry of Energy, Energy Policy and Planning Research,3(7),171-200.[In persian]
Ahmadpor Dariani, A. (2007). Entrepreneurship: Definitions, Theories, Patterns. Tehran: Pardis 57, first edition.[In persian]
Ebrahimpor , H., Habibian, S., Janalizade, M., Dehghani,A., (2012). A Comprehensive Model of Strategic Entrepreneurship in Start-ups, National Conference on Entrepreneurship and Knowledge-Based Business Management, Babolsar.[In persian]
Aadisisakht, K., Talebi, K,& Hoseini,S.( 2017). Entrepreneurial Strategies Entrepreneurial Strategies: Conceptualization and presentation of a new definition and its relationship with business, entrepreneurship in agriculture, 4(2),61-72.[In persian]
Talebi,K., Sakhdari,K, & Tazike,M,. (2018), Investigating the Impact of Strategic Entrepreneurship on Business Growth, National Conference on Economics, Development Management and Entrepreneurship with Iranian Goods Support Approach, Tehran.[In persian]
Falah, M,. (2019), Provide a framework for the reproduction of social capital using a meta-integrated approach, management studies (improvement and transformation), 28(93), 1161-203.[In persian]
Nasehifar, V., Hasanzade,Zh., (2017), The Impact of Organizational Entrepreneurship Trend on Entrepreneurial Exports, Management Studies (Improvement and Transformation), 27(89), 161-203. [In persian]
Shol, A,. Mazroeinasrabadi, E. (2017), The effect of total quality management on innovation: explaining the mediating role of inter-organizational learning, management studies (improvement and transformation), 28(84), 125-152. [In persian]
Hoseinpor,D., Shams, F., (2015), The effect of organizational behavior and its dimensions on competitive advantage, management studies (improvement and transformation), 26(86), 145-166. [In persian]