نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

موفقیت تغییر، به حضور زمینه مناسب برای آن بستگی دارد زیرا  زمینه و ویژگی های سازمان،  آن را برای تغییر آماده می‏کند و تعهد به تغییر را می سازد. از این رو هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل زمینه ای و سازمانی موثر بر واکنش به تغییر و پیامدهای آن و همچنین  بررسی متغیرهای  میانجی  موثر بر  این رابطه  در کارکنان پتروشیمی بندر امام بوده است. نمونه پژوهش شامل 383 نفر از کارکنان این شرکت بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. سپس به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از  تحلیل مسیر و تحلیل میانجی استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت اطلاعاتی(42/0=β)، جونوآورانه (34/0=β) و  خط مشی سازمانی(31/0=β)، اثربخشی تغییر را پیش بینی می کنند و  اثربخشی تغییر (80/0=β) نیز واکنش به تغییر را پیش بینی می‏کند و نقش میانجی دارد. همچنین واکنش به تغییر، حمایت از تغییر(89/0=β)، و مقاومت در برابر تغییر (30/0- =β)را پیش بینی می نماید. با توجه به یافته ها، سازمان‏ها باید تغییر را اثربخش معرفی نموده و از این طریق واکنش مثبت به تغییر را افزایش دهند تا حمایت بیشتر و مقاومت کمتر در زمینه تغییر حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Mediator Variables on Relation of Contextual and Organizational Factors with Reaction to Change and its Outcomes

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Oreyzi 1
  • Behrooz Dorry 2
  • Hajar Barati 3

1 Associate Professor of Isfahan University

2 Associate Professor of Shahid Beheshti University

3 Ph.D Psychology of Isfahan University

چکیده [English]

The success of change depends on the appropriate context for it because organizational context  and  features prepares organization for change and make commitment to change. Hence, The aim of current research is todetermine contextual and organizational factors affecting on reaction to change and its outcomes and  also investigation of  mediator variables affecting on this relation in Bandare-Emam Petrochemical Company employees.The sample research consisted of 383 employees of this company who were selected  by stratified random sampling  method. Then, they responded to research instruments.Fordata analyzing,path analysis  and  mediator  analysis were used. The results showed that the informational justice(β=0.42), innovative climate(β=0.34) and organizational policy(β=0.31),predict change effectiveness and change effectiveness(β=0.80) predicts reaction to change and is mediator variable. Also, reaction to change predict change support(β=0.89), and change resistance(β=-0.30). According to findings, Organizationsshouldintroducethe change as effective and in this way increasing positive reaction to change until more change support and less change resistance be achieved

کلیدواژه‌ها [English]

  • informational justice
  • innovative climate and organizational policy
  • reaction to change
  • outcomes