ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

چکیده

این تحقیق پیرامون بررسی ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان یکی از سازمان های دولتی در استان مازندران می باشد و نمونه آماری از 218 کارمند ارشد و جزء این سازمان تشکیل می‎شود. جهت بررسی اعتماد سازمانی از مدل الونن و همکاران و برای بررسی رضایت شغلی از مدل اسمیت و همکاران استفاده شده است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون رتبه بندی فریدمن و همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر از یک فریضه اصلی و سه فریضه فرعی تشکیل شده است. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق مشخص شده در این سازمان میان اعتماد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان دهنده این بود که در این سازمان میان ابعاد مختلف اعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودی و نهادی) و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری بر قرار است. همچنین نتایج نشان میدهد که همه ابعاد  اعتماد سازمانی با یکدیگر و با همه وجوه رضایت شغلی ارتباطی مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Dimensions of Organizational Trust With Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Shahabeddin shams 1
  • Amir Teymur Esfandirari moghaddam 2
1 Assistant Professor of Mazandaran University
2 Master of Business Management of Mazandaran University
چکیده [English]

In this paper, the relationship between organizational trust and job satisfaction. The populations of the study are employees of public organization in Tehran and the sample consists of 218 employees of the organization. To study Organizational trust the model Ellonen, Bloom West and Pamalaynn has been used and to study job satisfaction has been used the model Smith, Kendall and Hulin, and his colleagues. For test the hypothesis, has been used Spearman correlation test and Friedman Test rankings. Also for analysis of data has been used software’s SPSS. The spearman correlation test results revealed a significant Positive relationship between organizational trust and job satisfaction. Also survey results showed a significant positive relationship between all dimensions of organizational trust (Lateral trust, Vertical trust, Institutional trust) and job satisfaction. In addition the results show that all dimensions of organizational trust have a positive relationship with all aspects of job satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational trust
  • Lateral trust
  • Vertical trust
  • Institutional trust
  • Job Satisfaction