تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

چکیده

در عصر کنونی ظرفیت تغییر سازمانی یک قابلیت سازمانی مهم و استراتژیک و منبعی برای مزیت رقابتی شناخته شده است متفکران استراتژیک سازمان‌ها باید از فرآیندها و بحران‌های روزانه فراتر رفته و توجه خود را بر توسعه ظرفیت سازمان برای پاسخگویی موثر به عدم اطمینان‌های محیطی معطوف دارند. در این پژوهش با جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای از 29 سازمان دولتی، سطح تفکر استراتژیک و ظرفیت تغییر در آن‌ها ارزیابی شد و رابطه این دو مفهوم با آزمون همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مورد استفاده برای ارزیابی تفکر استراتژیک، مدل پنج عنصر تفکر استراتژیک جین لیدکا و الگوی ارزیابی ظرفیت تغییر سازمانی، مدل هشت بعدی ویلیام جاج می‌باشد. تحلیل‌های آماری نشان داد سازمان‌هایی که سطح تفکر استراتژیک بالاتری دارند، از ظرفیت تغییر سازمانی بالاتری نیز برخوردارند. همچنین مشخص شد همبستگی مثبت و معنی‌داری میان هر یک از عناصر پنجگانه تفکر استراتژیک (دید سیستمی، تمرکز بر هدف، فرصت‌جویی هوشمندانه، تفکر در زمان و فرضیه محوری) و ظرفیت تغییر سازمانی وجود دارد. بعلاوه نتایج پژوهش وجود همبستگی مثبت و معنی‌دار میان تفکر استراتژیک و هر دو بعد سرمایه انسانی و زیرساخت‌های اجتماعی ظرفیت تغییر سازمانی را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Relationship Between Organizational Capacity for Change and Strategic Thinking

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Tavakoli 1
  • Majid Ramezan 1
  • Abbas Moayya 2
1 Assistant Professor of Malek Ashtar University of Technology
2 MS Student of MBA, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In today’s era Organizational Capacity for Change (OCC) is an important and strategic capability and a source of competitive advantage for organizations; therefore the strategic thinkers should go beyond the daily managerial processes and crises to focus on developing the capacity for effective response to the environmental uncertainty. In this study 29 governmental organizations were surveyed. The level of Strategic Thinking and OCC in each organization was evaluated and the relationship between these two concepts was investigated by correlation test. In this research Liedtka’s model of Strategic Thinking and Judge’s model of Organizational Capacity for Change have been used. The results showed that organizations with higher level of Strategic Thinking have greater Capacity for Change. Furthermore, it was determined that there are positive and meaningful correlations between each element of Strategic Thinking (systems perspective, intent-focused, intelligent opportunism, thinking in time and hypothesis-driven) and OCC. The statistical analyses also demonstrate that there are positive and meaningful correlations between Strategic Thinking and both human capital and social infrastructure attributes of OCC.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Capacity for Change
  • strategic thinking
  • Change Management
  • Organizational Change