فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رشد تحقیقات در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی باعث شده که دانشمندان به این نتیجه برسند که تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حد زیادی امکان­پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده­اند که عصارۀ تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می­کند. باتوجه به اهمیت رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ، پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه ارتباط رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی در ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 8 مقاله را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه فراتحلیل نشان داد که رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای بالاتر از حد متوسط دارد (با میانگین اندازه اثر6/0). همچنین از میان ابعاد رهبری تحول آفرین : رفتارهای آرمانی با اندازه اثر 62/0 دارای بیشترین اندازه اثر در رابطه با رفتار شهروندی سازمانی است ملاحظات فردی با اندازه اثر 54/0 دارای کمترین اندازه اثر در رابطه با رفتار شهروندی سازمانی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Researches About Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadi Moghaddam 1
  • Jafar Abbaspour 2
1 Assistant professor of Police Training University
2 Master of Public Administration, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Due to research developments in social and human sciences, scientists have come to this conclusion that having command over all aspects of a subject is almost impossible. Therefore, they tried combinational studies which would provide them with the extract of the current studies related to a special subject in a more systematic way. Due to the importance of the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior, this study has reviewed 8 articles aiming for merging quantitative results of studies regarding the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior in Iran, using meta-analysis method and comprehensive meta-analysis software (CMA2).The results of meta-analysis indicates that there is a higher than average relevance between transformational leadership and organizational citizenship behavior (with average effect-size of 0.6). Among the  transformational leadership attributes, idealized behaviors with the effect-size of 0.62 has the greatest effect-size regarding organizational citizenship behavior and individual considerations with the effect-size of 0.54 has the least effect-size regarding organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Effect-size
  • Transformational Leadership
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Iranian organizations