نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

     هدف از این پژوهش مطالعه نقش میانجی مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحولی و آمادگی برای تغییر بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، به صورت همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و نواحی 1 و 2 شهر سنندج بود. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نمونه‌ای به حجم 170 نفر از کارکنان، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین (باس و آولیو، 1997)، مشارکت کارکنان (محقق‌ساخته) و آمادگی برای تغییر (دانهام و همکاران، 1989) بود که روایی و پایایی آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد.
     نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر رابطه مثبت و معنا‌داری وجود داشت. رابطه بین رهبری تحول آفرین و مشارکت کارکنان، مثبت و معنادار بود و بین مشارکت کارکنان و آمادگی برای تغییر نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که دو مؤلفه‌ی سهیم شدن در اطلاعات و مشارکت در تصمیم‌گیری می‌توانستند نقش واسطه‌ای را در ارتباط بین مؤلفه‌های نفوذ آرمانی، تحریک ذهنی و ملاحظه فردی با آمادگی برای تغییر سازمانی ایفا نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediatory role of employees participation in the relationship between Transformational leadership and readiness for organizational change

نویسندگان [English]

  • MR Ardalan 1
  • S Ghanbari 1
  • K zandi 2
1 Associate Professor of Bu-Ali Sina University Hamedan
2 Ph.D Student in Educational Management, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the mediatory role of employees participation in explaining Relationship between transformational leadership and readiness for organizational change. Concerning its purpose, the study is practical and considerate the data collection procedure it is a descriptive correlation study. The population of the study includes Office of Education Kurdistan and Office of Education Region 1 and 2 in Sanandaj. Using a classified random sampling a sample of 170 employees selected and studied. The instruments used were the Transformational leadership Questionnaire (Bass & Avolio, 1997), Employee participation Questionnaire (researcher-made) and readiness for organizational change Questionnaire (Dunham et al, 1989), that their validity and reliability were confirmed. Data were analyzed using Pearson's correlation test, multiple regression analysis and Path analysis.
     The results showed that there was significant positive correlation between transformational leadership and readiness to change; there was significant positive correlation between transformational leadership and employee participation; and there was significant positive correlation between employee participation and readiness for organizational change.  The results of path analysis showed that two components sharing information and participation in decision making have Mediating role in the relationship between the components of idealized influence, intellectual stimulation and individualized consideration with readiness for organizational change

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • employees participation
  • readiness for organizational change