بررسی رابطه رهبری تحول‏گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی با اثر میانجی مدیریت تحول‏گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه رهبری تحول‏گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی کارکنان با توجه به اثر میانجی مدیریت تحول‏گرا بوده است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه لرستان که در زمان انجام یافتن تحقیق برابر با 220 عضو هیئت علمی و 450 کارمند بودند، تشکیل داده اند. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری در این تحقیق محدود می‏باشد از فرمول محاسبه نمونه کوکران، نسبت به تعیین حجم نمونه استفاده شد و بر اساس آن حجم نمونه در سطح اطمینان 95% برابر 281 نفر بر اساس روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% رهبری تحول‏گرا رابطه مثبت و معنی داری با مدیریت تحول‏گرا، سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی کارکنان و اعضای هیئت علمی دارد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش و در سطح اطمینان 95% می توان گفت که مدیریت تحول‏گرا رابطه مثبت و معنی داری با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی کارکنان و اعضای هیئت علمی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Transformational leadership in Intellectual Capital and Psychological Capital with emphasis on Transformational Management

نویسندگان [English]

  • MahmudReaz Esmaeili 1
  • Ali Shariat Nejad 2
1 Assistant Professor of Lorestan University
2 M.A. Student Business Management of Lorestan University
چکیده [English]

The aim of this article was  surveying  the role of transformational leadership in intellectual capital and psychological Capital with emphasis on transformational management. The research objective was applied and the research type was analytical survey. The statistical population was made up of over  220 faculty and 450 staff members of Lorestan University. The sample size was 281 cases which were obtained using Cochran's formula and random sampling - stratification.. The validity of questionnaire was proved using content validity method and their reliability using Cronbach's alpha. In this article to test hypothesis and conceptual model structural equation approach and Amos 18 software were used. The result show the transformational leadership has relationship with intellectual capital and psychological Capital and transformational management. Also the results show the transformational management has relationship with intellectual capital and psychological Capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • intellectual capital
  • psychological capital
  • Transformational Management