آسیب‌شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی‌های بهبود آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در پیشروی سازمان­ها به سوی تغییر و بهبود، آسیب­شناسی سازمانی مسئله­ای بسیار مهم است. این تحقیق با هدف آسیب­شناسی سیستم مدیریت و مدیران در معاونت مالی و اداری وزارت بازرگانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن در این دو حوزه شکل گرفت. بر اساس ادبیات موجود 20 عامل در حوزه مدیران و 9 عامل در حوزه سیستم مدیریت شناسایی شد. تعداد 32 پرسشنامه از نمونه ای آماری برگرفته از جامعه کارشناسان و خبرگان معاونت جمع آوری شد. در تحلیل داده های گردآوری شده به کمک ابزار پرسشنامه در نرم افزار SPSS، نرمالیتی شاخص­ها در هر حوزه با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و میزان اهمیت شاخص‌های نرمال با آزمون t استیودنت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از آزمون فریدمن به منظور رتبه­بندی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در حوزه مدیران، «اشتیاق به کار، انگیزه و تمایل به انجام کار» و در حوزه سیستم مدیریت، «اطلاع مدیران از سیاست­ها» بالاترین رتبه را در میان شاخص‌های هر گروه کسب نمود. لازم به ذکر است که مقاله حاضر براساس پژوهشی مستقل در مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managers and Management System Diagnosisand Strategies to Promote

نویسندگان [English]

  • Vahid Nasehifar 1
  • Yasaman Giyahi 2
1 Assistant Professor of Allameh Tabataba'i University
2 Master of Business Administration of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This article has been written to research about pathology in Administrative and financial deputy of the Iran Ministry of Commerce and indicates its strengths and weaknesses in four criteris: Management System and Managers. In this research, Kolmogorov – Smirnov test is used to determine normality of 29 indicators. All indicators are normal and importance of each of them is determined by Student's T test. In each of four criteria, determined indicators are ranked by Friedman test. Thereafter, proposed strategies are ranked by Chi – Squared test in each criterion.
In managers’ criteria, "job enthusiasm, motivation and willingness to work" and in management system criteria, "management knowledge of policies" have top ranks among indicators. In managers’ criteria, "training" and "performance management" and in management system criteria, "training", "performance management" and "policy" have the most frequencies among proposed strategies. This research has been done as an independent research in Institute for Trade Studies and Research. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnosis – Administrative and Financial Deputy Ministry of Commerce –Management system – Manager