فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

در سال­های اخیر موضوع سکوت سازمانی جایگاه مهمی را در بین پژوهش­های مربوط به حوزه سازمان و مدیریت بدست آورده است. سکوت سازمانی پدیده­ای اجتماعی محسوب می­شود که در اثر عوامل متعددی در سازمان بروز کرده و نتایج مهم سازمانی را تحت تأثیر قرار می­دهد. این پژوهش با بکارگیری روش فراتحلیل و با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش­های انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و پیامدهای آن در ایران و با استفاده از نرم­افزار جامع فراتحلیلCMA انجام شده است. در این بررسی از تعداد 51 مطالعه منتخب، تعداد 30 متغیر مستقل و 21 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. نتیجه این بررسی فراتحلیل نشان ­داد که متغیرهای هویت سازمانی، ارتباط اثربخش، رفتار سازمانی مثبت­گرا، عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی و نگرش­های مدیریتی بیشترین تأثیرگذاری بر سکوت سازمانی در سازمان­های ایرانی داشته­اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که سکوت سازمانی، متغیرهای مهم سازمانی مثل کارآفرینی سازمانی، توانمندسازی روانشناختی کارکنان، اشتیاق شغلی، استرس شغلی، کارتیمی، حمله عاطفی و شادی در کار را به عنوان پیامدهای آن تحت تأثیر قرار می­دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of antecedents and consequences of organizational silence phenomenon in Iran

نویسنده [English]

  • belal panahi

Assistant professor, Department of Management, Economics and accounting, Payame Noor University (PNU), Iran

چکیده [English]

In recent years, the subject of organizational silence has become an important part of research in the field of organization and management. Organizational silence is considered to be a social phenomenon that is happened by several factors in the organization and influences the important organizational results. This research has been done with using a meta-analysis method and with the aim of quantitative compilation of the results of done researches on the factors affecting organizational silence and its implications in Iran and using the comprehensive meta-analysis software (CMA) for analyzing the data. In this study, were selected and and 21 dependnt different variables from these studies 30 independnt were Indentified. The results of this study showed that the variables of organizational identity, effective communication, positive organizational behavior, individual factors, management factors, social factors, organizational factors and managerial attitudes had the most effect on organizational silence in Iranian organizations. Also, the results of this study showed that organizational silence affects important organizational variables such as organizational entrepreneurship, employee psychological empowerment, job engagement, occupational stress, cardiacity, emotional attack and work happiness. تأثیر قرار می­دهد

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational silence
  • Meta-analysis
  • Consequences of Organizational Silence
  • antecedents of Organizational Silence
امانی، مریم؛ مروتی­شریف­آبادی، علی؛ میرزایی­علی­آبادی، محمد (1396). بررسی رابطة بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی. مدیریتفرهنگسازمانی، 15، 2: 465-482.
دانایی­فرد، حسن؛ پناهی، بلال (1389). تحلیل نگرش­های شغلی کارکنان سازمان­های دولتی تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی، پژوهشنامةمدیریتتحول،2 ،3 : 1-19.
رجبی فرجاد، حاجیه؛ میرسپاسی، نیلوفر؛ سمیعی، معصومه (1396). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر بهره­وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: اداره کل حمل و نقل و پایانه­های استان مرکزی)، مدیریتبهره وری، 11، 43: 187-209.
عسکری، روح اله؛ سپاسه، فاطمه؛ و تواضع، زهرا (1395). رابطه بین سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی در کارکنان بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. طلوعبهداشت، 15، 3: 22-29.
علیجانی، رسول؛ طالع­پسند، سیاوش (1395). اثر ساختاری رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت سازمانی با نقش واسطه­ای جو سکوت، رهیافتینودرمدیریتآموزشی، 7، 4 : 41- 58.
قربانی زاده، وجه الله (1396). روش تحقیق فراتحلیل با نرم­افزار CMA2. انتشارات بازتاب، تهران.
قلاوندی، حسن و مرادی، زهرا (1394). تحلیل رابطۀ جو اخلاقی سازمان، هویت سازمانی و سکوت سازمانی. اخلاقدرعلوموفنّاوری، 10، 2: 63-71.
قنبری، سیروس. و بهشتی­راد، رقیه. (1395). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه)، جامعه شناسی کاربردی، 64: 60-47.
کریمیان پور، غفار و مرادی، مسعود (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با سکوت سازمانی کارکنان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی. طب و تزکیه، 12، 4: 310-322.
گشتاسبی فرد، پرستو؛ کریمی، قریبا (1397) رابطه اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، رهیافتینودرمدیریتآموزشی، 9، 1 : 276- 264.
مختاری، حیدر؛ سیدین، مریم السادات و ستاری، مهدی (1394) سکوت سازمانی کتابداران کتابخانه­های عمومی کشور: عوامل اثرگذار و موثر، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 21، 3: 347- 365.
نجفی، حبیبه؛ خالق­خواه، علی (1396). تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد شغلی(مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان بوعلی سینا مازندران)، نشریهپژوهشپرستاریایران، 12، 5:  45- 52.
نصر اصفهانی، علی؛ آقاباباپور دهکردی، طاهره (1392). بررسی رابطه هویت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان، مورد مطالعه کارکنان دانشگاه تهران، جامعه شناسی کاربردی، 4: 139-162.
نصیری ولیک­بنی، فخرالسادات؛ اردلان، محمدرضا؛ بهشتی راد، رقیه (1394). بررسی تأثیر صخرة شیشه­ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی (مطالعة موردی: کارکنان زن دانشگاه بوعلی سینای همدان). زندرتوسعهوسیاست، 12، 3: 377-398.
نظری، نسیم؛ ریاحی، لیلا؛ بیگلریان، اکبر (1394). همبستگی سکوت سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان فیروزگر تهران. مدیریتارتقایسلامت، 4، 3: 43-50.
نوه­ابراهیم، عبدالرحیم؛ یوسفی، فرزانه (1395). عوامل موثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی، رهیافتینودرمدیریتآموزشی، 7، 2: 156- 123.
Alheet, A, F. (2019). The impact of organizational silence causal factors on self efficacy of health centers employees in the Jordanian capital city, Academy of Strategic Management Journal, 18(3),1-13.
Dimitris, B. & Vakula, M. (2007). Organizational Silence: A New Challenge for Human Resource Management. Athense University of Economics and Business,1-19.
Dyne, v.L., Ang, S., & Botero, I. (2003), Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Mulitidimensional Constructs, Journal of Management Studies, 40, 1360-1392.
Erdoğdu, M. (2018). Effect of Organizational Justice Behaviors on Organizational Silence and Cynicism: A Research on Academics from Schools of Physical Education and Sports, Universal Journal of Educational Research, 6(4), 733-741.
Fisher, C., (1979). Transmission of positive and negative feedback to subordinates: A laboratory investigation. Journal of Applied Psychology, 64, 533-540.
Managheb, S., Razmjooei, P., Gharbi, M., Hosseini, M., Amirianzadeh, M (2018). Mediating role of organizational silence in the relationship between organizational climate and job performance, Florencia, Colombia, 7(12), 72-86.
Miller,J. G. (1972), Living systems: The organization. Behavioral Science, 17, 1-82.
Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000), Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralıstic World. Academy of Management Review, 25(4), 706-725.
Panahi, P., Veyseh, S.M., Divkhar, S. and Kamari, F. (2012). An empirical analysis on influencing factors on organizational silence and its relationship with employee’s organizational commitment, Management Science Letters, 2, 735-744.
Pinder, M., & Harlos, S. (2009), Voice and Silence in Organizations, Bingley. UK: Emerald Press.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000), Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical, Literature and Suggestions for Future Research , Journal of Management, 26, 513-63.
Tinuke, F. M., (2018). Organizational Silence: Predictos and consequences among university academic staff. International Journal for Research in Social Science and Humanities Research, 2(1), 83-103.

دوره 28، شماره 94
زمستان 1398
صفحه 85-107
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 دی 1398