نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.استادیار ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر

چکیده

 ذی‌نفعان هر سازمان جهت تحقق اهداف خودشان از هر ابزاری استفاده می‌نمایند که یکی از این ابزارها، جنجال‌آفرینی جهت نیل به نتیجه مطلوب است؛ بنابراین تحقیق حاضر باهدف مدیریت جنجال – نتیجه افراد با تأکید بر متغیرهای شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی انجام‌شده که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را 385 نفر از کارکنان سازمان‌های دولتی استان مازندران تشکیل داده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 191 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بود که پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد همه مسیرها از شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مدیریت جنجال نتیجه و همچنین از مسیر شفافیت سازمانی از طریق متغیر میانجی سرمایه اجتماعی بر جنجال – نتیجه معنادار بوده و روابط بین آن‌ها تائید می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت سرمایه‌گذاری بر سرمایه اجتماعی در کنار شفافیت سازمانی می‌تواند به مدیریت جنجال- نتیجه افراد کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Transparency on Commotion-Goal Management by Mediating Social Capital

نویسنده [English]

  • mehdi deyhimpuor

Assistant Professor, Faculty of Management, Imam Khomeini University of Marine Sciences , Nowshahr ,Iran.

چکیده [English]

Each stakeholder of each organization uses any means to achieve their goals, one of which is controversy in order to achieve the desired result. Therefore, the present study aims to manage Commotion-Goal with emphasis on organizational transparency and social capital variables that are applied in terms of purpose and in terms of method, descriptive-survey is. The statistical population of the study consisted of 385 employees of governmental organizations of Mazandaran province. They were selected using simple random sampling method and based on Morgan table, 191 individuals were selected. The data collection tool was a questionnaire whose reliability and validity were confirmed by Cronbach's alpha and combined reliability, and confirmed by professors and experts familiar with the subject. Data analysis was done by SPSS and PLS software. The findings of structural equation modeling showed that all the paths from organizational transparency and social capital to the management of commotion-goal as well as the path of organizational transparency through the mediating variable of social capital on the commotion-goal are significant and the relationships between them are confirmed and it can be concluded that investment on social capital along with organizational transparency, it can help manage the commotion-goal of individuals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Commotio-Goal
  • Organizational Transparency
  • Social Capital
  • governmental organizations "
احمدی. علی‌اکبر، فیض‌آبادی. حوریه (1390)، بررسی ارتقای سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران)، فصل‌نامه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 6:78-60.
 آبیاغی اصفهانی. سعید، سبک رو. مهدی، برزگر لو. مهین، اعظمی. محمدمهدی (1396)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی، فصل‌نامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، شماره 2:220-199.
 آذر، عادل. غلام‌زاده. رسول، قنواتی. مهدی (1391)، مدل‌سازی مسیری ساختاری در مدیریت، تهران: نگاه دانش.
آقا نصیری. مریم (1390)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار، ماهنامه کار و جامعه، شماره 137:81-69.
امیرخانی. طیبه، پور عزت. علی‌اصغر (1387)، تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی، فصلنامه  مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1:32-19.
چاووشی. رسول، نقش‌بندی. ماریا (1393)، بررسی رابطه عدالت سازمانی و سرمایه‌های اجتماعی کارکنان در شرکت توزیع برق استان کردستان، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 1، شماره 2:264-247.
حسنی. علی، شمس. عبدالمجید (1391)، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره 5:104-81.
 درویش. حسن، عظیمی. فاطمه (1395)، بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 1: 166- 153.
دیهیم پور. مهدی، میانداری. کمال، نجاری. رضا، عابدی جعفری. حسن (1397)، تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، شماره 2:307-283.
دیهیم پور. مهدی، میانداری. کمال (1396)، نقش شفافیت سازمانی بر توسعه سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: شهرداری‌های غرب استان مازندران)، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، شماره 2، ص 307-283.
ربیعی. علی، صادق زاده. حکیمه (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، دوره 11، شماره 4:202-191.
رهنمود. فرج‌الله، عباسپور. باقر (1386)، حاکمیت خوب و امکان پیاده‌سازی آن در ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 55:38- 25.
ساریخانی. عادل، اکرمی سراب. روح‌الله (۱۳۹۲)، کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 82: ۱۱۶-۹۲.
سرلک. محمدعلی (1395)، ارائه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریه جنجال- نتیجه، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 4، شماره 4:143-131.
صمدی. عباس، عباسی. مهر ناز (1391)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت‌ها، فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 10، شماره 2:108- 85.
عبدالهی. علی، تو کلی. نازنین (1393)، بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 18:91- 73.
عبدی. جهان، حضوری. محمدجواد، سرلک. محمدعلی، قربانی. علی (1396)، طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال‌سازمانی: پیش آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش، فصلنامه  پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 21، شماره 3:284-263.
فرج وند. اسفندیار (1396)، از هم‌افزایی تا هم آفرینی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 6، شماره 1:62-51.
کردنائیج. اسدالله، فانی. علی‌اصغر، مسعودی. زهرا (1393)، فرهنگ‌سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان، فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، شماره 2:189- 173.
موسوی. مرضیه، عابدی جعفری. حسن، محمدیان. محبوبه (1395)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 18:176-145.
نرگسیان، عباس. هژبر افکن، حسن، معینی. محمدرضا (1394)، مطالعه تأثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی، فصلنامه  مدیریت دولتی، شماره 3:656- 637.
یوسف زاده. سعید، کیا کجوری. داود (1394)، بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و سرمایه اجتماعی سازمان، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 1:116-95
Admin. (2012).Difference Between Crime and Deviance. China University Apply, Apply Online 200+ China University Official of Charge, CUCAS.aggression: A Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92 (1),228-238.
Akbari, P. & Baharestan, O. (2013). The analysis of the impact of information technology and social capital on entrepreneurial orientation in iran pharmaceutical industry (Case study: Alborz Drug Company). International Journal of Management and Business, 3(3), 215-232.
    Amy,morin,(2019), Surprising Reasons Why Kids Misbehave. The Real Reasons that Kids Don't Follow the Rules,very well.   Updated March 21, 2019.
Areekul, Ch. Ratana-Ubol, A. & Kimpee, P. (2015). Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1613-1617.
 
Blomgren, m. & Sunde´n, E. (2008). Constructing a European healthcare market, The private healthcare company Capio and the strategic aspect of the drive for transparency Social Science & Medicine,67, 1512–1520.
Burger, R. & Owens T. (2010). Promoting Transparency in the NGO Sector: Examining the Availability and Reliability of Self- Reported Data, World Development, 38(9), 1263-1277.
Champion T.Seun-Fadipe,Adesanmi A.Akinsulore,Olakunle A.Oginni .(2019).Workplace violence and risk for psychiatric morbidity among health workers in a tertiary health care setting in Nigeria: Prevalence and correlates. Volume 272. Pages 730-736.
Crawshaw. (2009).Workplaceulling?mobbing?harassment?distraction by a thousand definitions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 61(3), 263–267.
English, L. (2003). Emasculating public accountability in the name of competition. Transformation of state audit in Victoria. Critical Perspectives on Accounting, 14(1),51-76.

Gayle Brewera, Barry Holtb , Shahzeb Malikb.(2019). Workplace bullying in risk and safety professionals. Volume 64, February 2018, Pages 129-133.

Hahn, V. (2008). “Committees, sequential voting and transparency”. Mathematical Social Sciences. 56(3), 366–385.
Hershcovis,M. S., Turner, N., Barling, J., Arnold, K. A., Dupré, K. E., Inness,M., LeBlanc, M. M., & Sivanathan, N, (2007), predicting workplace aggression: A Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92 (1),228-238.
Jansen, R.J.G. Curseu, P.L. Vermeulen, P.A.M. Geurts, J.L.A. & Gibcus, P. (2013). Information processing and strategic decision-making in smalland medium-sized enterprises: The role of human and social capital in attainingdecision effectiveness. International Small Business Journal, 31(2), 192-216.
Kelloway,K.,.Francis,L.Prosser,M. James E. Cameron. (2010). Counterproductive work behavior as protest. Human Resource Management Review,20,18-25.
Lazarova, M. Taylor, S. (2009). Boundary less careers, social capital, and knowledge management: Implications for organizational performance. Journal of Organizational Behavior, 30(1), 119-139.
LeBlanc,M.& Sivanathan, N, (2007), predicting workplace have on you, from the boardroom to the bedroom and beyond-and what to do and Management.205-230.
Lucas, G.M., & Friedrich, J. (2009),Individual differences in workplace deviance and integrity as predictors of academic dishonesty. Ethics and Behaviour, 15(1), 15-35.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23 (2) 242-266..
NathalieLanctôt,StéphaneGuay  (2014).The aftermath of workplace violence among healthcare workers: A systematic literature review of the consequences. Volume 19, Issue 5, September–October 2014, Pages 492-501.
Nielsen, C. & Madsen, M. T. (2009). Discourses of transparency in the intellectual capital reporting debate: Moving from generic reporting models to management defined information. Critical Perspectives on Accounting, 22(7), 847-854.
Rawlings, B. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency & trust. The Measurement Standard, 8, 425-439.
Robert J. Fischer,Edward P. Halibozek,David C. Walters.(2019). Introduction to Security. Pages 331-361.
Schnackenberg, A. K. & Tomlinson, E. C. (2014). "Organizational Transparency: A New Perspective on Managing Trust in Organization - Stakeholder Relationships", Journal of Management, 40 (1), 1-27.
Seunghwan, M., & Hyungjun, S. (2016). Which type of social capital matters for building trust in government? Looking for a new type of social capital in the governance era. Journal of Sustainability, 8(322), 1-15.
SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki. (2016).
Stevan P. Layne.(2014). Safeguarding Cultural Properties. Elsevier. Pages 123-129.
Vogelgesng, G. B. & Lester, P. B. (2009). How leader canget results by laying it on the line. Organizational Dynamics, 38(4), 252-260.
Whipple, J. M. Wiedmer, R. & Boyer, K. (2015). A dyadic investigation of collaborative competence, social capital, and performance in buyer–supplier relationships. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 3-21.
WillIams, C. C. (2005). "Trust Diffusion: The Effect of Interpersonal Trust on Structure, Function, and Organizational Transparency",Business & Society, 44 (3), 357-368.
 
Zampieron, Alessandra.Saraiva, Maria.Pranovi, Rebecca. (2010), Recommendations for Prevention and Management of Violence and Aggression in renal units, Edtna/erca, pp:1-15, ISBN: 978-84-613-8799-1.
احمدی. علی‌اکبر، فیض‌آبادی. حوریه (1390)، بررسی ارتقای سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران)، فصل‌نامه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 6:78-60.
 آبیاغی اصفهانی. سعید، سبک رو. مهدی، برزگر لو. مهین، اعظمی. محمدمهدی (1396)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی، فصل‌نامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، شماره 2:220-199.
 آذر، عادل. غلام‌زاده. رسول، قنواتی. مهدی (1391)، مدل‌سازی مسیری ساختاری در مدیریت، تهران: نگاه دانش.
آقا نصیری. مریم (1390)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار، ماهنامه کار و جامعه، شماره 137:81-69.
امیرخانی. طیبه، پور عزت. علی‌اصغر (1387)، تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی، فصلنامه  مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1:32-19.
چاووشی. رسول، نقش‌بندی. ماریا (1393)، بررسی رابطه عدالت سازمانی و سرمایه‌های اجتماعی کارکنان در شرکت توزیع برق استان کردستان، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 1، شماره 2:264-247.
حسنی. علی، شمس. عبدالمجید (1391)، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره 5:104-81.
 درویش. حسن، عظیمی. فاطمه (1395)، بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 1: 166- 153.
دیهیم پور. مهدی، میانداری. کمال، نجاری. رضا، عابدی جعفری. حسن (1397)، تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، شماره 2:307-283.
دیهیم پور. مهدی، میانداری. کمال (1396)، نقش شفافیت سازمانی بر توسعه سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: شهرداری‌های غرب استان مازندران)، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، شماره 2، ص 307-283.
ربیعی. علی، صادق زاده. حکیمه (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، دوره 11، شماره 4:202-191.
رهنمود. فرج‌الله، عباسپور. باقر (1386)، حاکمیت خوب و امکان پیاده‌سازی آن در ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 55:38- 25.
ساریخانی. عادل، اکرمی سراب. روح‌الله (۱۳۹۲)، کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 82: ۱۱۶-۹۲.
سرلک. محمدعلی (1395)، ارائه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریه جنجال- نتیجه، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 4، شماره 4:143-131.
صمدی. عباس، عباسی. مهر ناز (1391)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت‌ها، فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 10، شماره 2:108- 85.
عبدالهی. علی، تو کلی. نازنین (1393)، بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 18:91- 73.
عبدی. جهان، حضوری. محمدجواد، سرلک. محمدعلی، قربانی. علی (1396)، طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال‌سازمانی: پیش آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش، فصلنامه  پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 21، شماره 3:284-263.
فرج وند. اسفندیار (1396)، از هم‌افزایی تا هم آفرینی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 6، شماره 1:62-51.
کردنائیج. اسدالله، فانی. علی‌اصغر، مسعودی. زهرا (1393)، فرهنگ‌سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان، فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، شماره 2:189- 173.
موسوی. مرضیه، عابدی جعفری. حسن، محمدیان. محبوبه (1395)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 18:176-145.
نرگسیان، عباس. هژبر افکن، حسن، معینی. محمدرضا (1394)، مطالعه تأثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی، فصلنامه  مدیریت دولتی، شماره 3:656- 637.
یوسف زاده. سعید، کیا کجوری. داود (1394)، بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و سرمایه اجتماعی سازمان، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 1:116-95.
 
Admin. (2012).Difference Between Crime and Deviance. China University Apply, Apply Online 200+ China University Official of Charge, CUCAS.aggression: A Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92 (1),228-238.
Akbari, P. & Baharestan, O. (2013). The analysis of the impact of information technology and social capital on entrepreneurial orientation in iran pharmaceutical industry (Case study: Alborz Drug Company). International Journal of Management and Business, 3(3), 215-232.
    Amy,morin,(2019), Surprising Reasons Why Kids Misbehave. The Real Reasons that Kids Don't Follow the Rules,very well.   Updated March 21, 2019.
Areekul, Ch. Ratana-Ubol, A. & Kimpee, P. (2015). Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1613-1617.
Blomgren, m. & Sunde´n, E. (2008). Constructing a European healthcare market, The private healthcare company Capio and the strategic aspect of the drive for transparency Social Science & Medicine,67, 1512–1520.
Burger, R. & Owens T. (2010). Promoting Transparency in the NGO Sector: Examining the Availability and Reliability of Self- Reported Data, World Development, 38(9), 1263-1277.
Champion T.Seun-Fadipe,Adesanmi A.Akinsulore,Olakunle A.Oginni .(2019).Workplace violence and risk for psychiatric morbidity among health workers in a tertiary health care setting in Nigeria: Prevalence and correlates. Volume 272. Pages 730-736.
Crawshaw. (2009).Workplaceulling?mobbing?harassment?distraction by a thousand definitions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 61(3), 263–267.
English, L. (2003). Emasculating public accountability in the name of competition. Transformation of state audit in Victoria. Critical Perspectives on Accounting, 14(1),51-76.

Gayle Brewera, Barry Holtb , Shahzeb Malikb.(2019). Workplace bullying in risk and safety professionals. Volume 64, February 2018, Pages 129-133.

Hahn, V. (2008). “Committees, sequential voting and transparency”. Mathematical Social Sciences. 56(3), 366–385.
Hershcovis,M. S., Turner, N., Barling, J., Arnold, K. A., Dupré, K. E., Inness,M., LeBlanc, M. M., & Sivanathan, N, (2007), predicting workplace aggression: A Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92 (1),228-238.
Jansen, R.J.G. Curseu, P.L. Vermeulen, P.A.M. Geurts, J.L.A. & Gibcus, P. (2013). Information processing and strategic decision-making in smalland medium-sized enterprises: The role of human and social capital in attainingdecision effectiveness. International Small Business Journal, 31(2), 192-216.
Kelloway,K.,.Francis,L.Prosser,M. James E. Cameron. (2010). Counterproductive work behavior as protest. Human Resource Management Review,20,18-25.
Lazarova, M. Taylor, S. (2009). Boundary less careers, social capital, and knowledge management: Implications for organizational performance. Journal of Organizational Behavior, 30(1), 119-139.
LeBlanc,M.& Sivanathan, N, (2007), predicting workplace have on you, from the boardroom to the bedroom and beyond-and what to do and Management.205-230.
Lucas, G.M., & Friedrich, J. (2009),Individual differences in workplace deviance and integrity as predictors of academic dishonesty. Ethics and Behaviour, 15(1), 15-35.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23 (2) 242-266..
NathalieLanctôt,StéphaneGuay  (2014).The aftermath of workplace violence among healthcare workers: A systematic literature review of the consequences. Volume 19, Issue 5, September–October 2014, Pages 492-501.
Nielsen, C. & Madsen, M. T. (2009). Discourses of transparency in the intellectual capital reporting debate: Moving from generic reporting models to management defined information. Critical Perspectives on Accounting, 22(7), 847-854.
Rawlings, B. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency & trust. The Measurement Standard, 8, 425-439.
Robert J. Fischer,Edward P. Halibozek,David C. Walters.(2019). Introduction to Security. Pages 331-361.
Schnackenberg, A. K. & Tomlinson, E. C. (2014). "Organizational Transparency: A New Perspective on Managing Trust in Organization - Stakeholder Relationships", Journal of Management, 40 (1), 1-27.
Seunghwan, M., & Hyungjun, S. (2016). Which type of social capital matters for building trust in government? Looking for a new type of social capital in the governance era. Journal of Sustainability, 8(322), 1-15.
SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki. (2016).
Stevan P. Layne.(2014). Safeguarding Cultural Properties. Elsevier. Pages 123-129.
Vogelgesng, G. B. & Lester, P. B. (2009). How leader canget results by laying it on the line. Organizational Dynamics, 38(4), 252-260.
Whipple, J. M. Wiedmer, R. & Boyer, K. (2015). A dyadic investigation of collaborative competence, social capital, and performance in buyer–supplier relationships. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 3-21.
WillIams, C. C. (2005). "Trust Diffusion: The Effect of Interpersonal Trust on Structure, Function, and Organizational Transparency",Business & Society, 44 (3), 357-368.
Zampieron, Alessandra.Saraiva, Maria.Pranovi, Rebecca. (2010), Recommendations for Prevention and Management of Violence and Aggression in renal units, Edtna/erca, pp:1-15, ISBN: 978-84-613-8799-1.