1. رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 145-173

سیدمجتبی محمودزاده؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مریم صداقت


2. استفاده از نمایش هندسی داده ها در تحلیل اطلاعات

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 141-162

حمید ضرغام بروجنی


3. مدلی برای برنامه ریزی مسکن

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 119-143

حمید ضرغام بروجنی


4. استفاده از نمایش هندسی دادهها در تحلیل اطلاعات

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 141-162

حمید ضرغام بروجنی