1. مدیریت توسعه کشاورزی پایدار

صفحه 1-18

شمس السادات زاهدی؛ غلامعلی نجفی


2. نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان

صفحه 19-46

ابوالحسن فقیهی؛ کاوه تیمور نژاد


3. نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت

صفحه 47-63

سید مهدی الوانی


4. تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن

صفحه 65-80

محمد جواد عاصمی؛ سیروس تدبیری


5. رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی

صفحه 81-96

وحید ناصری فر


6. دولت الکترونیک؛ الگوی انتقالی

صفحه 97-117

نورمحمد یعقوبی


7. پذیرش فرهنگ سازمانی و بقای سازمان

صفحه 119-146

محمد زرنگار