1. پیچیدگی در سازمان

صفحه 1-24

حسین رحمان سرشت؛ نازک نوبری


2. سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی

صفحه 25-38

سید مهدی الوانی؛ فرشته قشقایی


3. طرح ریزی استراتژیک – فقط یک گام تا اجرا

صفحه 39-55

ابراهیم محمودزاده


4. سازماندهی برای نوآوری

صفحه 56-75

محمود رضا اسمائیلی


5. بازاریابی جهانی فردمحور: تطبیق دادن بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک

صفحه 77-105

منیژه بحرینی زاده


6. ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی

صفحه 107-130

صدیقه خوزشید؛ کارو لوکاس