داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

  

نام داور سمت / سازمان
مهدی ابراهیمی استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
عادل آذر استاد دانشگاه تربیت مدرس
حسین اصلی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده مدیریت و حسابداری- گروه مدیریت دولتی
سیدعلی اکبر افجه استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
مقصود امیری استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه یاوری گهر استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
جهانیار بامدادصوفی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
کبری بخشی زاده برج استادیار 'گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدصالح ترکستانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا تقوا دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدتقی تقوی فرد دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود جعفرپور دانشگاه تهران- علامه طباطبایی
داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی حقیقی کفاش دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد خانباشی دانشگاه علامه طباطبایی
هادی خان محمدی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
علی احمد خائف الهی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
شهرام خلیل نژاد استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
زهره دهدشتی شاهرخ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
حامد دهقانان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
حسین رحمان سرشت استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
بهروز رضائی منش دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب رودساز عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ایمان رئیسی وانانی استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی یزدان شناس عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید زرندی استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
میرعلی سیدنقوی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالله شفیع آبادی عضو هیات علمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
سعید صحت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
نیلوفر عسگریان دانشگاه علامه طباطبایی
سید جلال الدین فرجی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل قادری استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
وجه‌الله قربانی‌زاده دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا کاظمیان دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد جواد کاملی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
محمدرضا کریمی علویچه استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی کروبی دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل کزازی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا کوشکی جهرمی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود محمدیان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمجتبی محمودزاده استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
نجمه سادات مرتجی دکتری
لیلا مرتضوی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدسعید میرواحدی استادیار گروه کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
اصغر مشبکی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
محسن مطیعی گروه مدیریت دولتی و کارآفرینی، دانشکده حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
نادر مظلومی استادیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
فرشته منصوری مؤید استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
وحید ناصحی فر استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد نقی زاده UQ, IDHJ UGLD
رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی