داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.


 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مهدی ابراهیمی رفتار سازمانی استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
عادل آذر مدیریت و توسعه سازمانی استادlمدیریت دانشگاه تربیت مدرس
حسین اصلی پور مدیریت و توسعه سازمانی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
سیدعلی اکبر افجه رهبری سازمانی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
مقصود امیری استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه یاوری گهر استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
جهانیار بامدادصوفی مدیریت دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
کبری بخشی زاده برج مدیریت و توسعه سازمانی استادیار 'گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اصغر پورعزت مدیریت منابع انسانی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
محمدصالح ترکستانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا تقوا دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدتقی تقوی فرد دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود جعفرپور دانشگاه تهران- علامه طباطبایی
داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی حقیقی کفاش مدیریت و توسعه سازمانی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی حمزه پور عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد خانباشی دانشگاه علامه طباطبایی
هادی خان محمدی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
علی احمد خائف الهی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
شهرام خلیل نژاد استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
زهره دهدشتی شاهرخ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
حامد دهقانان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم رجب پور استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
حسین رحمان سرشت استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
بهروز رضائی منش دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب رودساز دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
ایمان رئیسی وانانی استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی یزدان شناس استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
سعید زرندی استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
میرعلی سیدنقوی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالله شفیع آبادی عضو هیات علمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
سعید صحت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
نیلوفر عسگریان دانشگاه علامه طباطبایی
سید جلال الدین فرجی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل قادری استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
وجه‌الله قربانی‌زاده مدیریت دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا کاظمیان دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد جواد کاملی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
محمدرضا کریمی علویچه استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی کروبی دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل کزازی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا کوشکی جهرمی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود محمدیان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمجتبی محمودزاده استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
سیدسعید میرواحدی استادیار گروه کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
اصغر مشبکی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
محسن مطیعی گروه مدیریت دولتی و کارآفرینی، دانشکده حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
نادر مظلومی استادیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
فرشته منصوری مؤید استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
وحید ناصحی فر استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد نقی زاده UQ, IDHJ UGLD
رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی