بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

سازمان‌ها برای بقا و ماندگاری نیازمند کارکنانی‌اند که فراتر از وظایف خود را بر عهده گیرند و با حفظ سیستم اجتماعی سازمان به طور غیرمستقیم به دست‌یابی به اهداف سازمان کمک و بتوانند بر چالش‌های محیط غلبه کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های تحلیلی و به شیوۀ همبستگی انجام شده است. از نظر نوع هدف، کاربردی می‌باشد و از روش پیمایشی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. به منظور دست‌یابی به هدف مذکور، داده‌های مطالعه با استفاده از پرسشنامه‌ و روش نمونه‌گیری ساده تصادفی جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شرکت بیمه البرز شهر تهران در تابستان 1395 تشکیل می‌دهند. تحلیل داده‌ها به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار SPSS16  و lisrel8.50 صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بر لزوم توجه به سکوت سازمانی در بروز رفتار شهروندی تاکید می نماید، و حاکی از تاثیر منفی و معنادار سکوت مطیع و سکوت تدافعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Silence on Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Amirkhani 1
  • Fereshteh Ghaleh Agha Babaei 2

1 Associate Professor, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Organizations need to maintain that employee who undertake beyond their duties and to maintain the organization's social system indirectly to achieve the objectives of the organization and they can help overcome environmental challenges. The aim of this study is to evaluate the impact of organizational silence on organizational citizenship behavior. This research, analytical and method of research is correlational. The objective of research is practical and survey methods were used to collect data. In order to achieve this goal, the data was collected by questionnaires and simple random sampling. The population of the research is all staff of the Alborz Insurance Company of Tehran in the summer of 1395. Data analysis and structural equation modeling was done by SPSS16 and LISREL 8.50 software. The findings emphasize the necessity of organizational silence in citizenship behavior, and suggest a significant negative impact on organizational citizenship behavior is defensive silence, and acquiescent silent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Organizational silence
  • Good Citizenship
  • Silence Atmosphere
الوانی، سیدمهدی، واعظی، رضا و هنرمند، روح‌الله، (1394)، نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و چهارم، شماره 79، 1-26.
حسن‌زاده ثمرین، تورج، سفیدکار، سپیده، (1393)، بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 76، 141-155.
زارعی متین، حسن، طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم، (1390)، سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، 77-104.
زاهد بابلان، عادل، کریمیان پور، غفار، (1395)، نقش اعتماد سازمان و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 80، 85-99.
ساکی، رضا، دستی، مرضیه، نصری، صادق، (1394)، رابطه سبک‌های رهبری تحولی- تبادلی مدیران با سکوت سازمانی: دبیران مقطع راهنمایی شهرستان ری، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 5، شماره 1، 1-24.
صلواتی، عادل، یاراحمدی، یحیی، سیدهاشمی، سیده نادیا، ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی در شعبۀ بانکی کشور (مورد مطالعه: شهرستان سنندج)، مدیریت دولتی، دوره 6، شماره 3، 523-542.
عابدی شربیانی، علی اکبر، سیدجلیل، مهرداد و نصر اصفهانی، علی، (1394)، بررسی ارتباط بین سیرت نیکو با تعهد سازمانی و سکوت سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 23، 107-130.
عباس‌زاده، حسن، محمودی و آرش، نوری، امیر، (1393)، رفتار سازمانی مثبت‌گرا و تاثیر آن بر رابطه شهروندی و کیفیت زندگی کاری، پژوهش مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سه، شماره 74، 137-159.
هادیزاده مقدم، اکرم، امیرخانی، طیبه، عبدالملکی، مریم، (1395)، بررسی تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و پنجم، شماره 81، 1-24.
Acaray, A., Akturan, A., (2015), The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence, Social and Behavioral Sciences, 207, 472-482.
Cinar, O., Karcioglu, F., Aliogullari, Z. D., (2013), The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences, 99, 314 – 321.
Curtis D. Curry, B.A., M.A., M.B.A, (2016), Exploring vertical and horizontal dimensions of individualism and collectivism as predictors of organizational citizenship behavior, Barry University.
Elçi, M., Erdilek, M. K., Alpkan, L., Şener, İ., (2014), The Mediating Role of Mobbing on the Relationship between Organizational Silence and Turnover Intention,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 455 -464.
Guo, G. & Zhou, X., (2013), Research on Organizational Citizenship Behavior, Trust and Customer Citizenship Behavior, International Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 16, 86-90.
Farooqui.M. R., (2012), Measuring organizational citizenship behavior (OCB) as a consequence of organizational climate (OC), Asian Journal of Business Management, Vol.4, No.3, 294-302.
Karaca, H.(2013). An exploratory study on the impact of organizational silence in hierarchial organizations: Turkish national police case. Journal of european scientific, 23(9), 38-50.
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, (30): 607-610.
Robbins, S. & Judge, T., (2008). Organizational Behavior. 13th Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Paillé, P., (2011), Stressful Work, Citizenship Behaviour and Intention to Leave the Organization in a High Turnover Environment: Examining the Mediating Role of Job Satisfaction, Journal of Management Research, Vol. 3, No. 1, 1-14.
Pinder, C. C. and Harlos, K. P. (2001). ‘Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice’, Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 20, 331–369.
Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000), Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world, Academy of Management Review, Vol. 25, No. 4, 706-725.
Tanyaovalaksna, S., (2016), Exploring the relationship between individual cultural values and employee  silence, University of Toronto.
Yoon, C., (2009), The effects of organizational citizenship behaviors on ERP system success, Computers in Human Behavior, 25, 421-428.
Zehir, C., & Erdogan, E., (2011), The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 1389–1404.
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1396