تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری: تبیین نقش میانجی یادگیری بین سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

چکیده

در مطالعات مختلفی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی مورد مطالعه واقع شده است. با توجه به اهمیت بحث زنجیره‌تأمین، سؤال اصلی این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر با توجه به یادگیری بین سازمانی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران فنی و غیر فنی  زنجیره‌تأمین شرکت ساپکو هستند که تعداد آن‌ها 220 نفر می‌باشند. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مدیریت کیفیت فراگیر مقیمی و رمضان (1390)، عملکرد نوآوری خیمنز-خیمنز و همکاران (2008) و یادگیری بین سازمانی اریک تی.جی. وانگ (2012) در اختیار جامعه آماری قرار گرفت که در نهایت تعداد 202 پرسشنامه به طور کامل توسط جامعه آماری تکمیل گردید. برای ارزیابی پایایی گویه‌های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد. برای ارزیابی روایی پرسشنامه دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا به کار گرفته شد. با توجه به مقادیر شاخص‌ها پایایی و روایی پرسشنامه‌ها مورد تائید قرار گرفت. همچنین برای تعیین اعتبار سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، با توجه به اینکه بار عاملی تمام گویه‌ها، بالای 5/0 به دست آمد؛ نشان از روایی ابزار سنجش بود. در این تحقیق جهت آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار LISREL، استفاده شد که نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل بود. نتایج تحقیق بیانگر این است که مدیریت کیفیت فراگیر تأثیر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد نوآوری دارد و یادگیری بین سازمانی در این رابطه نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Effect of Pervasive Quality Management on Innovation Explanation inter-Organizational Learning Mediator Role

نویسندگان [English]

  • Abbas Shoul 1
  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 2

1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Vali-e-Asr University, Rafsanjan

2 Assistant Professor., Department of Management, Faculty of Humanities, Kashan University

چکیده [English]

In this study, by using structural equations of modeling approach, attentions are paid to investigation of effect of pervasive quality management on innovation performance with inter-organizational learning mediator role. This thesis is practical in the aspect of goal and it is Survey – Solidarity in the data collection point of view. Statistical population of this study were managers, technical and nontechnical experts of supply chain of SAPCO company who are more than 220 people. Total quality management questionnaire of Moghimi and Ramezan (1390) and innovation performance of Jimmenez et. al. (2008) and inter-organizational learning of Erick T. J. Wang (2012) were spread over in statistical society that eventually number of 202 questioners were completed thoroughly. Fluency of questionnaire was confirmed by a group of professors. Then, in order to determination of validity of structure, CFA was utilized. Considering this fact that load factor of all items was more than 0.5, it can be shown that evaluation tools were fluent. Stability of questionnaire was also obtained by Cronbach,s alpha coefficient that this coefficient for pervasive quality questionnaire was 0.96, for innovation questioners was 0.89 and for inter-organizational learning questioners was 0.94 . In this survey, for conceptual evaluation model of survey, LIRES software was used which resulted in desired fitness of model. It means that total quality management has positive and negative impact on innovation performance with inter-organizational learning mediator role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management
  • Inter-Organizational Learning
  • Innovation Performance
  • Supply Chain of SAPCO
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. .تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سپهوند، رضا؛ عارف نژاد، محسن. (1393). بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مطالعه موردی : شرکت زمزم اصفهان). پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 6، شماره 11، 3-3.
شاهین،آرش؛ صادق بیگی، ارمغان. (1389)، مدیریت نوآوری، اصفهان : انتشارات جهاد دانشگاهی.
فتاحی،پرویز. (1388). مدیریت کیفیت وبهرهوری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور .
کزازی، ابوالفضل؛  شول، عباس. (1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 71، ص 1 - 17.
Aminbeidokhti, A., Jamshidi, L., & Mohammadi Hoseini, A. (2016). The effect of the total quality management on organizational innovation in higher education mediated by organizational learning. Studies in Higher Education, 41(7), 1153-1166.
 Azadegan, A. (2011). Benefiting from supplier operational innovativeness: The influence of supplier evaluations and absorptive capacity. Journal of Supply Chain Management, 47(2), 49-64.
 Berghman, L., Matthyssens, P., & Vandenbempt, K. (2012). Value innovation, deliberate learning mechanisms and information from supply chain partners. Industrial Marketing Management, 41(1), 27-39.
 Bouwen, R., & Fry, R. (1991). Organizational innovation and learning: Four patterns of dialog between the dominant logic and the new logic. International Studies of Management & Organization, 21(4), 37-51.
 Carlos Pinho, J. (2008). TQM and performance in small medium enterprises: The mediating effect of customer orientation and innovation. International journal of quality & reliability management, 25(3), 256-275.
 Chiles, T. H., & Choi, T. Y. (2000). Theorizing TQM: An Austrian and evolutionary economics interpretation. Journal of Management Studies, 37(2), 185-212.
 Chopra, S., & Meindl, P. (2007). Supply chain management. Strategy, planning & operation. In Das Summa Summarum des Management (pp. 265-275). Gabler.
Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of management review, 23(4), 660-679.
Ferguson-Amores, M. C., García-Rodríguez, M., & Ruiz-Navarro, J. (2005). Strategies of renewal the transition from ‘total quality management’to the ‘learning organization’. Management learning, 36(2), 149-180.
Flint, D. J., Larsson, E., Gammelgaard, B., & Mentzer, J. T. (2005). Logistics innovation: a customer value‐oriented social process. Journal of business logistics, 26(1), 113-147.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
Golden, W., & Powell, P. (1999). Exploring inter-organisational systems and flexibility in Ireland: a case of two value chains. International journal of agile management systems, 1(3), 169-176.
Hansen, M. T. (1999). The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits. Administrative science quarterly, 44(1), 82-111.
Holland, C. P. (1995). Cooperative supply chain management: the impact of interorganizational information systems. The Journal of Strategic Information Systems, 4(2), 117-133.
Hulland, J., & Richard Ivey School of Business. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Hult, G. T. M., Ketchen, D. J., & Arrfelt, M. (2007). Strategic supply chain management: Improving performance through a culture of competitiveness and knowledge development. Strategic management journal, 28(10), 1035-1052.
Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International business review, 20(2), 213-225.
Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International business review, 20(2),213-225.
Jamrog, J., Vickers, M., & Bear, D. (2006). Building and sustaining a culture that supports innovation. People and Strategy, 29(3), 9.
Jayaram, J., Ahire, S., Nicolae, M., & Ataseven, C. (2012). The moderating influence of product orientation on coordination mechanisms in total quality management. International Journal of Quality & Reliability Management, 29(5), 531-559.
Jimenez-Jimenez, D., Sanz Valle, R., & Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning. European Journal of innovation management, 11(3), 389-412.
Kim, W. C., & Mauborgne, R. (1999). Strategy, value innovation, and the knowledge economy. MIT Sloan Management Review, 40(3), 41.
Kaminsky, D. A., Marcy, T. W., Bachand, M., & Irvin, C. G. (2005). Knowledge and use of office spirometry for the detection of chronic obstructive pulmonary disease by primary care physicians. Respiratory care, 50(12),1639-1648.
Ketchen, D. J., & Hult, G. T. M. (2007). Bridging organization theory and supply chain management: The case of best value supply chains. Journal of Operations Management, 25(2), 573-580.
Kiziloglu, M. (2015). The Effect of Organizational Learning on Firm Innovation Capability: An Investigation in the Banking Sector. Global Business and Management Research, 7(3), 17.
Kuei, C. H., & Madu, C. N. (2001). Identifying critical success factors for supply chain quality management (SCQM). Asia Pacific Management Review, 6(4),409-423.
Lam, M. Y., Poon, G. K., & Chin, K. S. (2008). An organizational learning model for vocational education in the context of TQM culture. International Journal of Quality & Reliability Management, 25(3), 238-255.
Lane, P. J., Salk, J. E., & Lyles, M. A. (2001). Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures. Strategic management journal, 22(12), 1139-1161.
Lee, G., Bennett, D., & Oakes, I. (2000). Technological and organisational change in small-to medium-sized manufacturing companies: a learning organisation perspective. International Journal of Operations & Production Management, 20(5), 549-572.
Lee, V. H., Ooi, K. B., Sohal, A. S., & Chong, A. Y. L. (2012). Structural relationship between TQM practices and learning organisation in Malaysia's manufacturing industry. Production planning & control, 23(10-11), 885-902.
Lee, V. H., Ooi, K. B., Choong, C. K., & Wong, K. L. (2013). Organizational Learning: A Mediating Factor between Technological Innovation and TQM. InDiversity, Technology, and Innovation for Operational Competitiveness: Proceedings of the 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management (pp,279-281). To Know Press.‏
Li, Y. H., Huang, J. W., & Tsai, M. T. (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of knowledge creation process. Industrial marketing management, 38(4), 440-449.
Long, C.S., Abdul Aziz, M.H., Kowang, T.O., & Ismail, W.K.W.. (2015). Impact of TQM practices on innovation performance among manufacturing companies in Malaysia. South African Journal of Industrial Engineering, 26(1),75-85. Retrieved July 19,2016,from http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S22247890201500010007&lng=en&tlng=en.
Maktabi, S. H., & Khazaei, A. (2014). The Impact of Organizational Learning on Organizational Performance and Organizational Innovation: Evidence from Bank Industry of Iran.
Martínez Lorente, A. R., Dewhurst, F., & Dale, B. G. (1999). TQM and business innovation. European Journal of Innovation Management, 2(1), 12-19.
Nafukho, F. M., Graham, C. M., & Muyia, M. H. (2009). Determining the relationship among organizational learning dimensions of a small-size business enterprise. Journal of European industrial training, 33(1), 32-51.
Naudé, P., & Buttle, F. (2000). Assessing relationship quality. Industrial Marketing Management, 29(4), 359-361.
Nekoueizadeh, S., & Esmaeili, S. (2013). A study of the impact of TQM on organizational performance of the Telecommunication Industry in Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3 (s)), pp-968.
Nikabadi, M. S., Hoseini, S. A. M., & Zangouri, S. (2014). The Effect of Total Quality Management on Innovation Performance with Mediator Role of Organizational Learning:(Case Study: ABBAND Mazandaran). International Journal of Knowledge-Based Organizations (IJKBO), 4(4), 51-66.‏
Panayides, P. M. (2007). Effects of organizational learning in third‐party logistics. Journal of Business Logistics, 28(2), 133-158.
 Perdomo-Ortiz, J., González-Benito, J., & Galende, J. (2006). Total quality management as a forerunner of business innovation capability. Technovation, 26(10), 1170-1185.
Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2003). The relationship between TQM practices, quality performance, and innovation performance: An empirical examination. International journal of quality & reliability management, 20(8), 901-918.
 Ruiz Moreno, A., García Morales, V., & Lloréns Montes, F. J. (2005). Learning during the quality management process: antecedents and effects in service firms. Industrial Management & Data Systems, 105(8), 1001-1021.
 Shan, S., Zhao, Q., & Hua, F. (2013). Impact of quality management practices on the knowledge creation process: The Chinese aviation firm perspective. Computers & Industrial Engineering, 64(1), 211-223.
 Simatupang, T. M., & White, A. J. (1998). A policy resolution model for knowledge acquisition in quality management. Total Quality Management, 9(8), 767-779.
 Singh, P. J., & Smith, A. J. (2004). Relationship between TQM and innovation: an empirical study. Journal of Manufacturing Technology Management, 15(5), 394-401.
Sinkula, J. M., Baker, W. E., & Noordewier, T. (1997). A framework for market-based organizational learning: Linking values, knowledge, and behavior. Journal of the academy of Marketing Science, 25(4), 305-318..
Sitkin, S. B., Sutcliffe, K. M., & Schroeder, R. G. (1994). Distinguishing control from learning in total quality management: A contingency perspective. Academy of management review, 19(3), 537-564.
Slater, S. F., & Narver, J. C. (1998). Research notes and communications customer-led and market-oriented: Let’s not confuse the two. Strategic management journal, 19(10), 1001-1006.
Spekman, R. E., Kamauff Jr, J. W., & Myhr, N. (1998). An empirical investigation into supply chain management: a perspective on partnerships. Supply Chain Management: An International Journal, 3(2), 57-63.
Spekman, R. E., Spear, J., & Kamauff, J. (2002). Supply chain competency: learning as a key component. Supply Chain Management: An International Journal, 7(1), 41-55.
Tarí, J. J., Molina, J. F., & Castejon, J. L. (2007). The relationship between quality management practices and their effects on quality outcomes. European journal of operational research, 183(2), 483-501.
Templeton, G. F., Lewis, B. R., & Snyder, C. A. (2002). Development of a measure for the organizational learning construct. Journal of Management Information Systems, 19(2), 175-218.
Uzzi, B., & Gillespie, J. J. (2002). Knowledge spillover in corporate financing networks: Embeddedness and the firm's debt performance. Strategic Management Journal, 23(7),595-618.
West, P., & Burnes, B. (2000). Applying organizational learning: lessons from the automotive industry. International Journal of Operations & Production Management, 20(10),1236-1252.
Yang, S. M., Fang, S. C., Fang, S. R., & Chou, C. H. (2014). Knowledge exchange and knowledge protection in interorganizational learning: The ambidexterity perspective. Industrial Marketing Management, 43(2), 346-358.
Yazdani, B., Attafar, A., Shahin, A., & Kheradmandnia, M. (2016). The impact of TQM practices on organizational learning case study: Automobile part manufacturing and suppliers of Iran. International Journal of Quality & Reliability Management, 33(5), 574-596.
Yi, M. Y., & Davis, F. D. (2003). Developing and validating an observational learning model of computer software training and skill acquisition. Information Systems Research, 14(2), 146-169.
Yusr, M. M., Mokhtar, S. S. M., & Othman, A. R. (2013). Examining the relationship among TQM, organizational learning and innovation performance. World Applied Sciences Journal, 23(special Issue), 22-26.
Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of management review, 27(2)185-203.
دوره 26، شماره 84
تابستان 1396
صفحه 125-152
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1395
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1395