نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه با توجه به تلاطم های محیطی، سازمان ها، تلاش های گسترده ای را برای افزایش عملکرد بهینه کارکنان معطوف ساخته اند. رفتار شهروندی سازمانی از سوی سازمان ها به عنوان عاملی تاثیر گذار بر بهبود عملکرد فرد و سازمان شناخته شده که می تواند با افزایش فرح بخشی در کار و احساس مسرت کارکنان نیز افزایش یابد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش دو عامل فرح بخشی در کار و مسرت کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش ، بررسی تاثیر فرح بخشی در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسرت بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش187 نفر از کارشناسان شهرداری مناطق برخوردار شهر مشهد بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ماهیت این تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی- تحلیلی می باشد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار SPSS18 و Amos انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد فرح بخشی در کار بر مسرت تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین تاثیر نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی مورد تائید قرار گرفت و در ضمن، قوی ترین ارتباط بین متغیّرهای  فرح بخشی در کار و مسرت مشاهده شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Mediating Role of Employee Joy In Relation Between Fun at Work and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Fariborz Rahimnia 1
  • Seyyedeh Nargess Rahnama 2

1 Professor of Management Department, Faculty of Economics and Business Administratrion, Ferdowsi University, Mashhad

2 Master of Executive Management, De partmenr, Management Faculty of Economics and Business Administration, Ferdowsi University, Mashhad

چکیده [English]

Organizations Nowadays due to environmental turbulence, in order to survive and overcome the environmental challenges, have tried to improve their performance. So, they focus their efforts on increasing Optimal performance of employees. Organizational citizenship behavior is one of the factors that affects on improving personal and organizational performance and also can be increased by both factors fun at work and joy. In this study, the role of fun at work and joy in increasing organizational citizenship behavior have been studied. purpose of the study is investigating effect of fun at work on organizational citizenship behavior through mediating role of joy. In this research 187 employees of Mashhad municipal have been surveyed who were selected by simple random sampling method. The nature of the study’s method is survey-applied and the method of that is analytical method. statistical software such as Amos 20 and SPSS18 were used for Statistical analysis. Analysis of data collected show fun at work has positive effect on organizational citizenship behavior. Moreover, positive effect of mediating role of joy on relation of fun at work and organizational citizenship behavior was verified. In addition, strongest relationship has been found between fun at work and joy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fun at Work
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Joy
  • Mashhad Municipal
دعایی، ح؛ مرتضوی، س و نوری، ع. (1388). ارتقاء سطح کیفیت خدمات: بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: هتل پارس مشهد). چشم انداز مدیریت. شماره 30.
سالاروند، ع؛ درگاهی، ح؛ اله دادی، س؛ گلسا، ش. (1395) بررسی رابطه میان جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران). مدیریت بهداشت و درمان. شماره 4، 46-57.
­فتاحی، مهدی، رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره یازدهم، صص 48-19، (1384)
عباس زاده، ح؛ محمودی، آ و نوری، الف. (1393)، رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت( بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 74، صفحات137-159.
علی نژاد، ع؛ کاظمی، ا و پیشاهنگ بناب، م. (1393)، بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 74، 73-98.
طبرسا، غ؛ اسماعیلی گیوی، م و اسماعیلی گیوی، ح. (1389)، بررسی عوامل موثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی، مجله طب نظامی، سال دوازدهم، شماره دوم،  صفحات 93-99.
 مک شین، استیو و وون گلاینو، مری آن (2010)، »رفتار سازمانی: رفتار و فرایند های فردی«، ترجمه ع.خوراکیان، م. جهانگیر و ن.راهنما، (1395). جلد اول، چاپ اول، مشهد، انتشارات آبان برتر..
مقیمی، سید مهدی (1384)، رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره یازدهم.
هادیزاده، الف؛ امیرخانی، ط و عبدالملکی، م. (1395)، بررسی تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ( بهبود و تحول)، سال بیست و پنجم، شماره 81، صفحات 1-24.
           Abramis, D. J. (1990). Play in work.journal of American Behavioral scientist, 33(3), 353-373.
Allen, N.J. and Meyer, J.P. (1990), “The measurement and antecedents of affective, continuance,and normative commitment to the organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol. 63 No. 1, pp. 1-18.
Arnold, M.B. (1960), “Emotion and personality”, Psychological Aspects, Vol. 1, ColumbiaUniversity Press, New York, NY. Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1992). Modeling cognitive adaptation: A longitudinal investigation of the impact of individual differences and coping on college adjustment and performance. Journal of Personality & Social Psychology, 63 (6), 989–1003.
Babcock-Roberson, M. & Strickland, O. (2010) Relationship Between Charismatic Leadership, Work Engagement, and Organizational Citizenship Behaviors. The Journal of Psychology, 3 (144), pp. 313–326
Bateman, T. S., and Organ, D.W. (1983), "Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee Citizenship", Academy of Management Journal, 26, 587–595.
Becker, F.W., and Tews, M.J. (2016), “Fun activities at work: Do they matter to hospitality employees?” Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Vol. 15 No. 3, pp. 279-296.
Berg, D.H. (1995). The power of a playful spirit at work. Journal for Quality and participation, 18, 32-38.
Bolino, M. & Turnley, W. (2003). Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior. Academy Of Management Executive, Vol. 17, N.3, PP: 60 – 71.
Borman, W. C., Penner, L. A, Allen, T. D., & Motowidlo, S. J. (2001). Personalitypredictors of citizenship performance. International Journal of Selection and Assessment, 9,52-69.
Brief, A. P. and Motowidlo, S. J. (1986), "Prosocial Organizational Behaviors", Academy of Management Review, 11, 710–725.
Briner, R.B. (2002), “The experience, expression and management of emotion at work”, in Warr, P. (Ed.), Psychology at Work, Penguin Books, London, pp. 229-52.
Choi, Y.G.  and Kwon, J. (2013),"Effects of attitudes vs experience of workplace fun on employee behaviors", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(3), 410 – 427.
Ching, Y.H., & Ying In, C. (2010). Workplace Fun and Job Satisfaction: the Moderating Effects of Attitudes toward Fun (Doctoral dissertation, Hong Kong Baptist University Hong Kong).
Clark, L.A. and Watson, D. (1988), “Mood and the mundane: relations between daily life events and self-reported mood”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 54 No. 2, pp. 296-308.
Cohen, A. (2006)« The relationship between multiple commitments and organizational citizenship behavior in Arab and Jewish culture», Journal of Vocational Behavior, 69, 105–118.
Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C.O.L.H. and Ng, K.Y. (2001), "Justice at the millennium ", a meta-analytic review of 25 years of  organizational justice research”, Journal of Applied Psychology, Vol. 86 No. 3, pp424-45.
Cornelius, R.R. (1996), The Science of Emotion – Research and Tradition in the Psychology of Emotions, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
Cummings, L.L. (Eds), Research in Organizational Behavior: An Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews, JAI Press, Greenwich, CT, pp. 1-74.
 Dasborough, M.T. and Ashkanasy, N.M. (2002), “Emotion and attribution of intentionality in leader-member relationships”, The Leadership Quarterly, Vol. 13, pp. 615-34.
 Diener, E. (1994), “Assessing subjective well-being: progress and opportunities”, Social Indicators Research, Vol. 31, pp. 103-57.
Diener, E., Smith, H. and Fujita, F. (1995), “The personality structure of affect”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 69, pp. 130-41.
diner, R.B. (2002), “The experience, expression and management of emotion at work”, in Warr, P. (Ed.), Psychology at Work, Penguin Books, London, pp. 229-52.
Ekman, P. (1994), “Moods, emotions and traits”, in Ekman, P. and Davidson, R.J. (Eds), The Nature of Emotion: Fundamental Questions, Oxford University Press, Oxford, pp. 55-8.
Fineman, S. (2003), Understanding Emotion at Work, Sage, London.
Fluegge, W. (2014),”Play hard, work hard”,Management Research Review, 37, 682-705.
Ford, R.C. McLaughlin, F.S. & Newstrom, J.W. (2003). Questions and answers about fun at work. Human Resource Planning, 26, 18-33.
Gable, S.L., Impett, E.A., Reis, H.T. and Asher, E.R. (2004), “What do you do when things go right? The intrapersonal and interpersonal benefits of sharing positive events”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 87 No. 2, pp. 228-245.
George, J.M. (1991), “State or trait: effects of positive mood on prosocial behaviors at work”, Journal of Applied Psychology, Vol. 76 No. 2, pp. 299-307.
Goleman, D., Boyatzis, R. and McKee, A. (2003), Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Glasø, L. and Einarsen, S. (2006), “Experienced affects in leader-subordinate relationships”, Scandinavian Journal of Management, Vol. 22, pp. 49-73.
Grossman, R.J. (2000), “Emotions at work”, Health Forum Journal, Vol. 43 No. 5, pp. 18-22.
Han, H., Kim, W. and Jeong, CH. (2016),"Workplace fun for better team performance: focus on frontline hotel employees", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 28 Iss7 pp. 1391 – 1416.
Huang, J.-H., Jin, B.-H., & Yang, C. (2004), «Satisfaction with business-to-employee benefit systems and organizational citizenship behavior», International Journal of Manpower, 25(2).
Isen, A.M., Niedenthal, P.M. and Cantor, N. (1992), “An influence of positive affect on social categorization”, Motivation and Emotion, Vol. 16 No. 1, pp. 65-78.
Johnston, V.S. (1999), Why We Feel. The Science of Emotion, Perseus Books, Cambridge, MA.
Johnson, R.E. and Chang, C. (2006), “I is to continuance as “We” is to affective: the relevance of the self-concept for organizational commitment”, Journal of OrganizationalmBehavior, Vol. 27 No. 5, pp. 549-570.
Kadar Khan, s., Feng, C.F., Zhen, C.W., Leong, L..H., Yee. T.Y., and Zhi, Y.W. (2015). «The Factors affecting Organization Citizenship Behavior: A Study in the Fitness Industry»  International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences (IJRAOB), 2(1).
Karl, K.A., Peluchette, J. Hall, L., & Harland, L. (2005). Attitudes toward workplace fun: A three sector comparison. Journal of Leadership and Organizational Studies, 12(1), 1-17.
Karl, K.A., Peluchette, J.V., & Harland, L. (2007). Is fun for everyone? Personality differences in healthcare providers attitudes toward fun. Journal of Health & Human Services Administration, 29, 409-447.
Kark, R. (2004), "The Transformational Leader, Who is (s)he? A Feminist Perspective", Journal of Organizational Change Management, 17, (2), 160 –176.
Katz, D., and Kahn, R. L. (1966); The Social Psychology of Organizations, New York: John Wiley
Konovsky, M. A. & Pugh, S. D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. Academy of Management Journal, 37(3), 656-669.
Kuenzel, S. and Yassim, M. (2007), “The effect of joy on the behaviour of cricket spectators: the mediating role of satisfaction”, Managing Leisure, Vol. 12, pp. 43-57.
Lambert, N., Hogan.l and Griffin, l. (2008) Criminal Justice and Behavior; 35; 56.
Mcclenahen, J. S. (1992). ON THE JOB: LEAN AND MEAN. Industry week, 241, 30-34.
McDowell, T. (2004). Fun at work: Scale development ,confirmatory factor analysis ,and links to organizational outcomes unpublished Ph.D, Alliant International University, united states, San Diego..
 McDoll-Kennedy-, J.R. and Anderson, R.D. (2002), “Impact of leadership style and emotions on subordinate performance”, The Leadership Quarterly, Vol. 13, pp. 545-59.
Miller, A. M. (2005). Fun in the workplace: Toward an environment-behavior framework relating office design, employee creativity, and job satisfaction (Doctoral dissertation, University of Florida).
Mohammad, J., Quoquab, F., & Omar, R (2016). ” Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior among Malaysian Bank Employees: The Moderating Role of Islamic Work Ethic” Social and Behavioral Sciences, 224, 562-570.
Moorman, R. H. (1999). Perceived organizational support and the meaning of just procedures: Sorting the relative contribution of POS and procedural justice in predicting organizational citizenship behavior. Presented at the 14th Annual Conference of the Society of Industrial and Organizational Psychology in Atlanta, G. A.
Organ, D. W., & Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology.48, 775-802.
Organ, D.W. (1988), Organizational Citizenship Behaviour: The Good Soldier Syndrome, Lexington Books, Lexington, MA.
Plester, B., and Hutchison, A. (2016), “Fun times: the relationship between fun and workplace engagement,” Employee Relations, Vol. 38 No. 3, pp. 332-350.
Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B. and Bachrach, D.G. (2000), “Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research”, Journal of Management, Vol. 26, pp.513-63.
Podsakoff, N. P., Podsakoff, P. M., Mackenzie, S.B., Maynes, T. D., Trevor M. & Spoelma, T. (2014) . Consequences Of unit-level organizational citizenship behaviors: a review and recommendations for future research. Journal of Organizational Behaviour, 35, 87- 119.
Richin, M.L. (1997), “Measuring emotions in the consumption experience”, Journal of Consumer Research, Vol. 24, September, pp. 127-46.
Russell, J.A. (1980), “A circumflex model of affect”, Journal of Personality and Social Psychology,Vol. 39 No. 6, pp. 1161-78.
Seligman, M.E.P. (2002), Authentic Happiness, The Free Press, New York, NY.
Shaver, P., Schwartz, J., Kirson, D. and O’Connor, C. (1987), “Emotion knowledge: furtherexploration of a prototype approach”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 52No. 6, pp. 1061-8.
Shelton, C.K., Darling, J.R. and Walker, W.E. (2002), “Foundations of organizational excellence: leadership values, strategies, and skills”, The Finnish Journal of Business Economics, No. 1, pp. 46-63.
Singh, J. (2000), “Performance productivity and quality of frontline employees in service organizations”, Journal of Marketing, Vol. 64, pp. 15-34.
Sla°tten, T. (2008), “Antecedents and effects of emotional satisfaction on employee perceived service quality”, Managing Service Quality, Vol. 18 No. 4.
Slåtten, T. (2010),"Do employees' feelings really matter in service-quality management?", European Business Review, Vol. 22 Iss 3 pp. 318 – 338.
Slåtten, T. (2011),"Antecedents and effects of employees' feelings of joy on employees' innovativebehaviour", International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 3 Iss 1 pp. 93 – 109 Society for Human Resource Management, (2002). SHRM Fun work Environment survey.
Van Dyne, L., Cummings, L. L. and Parks, J. M. (1995), "Extra-role Behaviors: In Pursuit of Construct and Definitional Clarity (A Bridge over Muddied Waters), In L. L. Cummings and B. M. Staw (Eds.), Research inOrganizational Behavior, 17, 215–285.
Weiss, H.M. and Cropanzano, R. (1996), “Affective events theory: a theoretical discussion of the structure, causes, and consequences of affective experiences at work”
Wright, T.A., Bonett, D.G. and Cropanzano, R. (2007), “The moderating role of employee positive well-being on the relation between job satisfaction and job performance”, Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 12 No. 2, pp. 93-104.
Zbar, J. (1999). Are we having fun yet? Computerworld, 33(38), 70.
دوره 26، شماره 84
تابستان 1396
صفحه 1-32
  • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 23 فروردین 1396
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1396