رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

عملکرد کارکنان جهت کسب مزیت رقابتی، همواره توسط مدیران سازمان‌ها قابل ملاحظه است. تعهد و تعلق خاطر به کار کارکنان دو ویژگی ضروری برای سازمان است. رهبران تحولی می توانند بازده نیروی انسانی را بهبود دهند؛ از این رو رهبران تحولی با استراتژی منابع انسانی به صورت کارامد به افزایش سطح تمایل و تعهد عاطفی کارکنان کمک می نمایند.
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول‌آفرین با تعهد عاطفی کارکنان در شرکت بیمه سینا است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی محسوب شده است. تعداد 92 پرسشنامه با نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای جهت تحلیل داده‌ها گردآوری شد. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به شیوه حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین استراتژی منابع انسانی و ابعاد آن با تعهد عاطفی و بین رهبری تحول‌آفرین و ابعاد آن با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اثر استراتژی جذب کارکنان و ویژگی ترغیب ذهنی بر تعهد عاطفی دارای بالاترین بار عاملی در مدل نظری تحقیق است.
طبقه بندی O15; J24; M12

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Human Resource Strategy and Transformational Leadership

نویسندگان [English]

  • Vahid Nasehifar 1
  • Elaheh Mohamadkhani 2

1 Associate Professor of Allameh Tabataba’i University

2 M.S. Business Management, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Employees’ performance is always considered by the managers of the organizations to gain competitive advantage. Both job involvement and commitment of employees are necessary for organization. Transformational leaders can improve the efficiency of human resources. Therefore, they use their human resource strategy to enhance employees’ affective commitment and job involvement.
The present study investigated the relationship of human resource strategy and transformational leadership with affective commitment among employees of the Sina insurance company. It was a descriptive survey in terms of methodology and an applied study in terms of objective. For data collection, a questionnaire was administered to 92 participants selected by cluster random sampling. The hypotheses of the study were tested by structural equation modeling (SEM) using partial least squares (PLS). The results showed the positive, significant relationship of the human resources strategy and its dimensions with affective commitment and also the relationship of transformational leadership and its dimensions with affective commitment. The effect of the staff recruitment strategy and intellectual stimulation on affective commitment had the maximum factor loading in the theoretical model of the study.
JEL Classifications: O15; J24; M12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Strategy
  • Transformational Leadership
  • Affective Commitment
بالدوین، بومر، روبین.(1391). توسعه مهارتهای مدیران.( ترجمه: سید مهدی الوانی، عباس ابراهیمی، علی جمالی). تهران: سمت.(2008).
حیدری، اکبر.(1389). بررسی رابطه بین عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در کارخانه تراکتورسازی تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه علامه طباطبائی.
دل آرا، مهدی.(1392). بررسی رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه علامه طباطبایی.
صفرنیا، حسن.(1390). بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان بانک های دولتی. فصلنامه مدرس علوم انسانی پژوهش های مدیریت در ایران. سال 15، شماره2، صص105-85.
عباس پور، مهدی.(1391). رابطه سبک های رهبری مدیران مدارس با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه شهید چمران اهواز.
-        لاندی،اولیو. کاولینگ، آلن.(1393). استراتژی های توسعه منابع انسانی. (ترجمه: سید حسین ابطحی. شمس اله جعفری نیا، رضا نجاری و  هادی مهربان پیکانی). تهران: فوژان.(1998).

 

Armstrong, M. (1999). Strategies for Human Resource Management: A total business approach.(2 ed). London: Kogan page.
Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The leadership quarterly10(2), 181-217.
Birasnav, M., Albufalasa, M., & Bader, Y. (2013). The role of transformational leadership and knowledge management processes on predicting product and process innovation: An empirical study developed in Kingdom of Bahrain.Tékhne11(2), 64-75.
Bloom, M., & Milkovich, G. T. (1998). Relationships among risk, incentive pay, and organizational performance. Academy of Management journal,41(3), 283-297.
Buller, P. F., & McEvoy, G. M. (2012). Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight. Human resource management review22(1), 43-56.
Cain Good, D. (1995). Human Resource Strategies in Small Business: Definition and Determinants. Unpublished Ph.D dissertation, Pittsburgh University.
Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of management Journal,39(4), 802-835.
Ewen, C., Wihler, A., Blickle, G., Oerder, K., Ellen, B. P., Douglas, C., & Ferris, G. R. (2013). Further specification of the leader political skill–leadership effectiveness relationships: Transformational and transactional leader behavior as mediators. The Leadership Quarterly24(4), 516-533.
Fownkel, T. (2014). Human Resource Management Systems in New Business Creation. Berlin, Germany: Springer Gabler.
Gumusluoglu, L., Karakitapoğlu-Aygün, Z., & Hirst, G. (2013). Transformational leadership and R&D workers' multiple commitments: Do justice and span of control matter?. Journal of Business Research66(11), 2269-2278.
Hoffmeister, K., Gibbons, A. M., Johnson, S. K., Cigularov, K. P., Chen, P. Y., & Rosecrance, J. C. (2014). The differential effects of transformational leadership facets on employee safety. Safety science62, 68-78.
Keevy, Z., & Perumal, J. (2014). Promoting transformational leadership practices of retail managers. Journal of Management Development33(10), 919-931.
Kim, H. (2013). Transformational Leadership, Organizational Clan Culture, Organizational Affective Commitment, and Organizational Citizenship Behavior: A Case of South Public Sector. New York: Public Organiz Rev.
Kim, S. G., & Kim, J. (2014). Integration Strategy, Transformational Leadership and Organozational Commitment in Korea's Coorporate Split-offs.Procedia-Social and Behavioral Sciences109, 1353-1364.
Lu, C. M., Chen, S. J., Huang, P. C., & Chien, J. C. (2015). Effect of diversity on human resource management and organizational performance.Journal of Business Research68(4), 857-861.
CH Chan, S., & Mak, W. M. (2014). Transformational leadership, pride in being a follower of the leader and organizational commitment. Leadership & Organization Development Journal35(8), 674-690.
Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human resource management review11(3), 299-326.
Mayer, R. C., & Schoorman, F. D. (1992). Predicting participation and production outcomes through a two-dimensional model of organizational commitment. Academy of Management journal35(3), 671-684.
Michael, A. (2011). Strategic human resource management:a guide to action. 4 ed. London: Kogan Page.
Mowday, R. T. (1999). Reflections on the study and relevance of organizational commitment. Human resource management review8(4), 387-401.
Ali, N., Jan, S., Ali, A., & Tariq, M. (2014). Transformational and Transactional Leadership as Predictors of Job Satisfaction, Commitment, Perceived Performance and Turnover Intention (Empirical Evidence from Malakand Division, Pakistan). Life Science Journal11(5), 48-53.
Redman, T.,& Wilkinson, A. (2006). Contemporary human resource management: text and cases. 2 ed. Gosport: Ashford colour press.
Garg, S., & Dhar, R. L. (2014). Effects of stress, LMX and perceived organizational support on service quality: Mediating effects of organizational commitment. Journal of Hospitality and Tourism Management21, 64-75.
Sinclair, R. R., Tucker, J. S., Cullen, J. C., & Wright, C. (2005). Performance differences among four organizational commitment profiles. Journal of Applied Psychology90(6), 1280.
Boehm, S. A., Dwertmann, D. J., Bruch, H., & Shamir, B. (2015). The missing link? Investigating organizational identity strength and transformational leadership climate as mechanisms that connect CEO charisma with firm performance. The Leadership Quarterly26(2), 156-171.
Stewart, G. L., &. Brown, K. G. (2011). Human Resource Management; ., Linking Strategy to Practice. New York: John Wiley.
Jackson, T. A., Meyer, J. P., & Wang, X. H. F. (2013). Leadership, Commitment, and Culture A Meta-Analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies20(1), 84-106.
Takeuchi, R. (2003). How Do We Get There From Here? Understanding the Black Box in Strategic HRM Research from Resource-Based and Social Exchange Perspectives. Unpublished Ph.D dissertation, Maryland University.
Tyssen, A. K., Wald, A., & Spieth, P. (2014). The challenge of transactional and transformational leadership in projects. International Journal of Project Management32(3), 365-375.
Ulrich, D.(1997). Human resource champions: The next agenda for adding value and delivery results. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Yamao, S., & Sekiguchi, T. (2015). Employee commitment to corporate globalization: The role of English language proficiency and human resource practices. Journal of World Business50(1), 168-179.
 Zhu, W., Newman, A., Miao, Q., & Hooke, A. (2013). Revisiting the mediating role of trust in transformational leadership effects: Do different types of trust make a difference?. The Leadership Quarterly24(1), 94-105.
 
دوره 25، شماره 81
پاییز 1395
صفحه 57-80
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1394
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1395