تئوری اداره جامعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشاه علامه طباطبایی

چکیده

جامعه و چگونگی اداره آن از مفاهیم آشنا و مسائل عمده مدیریت است. از آنجا که جامعه جایگاه حرکت انسان است لذا اداره جامعه به مفهوم ایجاد جایگاه مناسب برای حرکت و رشد انسان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و از از اینرو این مفاهیم همواره از ابعاد مختلف مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. مقاله حاضر از بعد فرایندی به مفاهیم مذکور پرداخته و ضمن استفاده از مباحث انسان شناسی کلی ترین وظایف مدیر را دسته بندی کرده است. ولی متکفل رشد جامعه است و دامنه اختیار جامعه و اعضای آن را در نزدیکی به هدف رشد توسعه داده تا جایگاه مناسبی برای رشد جامعه فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The theory of governance

نویسنده [English]

  • seyed mohammad arabi

دوره 1، شماره 3
پاییز 1370
صفحه 1-5
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395